Неделя, Юли 12, 2020

Днес, ЦЗПЗ изпрати сигнал до Президента на Република България с искане да сезира Конституционния съд за тълкуване на чл. 7 от Основния закон. Причина plevnelза подаване на сигнала е приетото Тълкувателно решение от ОСС на ВАС, според което ако подзаконов нормативен акт бъде отменен, държавата не носи отговорност за вредите, причинени на гражданите и юридическите лица.

Според нас това Тълкувателно решение противоречи на Конституцията и ОСС на ВАС на практика я е дописал. Ето и пълният текст на сигнала до президента:    
Уважаеми г-н Президент,
На 27 юни 2016 година, ВАС – ОСС прие Тълкувателно решение № 2 по тълкувателно дело № 2/2015. Според него - „Вредите, причинени на гражданите и юридически лица при или по повод изпълнението /действието/ на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат ли на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ”.
Това решение създава правна възможност за административен произвол. Всеки издател на подзаконови нормативни актове, би могъл да издаде какъвто си иска нормативен акт (без законова делегация, в противоречие със закон или дори Конституцията и пр.), знаейки че държавата е освободена от отговорност за вредите, които би причинил на гражданите. В тази ситуация не би могла да се ангажира дори и личната/регресна отговорност на длъжностните лица, издатели на незаконосъобразния нормативен акт, доколкото тя е произтича от отговорността на самата държава.
Времето от издаване на такъв акт до неговата окончателна отмяна от съда може да е повече от една година (оптимистично погледнато), а последиците за гражданите и юридическите лица от прилагането му да станат непоправими.
Решението е правна норма и по силата на чл. 130 от Закона за съдебната власт, всички състави на ВАС за длъжни да го прилагат.
За съжаление няма правен способ, това решение да бъде оспорено или отменено, тъй като   ВАС – ОСС няма горна инстанция.
Решението е прието с много малко мнозинство. 32 от общо 75 съдии са изразили „особено мнение”. Изцяло споделям изводите на съдиите, дали особено мнение, че:
Отмяната на административния акт, вкл. и тази на подзаконовия нормативен акт представлява процесуална предпоставка за надлежно упражняване на иска по чл. 1, ал.1 ЗОДОВ.
Нормата на чл. 195, ал.1 АПК не представлява необорима законова презумпция за това, че отмененият подзаконов нормативен акт следва да се счита за незаконосъобразен занапред.
Материалноправните предпоставки за възникване на отговорност за вреди от незаконосъобразен нищожен или унищожаем административен акт, включително и подзаконов нормативен акт, са изчерпателно посочени в чл. 1, ал.1 ЗОДОВ.
По реда на чл. 1, ал.1 ЗОДОВ подлежат на обезщетяване вредите, причинени на граждани и на юридически лица от действието на подзаконовите нормативни актове, отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни по реда на АПК.
Въпросът за отговорността на държавата за вреди е решен в самата Конституция. Според чл. 7 на Конституцията „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконосъобразни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”. Ако би искал, конституционният законодател е могъл да ограничи отговорността на държавата до определен вид актове или да изключи част от актовете (например подзаконови или законови нормативни актове), но не го е направил. Конституционният законодател е използвал термина незаконосъобразни актове без да ограничава видът на тези актове. Конституцията също така не ограничава тази отговорност със срок – преди или след отмяната на акта.
Безспорно принципът установен в чл.7 от Конституцията не съдържа изключваща клауза и не допуска изключения нито по отношение на субектите, в чиято полза възниква правото на обезвреда, нито по отношение на вредосносните юридически факти, ако те са незаконни актове и действия на държавни органи и длъжностни лица, в случаите, когато имат за последица причиняване на вреди.
Предвид това не може да се приеме, че част от незаконосъобразноста и увреждащата дейност на държавните органи може да бъде изключена от конституционното задължение за обезвреда, което държавата има спрямо увредените лица. Съгласно нормата на чл. 57 от Конституцията, основните права на гражданите са неотменими, като в това число е включено и правото на обезвреда от незаконна административна дейност.
Според чл. 5, ал. 2 от основния закон:  „Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”
Следователно приемайки Тълкувателно решение № 2/27.06,2017, с което изключва вредите от незаконосъобразни подзаконовите нормативни актове от обхвата на отговорността на държавата, ВАС – ОСС  е тълкувал на практика не само прилагането на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, но и чл. 7 от Конституцията, доколкото чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ преповтаря Конституционния текст. Това, обаче е извън правомощията на ОСС на ВАС. Решението на практика дописва Конституцията.
Няма съмнение и не се нуждае от доказване обстоятелството, че това Тълкувателно решение засяга правата на всички граждани и то по неблагоприятен за тях начин.
Уважаеми г-н Президент,
Моля да разгледате изложените аргументи и ако прецените, че са на лице достатъчно основания и във връзка с правомощията Ви по чл. 150 от Конституцията, във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 да поискате от Конституционният съд да даде задължително тълкуване на чл. 7 от Конституцията.
Конкретно, дали чл. 7 ограничава отговорността на държавата, нейните органи и длъжностни лица според вида на акта и времето на действие?
Подлежат ли на обезщетяване вредите, причинени на граждани и юридически лица при или по повод изпълнението /действието/ на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен?
С най-добри пожелания, Д-р Стойчо Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up