Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Европейският център за контрол и профилактика на заболяванията (ECDC) информира, че през седмица №10 (седмицата, завършваща на 13 март 2022 г.) епидемичната ситуация в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (EU/EEA) се характеризира с прекъсване на устойчивата тенденция за намаляване на заболяемостта, наблюдавана през предходните седмици. Независимо от по-ограниченото тестване в някои страни, процентът на лабораторно потвърдените случаи се увеличава, при това преобладаващо при хора на и над 65 г. възраст.

От 14 страни, в които се съобщава увеличаване на броя на случаите в сравнение с предходната седмица, в 13 се констатира нарастване на случаите във възрастовата група ≥ 65 г. (Country overview report: week 10 2022, Produced on 18 March 2022: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews)
На фигури 1, 2, 3, 4, 5 са показани данните за страни от ЕС, в които се наблюдават посочените промени в някои от основните епидемиологични индикатори, използвани при надзора на COVID-19.

Фигура 1
Австрия: епидемиологични индикатори

 austria

 

Фигура 2
Финландия: епидемиологични индикатори

finland

 

Фигура 3
Германия: епидемиологични индикатори

germany

 

Фигура 4
Исландия: епидемиологични индикатори

iceland

 

Фигура 5
Нидерландия: епидемиологични индикатори

netherlands

 

През седмица №10, заболяемостта общо в страните от EU/EEA на 100 000 население на 14-дневна база, изчислена в съответствие с данните, събирани от ECDC от официалните национални източници на 30 страни, е 1 565 на 100 000 население (като варира от 219,3 до 10 033 на 100 000 в отделните страни). За сравнение, през седмица №9, тези стойности са били по-ниски (средно 1 496 на 100 000; между 231,1 и 8 298 на 100 000 в отделните страни). Заболяемостта при хората на възраст ≥65 г. през 10-та седмица е била 895,2 на 100 000 (от 307,7 до 7 299 на 100 000).

Нарастване се отбелязва и по отношение на процента на положителните проби – от 15,4% (между 2,3 и 60,7% в отделните страни) през седмица №9 до 17,1% (от 3,0 до 71,4%) през седмица №10.По отношение на хоспитализациите, заетостта на интензивните легла и смъртността, досегашната низходяща тенденция се запазва и през 10-та седмица.
На фигури 6, 7 и 8 могат да се проследят данните от Германия, Финландия и Австрия, в които към 10-седмица, независимо от нарастването на14-дневната заболяемост от COVID-19, смъртността на 1 000 000 население се запазва на устойчиви, ниски нива.

Фигура 6
Германия: 14-дневна заболяемост на 100000 население и 14-дневна смъртност на 1000000 население

germany deths

 

Фигура 7
Финландия: 14-дневна заболяемост на 100000 население и 14-дневна смъртност на 1000000 население

finland deths

 

Фигура 8
Австрия: 14-дневна заболяемост на 100000 население и 14-дневна смъртност на 1000000 население

austria deths

 

Важно е да се има предвид, че нарастващото разпространение на вируса, особено сред възрастното население, може впоследствие да се отрази неблагоприятно и върху индикаторите за тежест на протичане на заболяванията (заетост на болнични легла, продължителност на болничния престой, смъртност). Това налага епидемиологичният надзор да не бъде отслабван и всички основни епидемиологични показатели да бъдат текущо анализирани, особено предвид прогнозите за следващите седмици.
Прогнозата на ECDC по отношение на броя Covid-19 случаи, хоспитализации и смъртност общо за страните от EU/EEA за 12-та седмица в сравнение с 10-та седмица на 2022 г. е, че се очаква:
• Увеличаване на броя на случаите и достигане на заболяемост 897,0 на 100 000 население на 7-дневна база;
• Устойчиви нива на хоспитализации и смъртни случаи.
По отношение на отделните държави, прогнозите за очакван брой случаи през 12 седмица, сравнена с 10-седмица са показани на Фигура 9 (European Covid-19 Forecast Hub https://covid19forecasthub.eu/)
Очаква се възходяща тенденция по отношение на броя случаи в 8 от всички наблюдавани 30 държави (Австрия, Белгия, Кипър, Финландия, Германия, Италия, Лихтенщайн и Нидерландия); увеличаване на хоспитализациите в една от общо 14 държави, наблюдавани за този показател (Белгия); увеличаване на броя на смъртните случаи в 10 от всички 30 държави, съобщаващи тази информация (Австрия, Кипър, Финландия, Германия, Исландия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Испания и Швеция).

