Петък, Август 19, 2022
Follow Us

Възможно ли е  да се създаде общ Медицински стандарт по Здравни грижи или всяка специалност има нужда от отделна стандартизация както и за недостатъците на съсловните организации, разговаряме с г-н Александър Александров, председател на Български съюз на лекарските асистенти фелдшерите.

Г-н Александров,
Преди известно време, БАПЗГ проведе среща в МЗ, след която стана ясно, че има огромен недостиг на професионалисти по здравни грижи. Фелдшерите и лекарските асистенти, са част от съсловната организация на БАПЗГ, може ли да се каже, че има недостиг на кадри във всяка една от професиите, които влизат в понятието „професионалисти по здравни грижи“ и в частност при фелдшерите и лекарските асистенти?

Аз ще говоря само за проблемите на медиците: лекарски асистенти/фелдшери– (ЛА/ф), защото съм техен представител, но това не значи че професионалистите с други медицински професии нямат подобни такива.
Ако БАПЗГ сега са открили, че има недостиг на медицински кадри, значи живеят с поне 20 години назад. Но истинският проблем се крие не в перманентната неадекватност на БАПЗГ, а в неадекватните – лоши здравни закони, плод на старателно отгледано, многогодишно, лобиско законодателство и защита на тесно–съсловни интереси в новата ни уж демократична история.
А самата БАПЗГ е едно от творенията именно на това законодателство довело страната ни до катастрофата в зравната сфера и в първенството ни със срамните негативни показатели, с които сме световно известни. Формацията БАПЗГ е в основата за сегашното унизително състояние на здравната системата и работещите в нея.
Защо ли, ами защото се налага да ми задавате ето тези въпроси, отговорите на които вече са трудно разбираеми и объркващи за хората. Но въпреки всичко кутията на пандора трябва да бъде отворена за да излязат истинските проблеми наяве. Крайно време е нормалността и справедливостта да възтержествуват. Защото хората се вдигнаха и искат, и очакват промяна. Ние като медици също се вдигнахме и желаем промяната да се случи, защото тя е в интерес на българското общество.
Необходима е почтенност и морал в системата, за да започне тя да функционира както трябва. Медицинските професионалисти не бива да се лутат, немили–недраги в безпереспективност, безпътица и бедност. Те трябва да са състоятелни, достойни и респектиращи със знания и интелект, за да са уважавани от хората. Авторитет и уважение обаче не се вменяват, те се изграждат с години от професионалистите, с упоритост и постоянство. Тази възможност бе отнета на медиците именно от бутафорната формация БАПЗГ, уредена със лобистки закон 2005г. и всички последици произтекли от този факт.

Най голяма необходимост от радикална промяна имат гражданите, и пациентите, за да намерят коректност, добро отношение, спокойствие, сигурност и удоволетворение при търсенето на медицински услуги. Това също не се случи и няма как да се случи поради системните недъзи във фундамента на който, доказано стои БАПЗГ.

Спокойно можем да кажем, а и фактите го доказват, че с легализирането на „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи„– БАПЗГ през 2005г. се сложи кръст на суверенетета, идентичността и същността на отделните медицински професии /определини като такива в „Закона за здравето”/, с изключение на професиите: лекар и лекар по дентална медицина. С умишлената законова колизия, тотално се объркаха, смесиха или оеднаквиха коренно различни по същност и смисъл понятия като: медицина – здравеопазване , здравна грижа–медицинска дейност, медицинска професия–професия в здравеопазването, професионалисти по здравни грижи–медицински специалисти, медицински професионалисти–медицински работници, здравни работници......и т.н. Беше въведено ненужното понятие, родено в нечия не здрава глава – „Професионалист по здравни грижи”, които всъщност по силата на ЗЗ упражняват медицински професии, тоест са „Медицински професионалисти”.

