Неделя, Юли 12, 2020

докЗдравейте. Въпросът ми е какви са изискванията за издаване на удостоверение за упражняване на регулирана медицинска професията на територията на друга държава?
Здравейте, Във връзка с Вашето запитване ви предоставяме следната информация. Изискванията за издаване на удостоверение за упражняване на регулирана медицинска професията на територията на друга държава се

съдържат в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка лицето подава заявление до министъра на здравеопазването. Към заявлението се прилагат: 1. Копие на документ за самоличност; 2. Копие от диплома за придобита професионална квалификация по регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт и съответните приложения към нея или академична справка, когато няма приложения или от тях не може да се установи хорариума на изучаваните дисциплини по време на обучението; 3. Копие от документ за придобита специалност и академична справка, ако лицето има придобита специалност; 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж за последните 5 години; 5. Документ от съсловната организация (или съответно документ от последен работодател за лицата с квалификация зъботехник, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и кинезитерапевт), в която членува лицето, че не са му наложени административни наказания, свързани с правото да упражнява медицинската професия; 6. Документ за идентичност на имената, ако заявителят има документи с различни имена; 7. Документ за платена държавна такса. Всички копия на документи по т. 2 – 6 следва да са нотариално заверени. Държавната такса по издаване на документа са поместени на страницата на Министерство на здравеопазването и са съответно: 1. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия: Стандартна услуга - 60 лв.; Бърза услуга - 120 лв.; 2. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването: Стандартна услуга - 60 лв.; Бърза услуга - 120 лв.; 3. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването от едно и също лице: Стандартна услуга - 90 лв.; Бърза услуга - 180 лв. За повторно издаване на удостоверение в тримесечен срок от издаването на първоначалното удостоверение се събират такси в половин размер. За издаване на заверен препис на удостоверение се събира такса 10 лв. За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение се събира такса 10 лв.

Ако искате при подаване на Заявлението можете да поискате на бъде изрично упоменат чл. 30 от Директивата. Но трябва да имате предвид, че цитирането на отделни членове от Директива 2005/36/ЕО е възможно само при наличие на изпълнени точно определени предпоставки. Преди издаването на удостоверението се прави цялостна експертна оценка на документите Ви. Ако в удостоверението Ви е цитирана определена разпоредба от Директивата, това означава, че именно тя е приложима във Вашия случай и не е възможна промяна. По възможност от Ваша страна, входирайте документите си в лично в деловодството на Министерството на здраеопазването.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up