Вторник, Юли 07, 2020

Становище на ЦЗПЗ

CZPZ-logo-facebookВъв връзка с поставените за обсъждане въпроси да проведените две заседания на създадената към Министерство на правосъдието работна група за изготвяне на Проект на Закон за вещите лица, ЦЗПЗ изразява следното становище:
1. Напълно подкрепяме предложението за създаване на Централен регистър на вещите лица.

Изразяваме становище, че същия следва да бъде поддържан от Министерство на правосъдието по аналогия с поддържаните вече от него Единен регистър на мадиаторите и Списък на синдиците. Регистърът следва да съдържа най-малкото имената, и специалността на експертите, адреса и изброяване на номерата на делата, по които е бил назначаван за вещо лице. Така ще се осигури необходимата прозрачност не само за вещото лице, но и за извършената от него работа.
2. Критериите за подбор и вписване като вещо лица на бъдат изготвени и разписани спрямо вида на съдебната експертиза. В Приложение 1 към Наредба № 2 от 29 юни 2015г за вписването, квалификация и възнагражденията на вещите лица, където са обособени общо 11 различни класа съдебни експертизи
Нашето предложение е тези разписани вече класове съдебни експертизи, да бъдат използвани и да бъдат обособени като отделни раздели към Глава Съдебни експертизи в Закона. Във всеки един раздел да бъдат вписани ясни и точни условия, на които трябва да отговарят специалистите, които желаят да се впишат като вещи лица спрямо конкретния клас експертиза, която ще следва да извършат.
Критериите за това, кои лица могат да бъдат определени като вещи лица, не следва да бъдат рестриктивни, за да позволят на по-голям брой специалисти да се впишат като такива. Така ще се създаде една позитивна конкурентна среда и повече възможности за избор на вещо лице във всеки конкретен случай. Например за вещите лица за съдебно-медицинската експертиза такива квалификационни критерии могат да бъдат наличие на диплом за завършено медицинско образование, наличие на диплом за придобита медицинска специалност, удостоверение, че лицето е работило най-малко 5 години по специалността си, свидетелство за съдимост.
Предлагаме изискванията към специалистите да бъдат ясно и изчерпателно записани в Закона, съобразени с тяхната специалност и клас експертиза.
3. Не подкрепяме предложението да се въведе изпит за вписване на един специалист, като вещо лице. Въвеждането на такъв изпит ще създаде сериозни практически трудности при прилагането му с оглед на това кой ще участва в такива изпитни комисии, по какъв конспект ще се провеждат изпитите и т.н. Ще се избегнат и конфузни ситуации, при които изпитващите са по-ниско квалифицирани в съответната специалност от изпитваните.
4. Предлагаме експертите, които заявят желание да бъдат вписани в Регистъра на вещите лица да бъдат задължени да преминат курс на обучение към Висшия съдебен съвет. Този курс следва да ги запознае с това какво е съдебна експертиза, какво е тяхното място в съдебния процес, техните права и задължения, какви са сроковете на изготвяне на експертизите, какви са задължителните реквизити на експертизата, каква отговорност носят за неверни данни и други. Предлагаме този курс да бъде заплащан от съответното лице - кандидат за вписване като вещо лице. Заплащането на този задължителен курс не следва да бъде обвързван с бюджета на съдебната власт или на Министерство на правосъдието.
5. Не подкрепяме и предложението участието в браншови организации на вещите лица от съответната специалност да бъде обвързано със задължително членство. Горчивият опит от функционирането на съсловни организации по задължение показва, че те винаги се превръщат в инструмент за ограничаване, а не на развитие на бранша. Задължителното членство влиза в противоречие с основни правни принципи, а именно свободната, независима и безпристрастна воля на експерта. Считаме, че в този смисъл, не само не е правилно, но е недопустимо въвеждане на задължение за членство в браншова организация. Разбира се доброволно всеки е свободен да участва в каквато желае организация.
6. Предлагаме да бъдат разписани в Закона, реквизитите на съдебната експертиза. По аналогия с исковата молба и отговора, решенията и други съдебни документи, законодателя ясно е посочил какво задължително следва да се съдържа в тях. Ето защо едно унифициране на съдебната експертиза би довело до повишаване на нейното качество. Разбира се, ако не е възможно една форма за всички класове, то поне би могло да има еднаква форма за всеки отделен клас експертиза.
7. Във връзка с т. 6, предлагаме да се въведе и като основен реквизит на съдебната експертиза в нея да бъде включен раздел и „Използвана литература“, в който вещото лице изчерпателно да посочи източниците, на които е обосновал своите изводи. Това ще помогне както на съда, така и на всяка една от страните в процеса, да се запознае с използваните от вещото лице матирали, да се избегнат двусмислени изводи и субективно прилагане на знанията, в ущърб на една или друга страна.
8. Напълно сме съгласни да се въведе текущ контрол на вещите лица, относно тяхната работа. Подкрепяме да се създаде възможност, съдията гледал делото, след влизане в сила на съответното решение, да вписва атестация за вещото лице. Така може да се състави една обективна статистика за работата на вещите лица. Съгласни сме и при натрупване на определен брой отрицателни атестации, специалиста да бъде отписван от Централния регистър на вещите лица.
9. Предлагаме да се създаде възможност страните по делото да могат да дават становище по избора на конкретно вещо лице. До сега страните можеха да възразят срещу назначено вещо лице, ако например са установили, че има конфликт на интереси или липса на подходяща квалификация. Предлагаме съдът да назначава конкретно вещото лице след съгласие на всяка от страните. Разбира се, ако всяка от страните може да откаже неограничен брой предложени вещи лица ще се създаде риск от блокиране на съдебния процес, за това правото да се отхвърли вещо лице от страната по съдебния процес, трябва да бъде ограничено, например до един път. По този начин ще се създаде допълнителен стимул за вещите лица, защото ако страните по делото знаят, че в дейността си преди това експертът работи обективно и с висок професионализъм, те не биха искали отхвърлянето му.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up