Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Докладът на НЦОЗА, анализира отделните части здравеопазването у нас, в търсене на причини за високата смъртност.

Смъртност

Позициите на България по отношение на заболяемост, смъртност и общ леталитет от SARS-CoV-2, спрямо останалите страни от ЕС показват България заема 21-во място по заболяемост, но 3-то по смъртност и 1-во по общ леталитет.
Особено тревожен е факта, че в България заболелите от инфекцията са сравними с данните на средноевропейско ниво, докато смъртността е водеща дори в световен мащаб. Този факт може да се интерпретира по три начина:
или у нас действа някакъв уникален фактор, който е причина за тези високи нива на смъртност,
или здравната ни система се е справила изключително зле,
или регистрацията на инфектираните и заболелите е недостоверна и непълна. Тоест много хора не са се регистрирали и са умрели по домовете си.

Спешна помощ
Над 240 хиляди хоспитализирани през периода, една трета от които с Covid. Стряскащо висок брой на заболелите от Ковид в СМП. Като цяло, предвид ограничените ресурси спешната помощ са направили максималното, което са могли за да се справят с предизвикателствата на пандемията. - отбеляза доц. Хинков.
Основните проблеми, които очертава анализът на НЦОЗА са:

  • Дисбаланси в осигуреността и използваемостта. Налице са значими различия в използването на екипите, наличните финансови ресурси и обема на дейността. Системата за спешна медицинска помощ продължава да изпълнява значителна по обем дейност, свързана с дейности, които не попадат в обхвата на конкретната дейност по оказване на спешна медицинска помощ, като вземане на кръвни проби за алкохол и упойващи вещества и др.
  • Липсва комуникация между екипите на извънболничната помощ и спешните екипи от болничните портали. Комуникацията в реално време между специалистите от лечебните заведения и тези от ЦСМП се извършва основно по стационарен телефон (пряк или чрез телефонна централа на болницата) или просто не се извършва поради липса на такава, което забавя постъпването на пациента (или го лишава от такова) в най-подходящото за състоянието му лечебно заведение.
  • В началото на пандемията липсва единен протокол на поведение на медицинския персонал в ЦСМП поради непознатото и неочаквано възникнало заболяване. Липсват подходящи лични предпазни средства, вкл. достатъчно дезинфектанти по същите причини – липса на готовност за бързи и адекватни реакции при това заболяване.
  • Очерта се недостиг на лекари и фелдшери и влошена възрастова структура. Полагане на извънреден труд, сключване на договори с медицински лица в пенсионна възраст.
  • Към края на м.май 2021 г. се установява намален брой служители в ЦСМП (на друг персонал без лекари) спрямо началото на разглеждания 15-месечен период, което до известна степен може да се свърже с текучество, заразени, починали и служители с усложнения от заболяването и др. Сравнително голям брой заразени с COVID-19служители – всеки трети; починалите служители от заболяването общо са 42, в т.ч. 12 лекари.
  • Проблеми, свързани с хоспитализацията: продължително пребиваване на пациентите в линейките поради нисък пропусквателен режим на спешните отделения, липсата на легла в пиковете на пандемията, което забавя екипите на центровете. Липсва адекватна статистика за хоспитализираните лица от спешната медицинска помощ, оказвана в ЦСМП, поради липсата на целенасочена система за събиране на данни, извън тези, преминали през спешните отделения на болниците, които често не покриват критериите за спешност. Това обуславя неточния брой на хоспитализираните лица от ЦСМП.
  • В някои центрове сградният фонд изисква обновяване и ремонт. Установява се и недостатъчен брой оборудвани линейки. Част от медицинската апаратура, ползвана от мобилните екипи, е значително амортизирана и не може да осигури възможности за адекватна спешна медицинска помощ. Някои ЦСМП (Разград и Шумен) за разглеждания период не са получили нито една оборудвана нова линейка, а други – по 1 до 3 линейки.