Създаде се никому ненужното направление в обучението на медицински професионалисти наречено : „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” където за съжаление, без съгласието на съсловиено ни, бяха насилствено принудени чрез закон да членуват индивидуално фелдшерите, а след това и лекарските асистенти. Създаде се прецедент с който професионалистите искуствено се разделиха на „медици”-лекари и лекари по дентална медицина и „професионалисти по здравни грижи”– всички 13 професии от същото направление. Това е тежък пробем за лекарските асистенти/фелдшери–(ЛА/ф), по простата причина, че законово вменените дейности и функции на тези професии са медицински диагностично–консултативни, терапевтични и дейности свързани със профилактиката, промоцията и превенцията на здравето. Тези дейности далеч надхвърлят понятието „Здравна грижа”! Това е видно от определенията за понятията: „Здравни грижи” и „Медицинка практика и дейност” в Закона за лечебните заведения и в Закона за ПСО на медицинските сестри, акушерките и АМС.
Така за по–лесното манипулиране на отделните професионалисти се сегрегираха професиите различни от лекар и лекар по дентална медицина, като се внуши и продължава да се прокламира тезата че: Направлението в обучението – „Здравни грижи” е професия/специалност, което е невярно и манипулативно твърдение на БАПЗГ (това пролича и от срещата на БАПЗГ със здравните вкасти и изказването след това за необходимостта от: Стандарт по специалността – Здравни грижи ,...което е абсурдно и ние вярваме че Министърът се подведе – Специалност или професия, „Здравни грижи” НЕ СЪЩЕСТВУВА !).

В течение на времето се неглижираха отделната същност, дейности и специфичната характеристика на различните медицинските професии от въпросното направление „Здравни грижи”. Още повече че медицинските професии са регулирани от държавата и се обучават на базата на „Единни държавни изисквания” за всяка една по отделно, а те са 13 (тринадесет) на брой. Обезличавайка отделните медицински професии и смесвайки ги, усложнявайки начина и условията за обучението им, сегрегирането на професионалистите със задължително индивидуално членство в БАПЗГ (не даже чрез отделни професионални структури, а чисто и просто–индивидуално–субективно членство) се изкривиха и смесиха специфичните професионални характеристики за всяка една медицинска професия, това касае и професията на лекарските асистенти/фелдшери. Разбира се това обърка и отдръпна младите хора от така достойните и привлекателни в миналото медицински професии. Следствие дългогодешната хегемония на бутафорията БАПЗГ като професионално–съсловна организация уредена със специален закон като смесица от членуващи там професионалисти от различни медицински професии се наруши принципа на паритет, саморегулация, самоконтрол, самостоятелност и суверенитет на отделните медицински професии. Това отдръпна хората, а обучението на студентите в някои от университетите бе сведено до изключително ниско ниво.


При това положение, може ли да се говори за общ стандарт, за всички тези професии?
Медицински стандарти са необходими и те са в основата за практикуватето на всяка медицинска професия и най вече за така наречените : аналитични професии/специалисти от клас – 2 по „Националния касификатор на професиите и дръжностите”–НКПД . А именно професиите: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, лекарски асистент/фелдшер, акушерка и медицинска сестра.
В „Международната стандартна класификация на професиите ISCO 08” утвърдена като европейски стандарт чрез „Регламент (ЕО) № 1022/2009” (OB, L 283 от 30 октомври 2009 г.) и в „Препоръка 2009/824/ EO на Комисията” от 29 октомври 2009 г., относно използването на „Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08)” в държавите – членки на Европейския съюз, принципи възприети и утвърдеени и в „Националния касификатор на професиите и дръжностите” –НКПД 2011 в България. Там се дава легитимност и равнопоставеност на всички регулирани професии, чрез представителността им от отделни и самостоятелни професионално–съсловни организации за всяка една професия (Принцип възприет, практикуван и конституиран от Българското законодателство в Закона за висшето образование.)
В Българският правен мир липсват отделни и самостоятелни професионално–съсловни организации за всяка една медицинска професия и с това се делегитимират и противопоставят аналитични професии и специалисти от клас 2 на НКПД 2011Г. ,от сферата на здравеопазването. И най-тежкото е, че по този начин се нарушава неприкосновеността и суверенитета както на отделните и специфичнити медицински професии, така и на българските граждани упражняващи тези професии което е в разрез с Европейските демократични принципи. По този начин се оказва че Лекарските асистенти /фелдшери са жертва на пряка дискриминация по принцип професия, с това се ограничава и достъпа до медицинска помощ предоставяна от лекарски асистенти на българските граждани .
По Европейското законодателство, за даването на становища, се определят легитимни и компетентни органи(професионално–съсловни организации за всяка една отделна медицинска професия). Те дават експертното си мнение по въпроси пряко свързани с отделната медицинска професия/специалност.
Съгласно Чл. 2 ал. 2 от Регламент 983/2015 г. на ЕК . В срок до 18 януари 2016 г. всяка държава членка записва в Информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета: Определя се, минимум един компетентен орган(ПСО) за всяка от професиите и минимум един компетентен орган, на който е възложено да разпределя заявленията за европейска професионална карта на нейната територия.
От изложеното е ясно, че БАПЗГ е имитираща формация, с която се въвеждат в заблуждение не само обществеността, но и държавните и европейските институции. Определянето и като професионално–съсловна е несъстоятелно и в разрез с принципите за такава организация. Ние сме определили тази формация като нелегитимна и имаме претенции, че БАПЗГ е непредставителна за нас, поради липса на капацитет и експертност по отношение на ЛА/Ф.
Писането на каквито и да е СТАНДАРТИ от БАПЗГ, касаещи медицината като наука, здравеопазването като държавна политика или пък отделните регулирани медицински професии е правен абсурд .

