Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

В открито писмо до министъра на здравеопазването, редица пациентски организации се обявиха категорично против опита на министър Сербезова, да закрие създадената преди една година дирекция за правата на пациентите в МЗ. Решението за закриване на дирекцията бе мотивирано с това, че дейностите ѝ се припокриват с тези на други дирекции и необходимостта от допълнителни бройки за политическия кабинет на министъра. Ето и пълният текст на писмото на пациентите до министъра:
Уважаема Проф. Сербезова,

През лятото на 2021 г. беше създадена Дирекция „Защита на правата на пациентите“ към Министерство на здравеопазването, което даде възможност на българските пациенти и пациентски организации да имат пряк и навременен достъп до ръководената от Вас институция, което респективно да доведе до повишаване на качеството на медицинската помощ .
Създаването на Дирекцията, според нас, беше правилна стъпка в посока овластяване на пациентите и поставянето им във фокуса на грижата, каквато е и тенденцията на развитие на здравните системи на много европейски страни.
От публикувания на сайта www.strategy.bg Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, установяваме, че Дирекция „Защита на правата на пациентите“ ще бъде закрита, като в доклада се твърди, че причината е, че тя дублира функции вменени на Дирекция „Лечебни дейности“ и предвид „широкия обхват на функционалната компетентност на дирекция „Лечебни дейности“, се предвижда увеличаване на щатната численост с 1 щатна бройка.“
Според доклада става ясно, че идеята за обособяване на самостоятелно звено показва поставяне на пациента в центъра на работата на Министерство на здравеопазването, но в същото време се предлага закриване на Дирекцията като смостоятелно звено, поради административни причини и се назначава още един заместник министър, без да е мотивирано и с цел да се решат наболели проблеми в сектора на здравеопазване и здравна грижа.
Както знаете и Вие, в качеството ви на експерт в областта на здравеопазването и фармацията, идеята за създаване на Дирекция „Защита на правата на пациентите“ беше не само да се разглеждат индивидуални проблеми на здравноосигурени лица, а по-скоро да се концентрира вниманието върху взаимодействие с пациентските организации, за да се разрешават общи проблеми, касаещи големи групи от пациенти и да се намират качествени и смислени дългосрочни решения, касаещи здравните проблеми, абсурдни правила и вътрешни правила, противоречащи на времето, в което живеем в здравните заведения, които Вие управлявате, поддържате и субсидирате.Затова си позволяваме да Ви припомним и какви функции бяха възложени на Дирекцията „Защита правата на пациентите“ още при нейното създаване:
Дирекция „Защита правата на пациентите“:
1. Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;
2. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;
3. Координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;
4. Координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;
5. Разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;
6. Планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;
7. Подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;
8. Организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
9. Осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;
10. Участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;
11. Изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и предложения за промени;
12. Участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;
13. Изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;
14. Представя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.
Предвид изложеното, категорично смятаме, че вменените на Дирекция „Защита правата на пациентите“ функции и идеите, с които тя беше създадена не биха могли да бъдат осъществени чрез увеличаване на числеността на Дирекция „Лечебни дейности“ с 1 щатна бройка.
За краткото си съществуване Дирекция „Защита на правата на пациентите“ организира срещи на живо и онлайн с представители на няколко пациентски организации, с намерение разрешаване на поставените проблеми, както и дългогодишното отлагане на решаването им.
Считаме, че е от изключителна важност Дирекция „Защита на правата на пациентите“ да продължи да съществува като самостоятелно структурно звено, като по този начин Министерство на здравеопазването ще заяви и докаже пред обществото, че поставя пациентите и техните организации в центъра на здравната система и, че има воля за разрешаване на дългогодишните и отлагани в решаването проблеми, касаещи пациентите.
С уважение,
Боряна Ботева, председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване
Боряна Стоянова, член на УС на Национално сдружение на пациенти с митохондриални заболявания
Наталия Григорова, председател на Българска Хънтингтън Асоциация
Д-р Петя Стратиева, д.б.н, председател на УС на Сдружение Ретина България
Тодор Мангъров, сдружение "Асоциация пулмонална хипертония" и сдружение "Идиопатична белодробна фиброза"
Анета Драганова, председател на УС на Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания
Миглена Иванова, зам.председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България
София, 17.06.2022 г. 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up