Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Българското представителство на германската фармацевтична компания „АбВи Германия ГмбХ & Ко. КГ“ е внесло във Върховният административен съд жалба срещу Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., приет с решение № РД – НС – 04-3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обн. в ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.

Жалбоподателите твърдят, че целият Механизъм като подзаконов нормативен акт следва да бъде отменен, тъй като противоречи на чл. 19, ал. 2 и чл. 60 от Конституцията на Република България, както и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).
Жалбоподателите сочат в жалбата си, че при издаване на оспорения от тях подзаконов нормативен акт е допуснато и нарушение на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според който в процеса на изработване на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като преди внасяне на проекта за приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет – страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада.
Според жалбоподателите е допуснато и нарушение на чл. 77 АПК, тъй като компетентният орган, който издава съответния нормативен акт, обсъжда проекта заедно представените становища, предложения и възражения.ВАС конституира НЗОК, като ответник по делото. Предвид, че се касае до подзаконов нормативен акт, оспорването ще бъде обявено в Държавен вестник.
Предстои насрочване на първото заседание. Механизмът за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета НЗОК, засяга всички фармацевтични компании, а в най-голяма степен иновативните компании, като Абви. Според него, ако компанията продаде повече лекарства през година, в сравнение с предишната, разликата остава за нейна сметка. Този механизъм се прилага за групи лекарства, поради което една компания може да понесе финансови щети не само от продажбата на собствените си медикаменти, но и от продажбата на други компании, чиито медикаменти попадат в съответната група. Дългосрочният ефект от прилагането на механизма е отпадането на лекарства от реимбурсния списък на касата и спиране на навлизането на нови медикаменти в страната, от което потърпевши са не само фармацевтичните компании, но в още по-голяма степен пациентите, нуждаещи се от лечение.
С проекта на бюджет на НЗО за 2022 година е предвидено създаване на нова група, съдържаща само най-скъпите лекарства. Прогнозите са, че това допълнително ще увеличи неблагоприятните последици от прилагането на механизма. 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Коментари

0
backup
11 months ago
Регулация, регулация, регулация. Крайният резултат - в бюджета оставата пари, пациентите остават без лекарства.
Like Like

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up