Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

В открито писмо до министъра на здравеопазването, редица пациентски организации се обявиха категорично против опита на министър Сербезова, да закрие създадената преди една година дирекция за правата на пациентите в МЗ. Решението за закриване на дирекцията бе мотивирано с това, че дейностите ѝ се припокриват с тези на други дирекции и необходимостта от допълнителни бройки за политическия кабинет на министъра. Ето и пълният текст на писмото на пациентите до министъра:
Уважаема Проф. Сербезова,

През лятото на 2021 г. беше създадена Дирекция „Защита на правата на пациентите“ към Министерство на здравеопазването, което даде възможност на българските пациенти и пациентски организации да имат пряк и навременен достъп до ръководената от Вас институция, което респективно да доведе до повишаване на качеството на медицинската помощ .
Създаването на Дирекцията, според нас, беше правилна стъпка в посока овластяване на пациентите и поставянето им във фокуса на грижата, каквато е и тенденцията на развитие на здравните системи на много европейски страни.
От публикувания на сайта www.strategy.bg Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, установяваме, че Дирекция „Защита на правата на пациентите“ ще бъде закрита, като в доклада се твърди, че причината е, че тя дублира функции вменени на Дирекция „Лечебни дейности“ и предвид „широкия обхват на функционалната компетентност на дирекция „Лечебни дейности“, се предвижда увеличаване на щатната численост с 1 щатна бройка.“
Според доклада става ясно, че идеята за обособяване на самостоятелно звено показва поставяне на пациента в центъра на работата на Министерство на здравеопазването, но в същото време се предлага закриване на Дирекцията като смостоятелно звено, поради административни причини и се назначава още един заместник министър, без да е мотивирано и с цел да се решат наболели проблеми в сектора на здравеопазване и здравна грижа.
Както знаете и Вие, в качеството ви на експерт в областта на здравеопазването и фармацията, идеята за създаване на Дирекция „Защита на правата на пациентите“ беше не само да се разглеждат индивидуални проблеми на здравноосигурени лица, а по-скоро да се концентрира вниманието върху взаимодействие с пациентските организации, за да се разрешават общи проблеми, касаещи големи групи от пациенти и да се намират качествени и смислени дългосрочни решения, касаещи здравните проблеми, абсурдни правила и вътрешни правила, противоречащи на времето, в което живеем в здравните заведения, които Вие управлявате, поддържате и субсидирате.Затова си позволяваме да Ви припомним и какви функции бяха възложени на Дирекцията „Защита правата на пациентите“ още при нейното създаване:
Дирекция „Защита правата на пациентите“:
1. Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;
2. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;
3. Координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;
4. Координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;
5. Разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;
6. Планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;
7. Подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;
8. Организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
9. Осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;
10. Участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;
11. Изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и предложения за промени;
12. Участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;
13. Изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;
14. Представя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.
Предвид изложеното, категорично смятаме, че вменените на Дирекция „Защита правата на пациентите“ функции и идеите, с които тя беше създадена не биха могли да бъдат осъществени чрез увеличаване на числеността на Дирекция „Лечебни дейности“ с 1 щатна бройка.
За краткото си съществуване Дирекция „Защита на правата на пациентите“ организира срещи на живо и онлайн с представители на няколко пациентски организации, с намерение разрешаване на поставените проблеми, както и дългогодишното отлагане на решаването им.
Считаме, че е от изключителна важност Дирекция „Защита на правата на пациентите“ да продължи да съществува като самостоятелно структурно звено, като по този начин Министерство на здравеопазването ще заяви и докаже пред обществото, че поставя пациентите и техните организации в центъра на здравната система и, че има воля за разрешаване на дългогодишните и отлагани в решаването проблеми, касаещи пациентите.
С уважение,
Боряна Ботева, председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване
Боряна Стоянова, член на УС на Национално сдружение на пациенти с митохондриални заболявания
Наталия Григорова, председател на Българска Хънтингтън Асоциация
Д-р Петя Стратиева, д.б.н, председател на УС на Сдружение Ретина България
Тодор Мангъров, сдружение "Асоциация пулмонална хипертония" и сдружение "Идиопатична белодробна фиброза"
Анета Драганова, председател на УС на Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания
Миглена Иванова, зам.председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България
София, 17.06.2022 г.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Имате ли доброволна здравна застраховка?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up