Фигура 9
Прогноза на European Covid-19 Forecast Hub за очаквания брой Covid-19 случаи в Австрия, Белгия, Кипър, Нидерландия, Финландия, Германия, Италия и Лихтенщайн

austr belg pr

italy licht pr

cyprus pr

netherl pr

Посочените прогнози, изготвени от ECDC въз основа на данни до 13 март 2022 г., фактически вече се потвърждават от ежедневно актуализираната информация на Our World of Data (https://ourworldindata.org/grapher/biweekly-growth-covid-cases?tab=chart&country=European+Union~FIN~DEU~AUT).
Към 19 март 2022 г. общо за ЕС нарастването на броя на случаите на 14-дневна база е 20% (Фигура 10), но в някои от страните този брой, съответно %, е значително по-висок (Фигура 11).

Фигура 10
Процент на нарастване на броя на новите лабораторно потвърдени случаи на Covid-19 на 14-дневна база

percent new grow

 

Фигура 11
Дневен брой на новите лабораторно потвърдени случаи на Covid-19 на 1 милион население на 7-дневна база

new cases daly

 

На фона на така развиващата се в редица европейски страни обстановка и близкосрочните прогнози, България все още се намира в благоприятна фаза на пандемичния процес. Заболяемостта (Фигура 12) се понижава, макар и със забавяне на темпа, започнало през седмица №10 и продължаващо, вече по-отчетливо, през седмица №11 (14-20 март 2022 г.). Показателят "седмичен ръст на броя случаи", който показва с колко процента са повече, или по-малко случаите през текущата седмица в сравнение с предходната, показва, че на национално ниво намаляването на броя на случаите след 14 март практически спира, а към 20 март броят на заразените е с 1,5% повече в сравнение с предходната седмица.
Съответно, седмичната позитивност на тестовете за SARS-CoV-2 (% на лабораторно потвърдените случаи от всички направени тестове в предходните 7 дни), при която има отчетлив спад до началото на м. март 2022 г., след 9 март запазва почти постоянно, при това значително ниво, вариращо между 11,89% до 11,57% (Фигура 13).

Фигура 12
Заболяемост от COVID-19 в България на 100 000 население на 14-дневна база през периода 29 юли 2021 г.- 20 март 2022 г.

bg new cases

 

Фигура 13
Седмична позитивност на тестовете за SARS-CoV-2 (% на лабораторно потвърдените случаи от всички направени тестове в предходните 7 дни) през периода 29 юли 2021 г.- 20 март 2022 г.

bg pos test percent

 

Броят на хоспитализираните болни от COVID-19, броят на лекуваните в интензивни отделения и смъртността на 100 000 население на 14-дневна база запазват благоприятна низходяща тенденция към 20 март 2022 г. (Фигури 14, 15, 16).

Фигура 14
Дневен брой на хоспитализирани болни от COVID-19 през периода 5 август 2021 г.-20март 2022 г.

hospital

 

Фигура 15
Дневен брой на болни от COVID-19, лекувани в интензивни отделения през периода 1 януари-20 март 2022 г.

daly ICU

 

Фигура 16
Смъртност на 100 000 население от COVID-19 на 14-дневна база през периода 22 март 2020 г. – 20 март 2022 г.

deaths weekly

 

Динамиката на пандемичния процес и прогнозите за по-нататъшното му развитие налагат да се проследява систематично и процесът на ваксинация срещу COVID-19. От Фигура 17 обаче може да се стигне да заключението, че в България последният практически е приключил.

Фигура 17
Дневен брой поставените дози ваксини срещу COVID-19 от 1.12.2021 г.-20.3.2022 г.

vaccine daly

Според данните на ECDC (https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab), към 18 март 2022 г. в страните от EU/EEA със завършен имунизационен курс с COVID-19 ваксини са обхванати както следва:
- 83,1% от лицата на възраст ≥ 18години
- 35.1 за България (най-ниско в ЕС)

- 72,2% от цялото население
- 29.5 за България (най-ниско в ЕС)

С бустерна ваксинация са обхванати:
- 63,0% от лицата на възраст ≥ 18години
- 12,2% за България(най-ниско в ЕС) 

- 52,1% от цялото население
- 10,1% за България(най-ниско в ЕС)

България, е на последното си място сред страните от EU/EEA по отношение на ваксинацията срещу COVID-19.

Предвид ниския ваксинален обхват, проблемът с евентуално следващо увеличаване на заболяемостта, което вече се наблюдава в някои европейски страни, не бива да бъде пренебрегван. При толкова нисък % на ваксинираните трудно може да се разчита, че хоспитализациите и смъртността няма да бъдат повлияни негативно при нарастване на броя на заразените хора, особено тези в напреднала възраст.

Проф. Мира Кожухарова 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up