Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

НЗОК разпространи отговор на откритото писмо на родители на деца с диабет, изпратено по-рано днес до медиите. В отговора се казва:
Във връзка с отворено писмо на родителите с деца с диабет и на диабетно болни възрастни, изпратено до националните медии и до редица институции, в което са поставени въпроси за медицинските критерии за отпускане и заплащане на лекарствена терапия и медицински изделия за домашно лечение за захарен диабет тип 1, информираме следното:
Изискванията за лекарствените продукти и медицинските изделия, които се предписват с Протокол за провеждане на терапия по конкретни заболявания и групи лекарства, се разработват от Научните медицински дружества по съответния профил, с участието на експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Това е регламентирано в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 - 2022 г. и Правилника за устройството и дейността на НЗОК.
Изискванията съдържат информация за специализираните комисии в лечебните заведения за болнична помощ, които могат да издават протоколи, както и критериите, относно лечебно-диагностичния алгоритъм, възможните терапевтични схеми, периодичност на контролните прегледи, необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на лечението. Изискванията  се утвърждават от управителя на НЗОК, след решение на Надзорния съвет на НЗОК и след съгласуване с Българския лекарски съюз (БЛС), и се обнародват в Държавен вестник .
В подготвените проекти за актуализация на изискванията за медицински изделия за домашно лечение на захарен диабет тип 1, на база постъпили експертни становища, се предвижда:
• включване на нова специализирана комисия в УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” – гр. Плевен за издаване на протоколи за пациенти до 18 - годишна възраст, с което да се разшири териториално достъпът на децата до медицинската услуга и необходимите медицински изделия;
• облекчава се административният ред за заверяване на протоколите за медицински изделия за инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1, като експертизата при започване на лечението ще се осъществява в комисия в районните здравноосигурителни каси (РЗОК), а не в Централното управление на НЗОК, с което ще се спести времето за утвърждаване на началното лечение;
• за пациентите под 18-годишна възраст се променя стойността на медицинския критерий при кандидатстване за сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 за лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 7 (в настоящия момент е - HbA1c ≥ 8%).
В „Списък  на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“ (който се утвърждава с решение на Надзорния съвет на НЗОК) не са включени други състояния и заболявания от рубрика Е16 „Други разстройства на ендокринната секреция на панкреаса“, тъй като за тях няма направени предложения от съответните експертни съвети.
В тази връзка, необходимо условие за заплащане на терапия на пациенти със заболяване Вроден хиперинсулинизъм, е същото да бъде включено в горепосочения списък по чл.45, ал.4 от ЗЗО. 
Към настоящия момент иглите за инсулинови писалки не се реимбурсират от НЗОК, тъй като мнението на експертите е, че значителна част от лекарствените продукти – конвенционални и аналогови инсулини, се предоставят от притежателя на разрешението за употреба към отпусканите инсулини.
За да има възможност НЗОК да заплаща напълно или частично лекарствени продукти с международно непатентно наименование (INN) Glucagon, ATC код H04AA01, за домашно лечение на захарен диабет тип 1 и тип 2, е необходимо те да бъдат включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък. За целта е необходимо притежателят на разрешението за употреба да подаде заявление в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП), който да ги включи в Списъка.    
НЗОК ежегодно определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща на база на становищата на експертните съвети. Процедурата по договаряне на медицинските изделия, каквито са и тест лентите за измерване на кетони в кръвта, както и стойността, до която се заплащат напълно или частично от НЗОК, се извършва на основата на Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.
При изготвяне на Спецификацията се спазва процедурата, предвидена в Правила № РД-16-55/13.08.2020 г. за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ (Правила), публикувани на интернет – страницата на НЗОК. Националната здравноосигурителна каса е готова да отговори писмено на Вашите въпроси.В откритото писмо на пациентите, подписано от 500 родители на деца с диабет и 140 възрастни се казваше:
Пациентите с диабет в България са дискриминирани заради критериите за получаване на сензори за контрол на кръвната захар, твърдят в отворено писмо до институциите родители на деца с диабет тип 1 и възрастни със същата диагноза.
Поводът за сигнала им са критериите на НЗОК за компенсиране на инсулинозависим диабет тип 1 и за отпускане на медицински изделия и лекарства.
СОсновният проблем според тях са критериите за предписване на сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата.
Критериите изключват децата и възрастните, които имат добър гликемичен контрол: "Не може да има задължителен критерий за гликиран хемоглобин над 8. С това изискване вие директно ни заявявате, че няма никакво значение това, че нашите деца спазват стриктно режим на спорт и хранене, че се подлагат на лишения и спартански живот, за да имат добър контрол и съответно по-малко усложнения в бъдеще. Досега сме платили хиляди левове от джоба си за сензори за измерване на кръвна захар, допълнителни ленти, инсулинови игли, ленти за кетони и глюкагон, въпреки това, че сме здравно осигурени".
Условието за получаване на сензор според пациентите влиза в пълно противоречие с помпената терапия,  тъй като веднъж се иска висок гликиран хемоглобин за започване на помпена терапия, а след това нисък, за да продължи помпената терапия и за да се отпускат реимбурсирани консумативи за инсулиновите помпи, а правото само деца под 6-годишна възраст да получават платени от здравния фонд сензори за контрол на кръвната захар дискриминира тези, които са над тази възраст. 
Не се отпускат сензори за планиране на бременност, а само за доказана бременност, но за да се стигне до успешна, доказана бременност, първо трябва да има отличен контрол. Пациентите, които искат да получат сензор не трябва да имат психични/психиатрични диагнози, като аутизъм.
Пациентите искат сензорите да се отпускат, не от специализирани комисии, които за деца са само 3 за цялата страна, а от всички ендокринолози, за да не се налага пациентите да пътуват до отдалечени населени места.
В момента не се реимбурсират иглите за инсулинови писалки и инсулиновите писалки, с които се апликира инсулинът, както и лекарството глюкагон – единственото спешно животоспасяващо средство за борба с тежки хипогликемии.
Родителите на деца с диабет тип 1 и възрастни пациенти искат в позитивния списък да бъдат включени и лентичките за измерване на кетони в кръвта.
"Ако се прекрати плащането по каса, това означава от семейния бюджет само в рамките на месец да се заделят между 240 и 350 лв. в зависимост от вида на използваните консумативи. Огромен процент от децата и възрастните на помпена терапия са със сензори, които купуват сами от години. Огромен процент от тези хора не покриват критериите за получаване на сензори, заплащани от здравната каса", посочват те.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Имате ли доброволна здравна застраховка?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up