Събота, Септември 25, 2021
Последвайте ни
Кои заболявания ще получат увеличение на % нетрудоспособност

Освен пожизнен ТЕЛК при над 100 заболявания, измененията в Наредбата за медицинската експертиза внасят и други промени. Процентът нетрудоспособност се увеличава при редица заболявания.

 

При болест на Чандлър начален стадий , процентът се вдига от 40 на 50 %, състоянието следва да се документира с МРТ
Към Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и глезенна става:. едностранно - 50%; двустранно - 75%.се добавя нова възможност за освидетелстване пред ТЕЛК ендопротезиране на две различни големи стави – 75 %.“
При Ограничени движения на тазобедрената става, средна степен едностранно % се повишава от 20 на 30, а при двустранно ограничение от 50 на 71%.
Въвежда се нова възможност за пациентите с вродена двустранна илиачна луксация на тазобедрената става да получават 71 % НТС
При Умствена ограниченост се дава възможност обучението да се провежда освен в специални училища и в центрове за специална образователна подкрепа или с ресурсно подпомагане.
Прецизира се и текста по отношение на загуба на слуха, като се премахват застъпващите се параметри в отделните групи.
от 36 до 45 dB – 15 %;
от 46 до 55 dB – 35 %;
от 56 до 65 dB – 50 %;
загуба на слуха (от 66 до 90 dB СЗ) – 60 % с пожизнен срок.
При частична резекция на езика процентът се увеличава от 40 на 50% .При хемиглосектомия от 60на 75, а при глосектомия – от 80 на 95%.

При Епилепсия (според вида, тежестта и честотата на пристъпите; с обективизация на пристъпите процентите се увеличават във всички групи, като след изменението границата от 50% минават пациентите с редки генерализирани конвулсивни епилептични пристъпи без или с фокални (със или без нарушение на съзнанието) без еволюция към двустранни тонично-клонични през интервали от месеци , които до сега получаваха 40%

При Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и състояния, водещи до хронично персистиращи радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит пациентите се разделят на повлияни и неповлияни от оперативно лечение като на първите за оперирани лица, без остатъчен двигателен дефицит получават 40 %, а неколкоократно опериране без повлияване на усложненията – 50 %.
При Захарен диабет тип 2 (на лечение с перорални, инжекционни неинсулинови препарати или инсулин процентите се увеличават с 10 във всяка група.

 

При захарен диабет тип 1, пица под 16 години ще получават 80%
При болест на оперирания стомах - Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума процентът се увеличава от 50 на 71.
При лимфом на Хочкин 1ви и 2ри стадий, пациентите ще получават 50% нетрудоспособност , десет години след постигане на ремисия, а не както беше до сега 5 години
.
Пациентите с Ревматоиден полиартрит, в трети рентгено-анатомичен стадий с изразен ортопедичен функционален дефицит, ще получават 50% ТЕЛК независимо от възпалителната активност.
Пациентите с Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит) лек функционален дефицит
ще получават 50% нетрудоспособност като отпада уточнението за начален стадий.
При деца с доказан ювенилен хроничен артрит се предвижда отделна точка в наредбата.
В случаите без трайни ортопедични функционални увреждания, до постигане на ремисия и преустановяване на лечението те ще получават 50%;
С умерен ортопедичен функционален дефицит и/или усложнения от основното заболяване, от провежданото лечение и/или при рецидив – 80%;
Тежки хронични форми, с тежък ортопедичен дефицит и/или съпътстващо усложнение – 100%.“.
Друга промяна касае издаването на болнични листове. Здравно осигурените лица имат право на 14 непрекъснати дни издадени от личния лекар, но не повече от 40 дни годишно.


С нововъведенията, болничният за карантина няма да се брои в общия разрешен брой болнични дни и ще може да бъде издаван от личния лекар, дори в случаите, когато пациентът е изразходил предварително полагащите му се дни.

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление.

Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, пред ТЕЛК – по реда на това постановление, пред НЕЛК – по досегашния ред.

Кои заболявания получават пожизен ТЕЛК, може да видите тук

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up