Речник

Речник

Активно имплантируемо медицинско изделие
"Активно имплантируемо медицинско изделие" е активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията.

Активно медицинско изделие
"Активно медицинско изделие" е медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне.

Биполярно разстройство
Наричано още циклофрения и маниакално-депресивна психоза. Пациентите често преминават от фаза на депресия към хиперактивност. Много малка част от тези пациенти биха упражнили агресия и насилие, дори когато не провеждат системно лечение. По-често, в депресивната фаза на заболяването се регистрира посегателство върху собствения живот.

Болестност
Болестността е съвкупност от всички съществуващи сред населението заболявания, новорегистриранте и съществуващи в даден момент или за даден период от време

Генерично лекарство
"Генеричен лекарствен продукт" е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за бионаличност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се смятат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се смятат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност.

Депресия в послеродовия период
Често усложнение след раждане. Изразява се с негативни нагласи към новороденото, невъзможност за справяне с нуждите на детето, чувство за вина, умора, безсъние, загуба на апетит. Често емоциите и поведението са болестно променени, объркани и несинхронни с естествените майчини нагласи. Без лечение болната жена може да извърши (опит за) самоубийство или агресия срещу детето.

Детска смътност
Неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 28-ия ден на 1000 живородени.
-Ранна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 6-ия ден включително на 1000 живородени.
-Късна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 7 до 28-ия ден включително на 1000 живородени (които обаче са преживели 28-ия ден).
-Перинатална смъртност - смъртност свързана с раждане; включва: мъртъв плод преди раждането, като се започне от 28-та седмица от бременността (пренатален смъртност), по време на раждането (интранатална) и през първите 7 дни след раждането (ранна неонатална). Перинатална смъртност се изчислява на 1000 живородени деца.

Дефицит на вниманието и хиперактивност
Най-честото психично разстройство в детска възраст, характеризиращо се със затруднена концентрация, лесна отвлекаемост, двигателна и говорна оживеност и импулсивни действия.

Диспансеризация
"Диспансеризация" е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.

Заболеваемост
Всички новопоявили се случаи на заболявания или заболели лица през определен период от време сред населението. Изчислява се на 1000 души население

Задължително здравно осигуряване
Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Здраве
Състояние на пълно физическо,психическо и социално благополучие(СЗО)

Здравеопазване
Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.

Здравно осигуряване
Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.

Информирано съгласие
"Информирано съгласие" е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация.

Лекарство
Лекарствен продукт в хуманната медицина е:
всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания при хора, или
всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да бъдат използвани или прилагани на хора с цел:
- възстановяване, коригиране или промяна на физиологични функции чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или
- поставяне на медицинска диагноза.

Леталитет
Леталитет е показател, който се определя чрез съотношението на броя на умрелите на сто болни лица.

Личностни разстройства
Дълбоко заложени модели на поведение, които се изразяват в трайно дезадаптивно социално поведение. Имат устойчив характер и обхващат многобройни области и аспекти на поведението и социалното функциониране. Лекуват се с психотерапия.

Медицинска помощ
"Медицинска помощ" представлява система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.

Пациент
"Пациент" е физическо лице, което търси да получи или получава здравно обслужване

Рядко заболяване
"Рядко заболяване" е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз.

Скрининг
"Скрининг" е целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.

Смъртност на населението
Коефициентът за смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население.

Терминално болни
Терминално болни пациенти" са лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота.

Трансплантация
Трансплантацията е съвкупност от медицински и други дейности, свързани с вземане на органи, тъкани и клетки от човешки или животински труп или от живо лице и присаждането им на друго лице с лечебна цел.

Тревожни разстройства
Голяма група психични разстройства, характеризиращи се с епизодично или хронично безповодно безпокойство, пристъпи на страх и паника, със или без връзка с обичайни активности.
Включват: Паническо разстройство, Социално тревожно разстройство, Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство и Посттравматично стресово разстройство.

Фактори на жизнената среда
"Факторите на жизнената среда" са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане;минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;курортни ресурси;въздух.

Хранителни разстройства (анорексия и булимия)
Натраплив страх от напълняване и нереални (болестни) представа и самооценка за външния вид, отказ да се признае за проблем тревожно ниското тегло. Психично заболяване с особено висока смъртност (10-20%) в резултат на тежки увреждания на телесните органи и системи, причинени от системното гладуване и предизвикано повръщане.

Шизофрения
Сериозно, хронично, но контролируемо с лекарства заболяване на мозъка, от което боледува около 1% от населението на света. Началото най-често е в млада възраст (18 – 25год.). Пациентите могат да чуват гласове с различни послания и „команди”, да виждат несъществуващи образи и картини, да имат неподредени и странни по съдържание мисли, и да загубят връзка с реалността (психоза). При нелекуване на заболяването малка част от болните могат да проявят агресия. Само 4% от всички агресивни действия са осъществени от хора с психични заболявания! Системно прилаганото и контролирано лечение овладява болестните прояви и спомага за възстановяване на трудоспособността и ресоциализацията на болните с шизофрения. Шизофрения не означава раздвояване на личността.

Нашият офис се намира тук:

Туитър

ЦЗПЗ
Какво е деменцията? Симптоми, стадии, видове и още https://t.co/sEzGA70cNs
ЦЗПЗ
Могат ли лимфните възли да увеличат успеха на имунотерапията при рак? https://t.co/mW9LaMF8rY
ЦЗПЗ
Откриха механизма, по който след години се активират клетки от рак на гърдата https://t.co/KjZWx1gPz4
ЦЗПЗ
Липсва лекарство за трансплпантирани болни https://t.co/1ws6wp3MW6
Follow ЦЗПЗ on Twitter