А има ли нужда от медицински стандарт, за всяка една от тези професии по отделно, какви биха били ползите от това?
„Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите” – БСЛАФ, от години настоява пред институциите чрез писма и становища че професията ни се нуждае спешно от стандартизиране – диференциация, медицинки етични правила и норми (кодекс), касаещи медицинската дейност на професията ни, както и остойностяване на функции и дейности вменени ни от Единните държавни изискавия, от Квалификационната характеристика на професията и от Длъжностните ни характеристики по месторабота, изготвен от експерти на легитимна и самостоятелна ПСО на ЛА/Ф. От стандарта за практикуването и ще имат полза преди всичко гражданите и пациентите в Р.България.
Защо в България има двоен стандарт за регулираните медицински професии, защо едни професии имат професионално – съсловни организации, а други като нашата нямат, защо няма равнопоставеност на регулираните медицински професии – за едни важът всички демократични принципи, а за други (тези под похлупака на БАПЗГ) социализма все още не е свършил ? Защо се е случило ?..... Отговорът на този въпрос трябва да се търси в лошите закони (позволяващи съществуването на имитиращи организации), престъпните действия на хора защитаващи тесто съсловни интереси и свързани с тях политици в ущърб на обществото ни. Неспазването на Европейските норми, некадърно здравно управление в страната ни и в тежки лобистки интереси в законозателството, свързани със сериозни финансови облаги.
Аз съм сигурен че промяната ще се състои защото хората в България няма да допуснат да продължи обидното отношение на българката здравната система към тях.

Какъв според вас е начинът нещата да започнат да вървят в правилна посока и да се подобрят, какво според Вас трябва да се промени ?
Радикалната промяна в правилната посока, така желана от всичи нас ще се състои тогава, когано се въведе яснота по отношение на медицинските професии и професионалисти.
Почтеността и взаимозачитането между медицинските професионалисти и равнопоставеността на професиите би трябвало да са водещи.
Експертното начало е ключът към просперитета в здравеопазването, както и следването на научните принципи в медицинската теория и практика, а не финансовите облаги и далавери. Медицинските професионалисти от отделните медицински професии, би трябвало сами да избират експертите от своите съсловия чрез най демократичени принципи. Те трябва да бъдат представлявани, регулирани и контролирани от самостоятелни и независими „Професионално–съсловни организации”– ПСО.
Диференцирането на отделните професии трябва да бъде факт, за да се осмислят и подчертаят специфичните им функции и дейности, като всяка от тях би трябвало да заеме своето правилно място в медицинската ерархия.
Стандартизирането на съответната медицинска професия би трябвало да е дело на съответните експерти от ПСО и съвместно с държавните институции да определят: специфичността, обема, количеството, качеството и остойностяването на дейностите, както и координирането на мястото и функциите на медицинската професия в здравната система.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Спазват ли се правата на здравно осигурените в черноморските ни курорти?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up