Първична извънболнична медицинска помощ ( ПИМП)

Общ намаляване на първичните и значително намаление на вторичните прегледи през периода. С над 10% намаляват и профилактичните прегледи, което последващо влияе и на смъртността.
Данните показват, че болничните, издадени от ОПЛ за инфектираните с COVID-19 и карантинираните контактни са общо 12% от всички издадени болнични от общопрактикуващите лекари в страната за периода март 2020 – май 2021, като и в този случай най-много болнични, с диагнози COVID-19 са издадени в периодите на двете големи вълни на пандемията, като основните кодове са новите кодове за COVID-19.
По отношение на хоспитализациите за COVID -19 обаче, може да се каже, че на практика ОПЛ почти не са участвали в хоспитализацията на своите пациени, защото за целия анализиран период общо издадените направления ОПЛ за хоспитализация за COVID-19 са 151., но и тук най-големият брой направления са по време на двете вълни

Друг важен извод, свързан с ваксинациите, е че въвличането на големите болници с т.нар. „зелени коридори“ не води до покачване на мотивираната ваксинационна активност на гражданите. Основна роля във ваксинационния процес извън Югозападния регион (включващ София-град и София-област) имат в най-голяма степен общопрактикуващите лекари, специалистите в индивидуалните си практики, както и медицинските центрове и диагностично консултативните центрове.

Специализирана извънболнична медицинска помощ

Отново се наблюдава спад в прегледите и диспансеризация. Но се наблюдава драстично броя на хронично болните, които се проследяват от СИМП, като диспансеризирани. Това се наблюдава при пациенти с болести на кръвообращението, на обмяната, на тези с ендокринни заболявания. - се посочва в предствавения докалад - 
Спад при прегледите има и при онколозите, посочи доц. Хинков по време на представянето на доклада.
Намаляването на броя на диспансеризираните, се дължи на факта, че тези лица са изчезнали от системата, тоест са починали. Което още веднъж показва, че хората с хронични заболявания са най-потърпевшите от пандемията.

Лаборатории
Ниско покритие на провеждани тестове в началото на пандемията, в сравнение с втората вълна.
Според доц. Хинков, това показва липса на информация и изследвания въз основа, на която са взимани управленски решения по време на първата вълна, които да се основават на информация.
Високата цена на РТ-qPCR тестовете се отразява на общия брой изследвания. За разлика от други европейски страни (напр. Франция – напълно безплатно, Австрия - два пъти седмично антигенен тест, Германия- един антигенен тест на човек на ден) където се извършва безплатно тестване, в България то се заплаща от пациента.

Болничната помощ

Малък брой интензивни легла и спад на хоспитализациите с 25%. Динамиката на разкриването на легла, показва, че първата вълна предхожда разкриването на легла, вместо обратното.
Умиранията по области показва, че показателя е изключително висок в Перник и Видин, по същият начин стоят нещата и с данните за леталитет.

Какви са изводите, според доклада на НЦОЗА представен от доц. Хинков

• Системата на болничната помощ се оказа не съвсем подготвена за пандемията от COVID-19 от началото на 2020 година;
• Здравните власти са се опитали да реагират съобразно обстановката, специално в частта за преструктуриране на болничните структури;
• Недостатъчно добре е оползотворено времето от март до септември за предприемането на по-адекватни мерки и действия, с оглед очакваната ескалация на пандемията през есенните и зимни месеци;
• Хоспитализациите намаляват с над 25% през 2020 година, спрямо 2019 година;
• В част от областите, поради първоначална ниска осигуреност на населението с легла, се стига до ситуация, в която на почти половината налични болнични легла се лекуват болни с COVID;
• Най-много умирания в ЛЗБП са били по клас XXII, Кодове за специални случаи (COVID-19);
• Заедно с други, традиционни класове болести, причиняващи смърт, не може даде отговор за повечето умирания през 2020 година;
Може да се твърди, че умиранията не са се случвали на територията на болниците. - се посочва в доклада 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up