Петък, Юли 10, 2020

kubrat hosp„МБАЛ Кубрат“ ЕООД осъди НЗОК не по едно, а по две дела за надлимитна дейност извършена през 2015 година. По едното от делата Районният съд осъжда касата за сумата от 21 888 лева, а по другото за сумата от 22 823 лева. Общо по двете дела, НЗОК е осъдена да заплати и над 7000 лева за направените от болницата разноски по водене на делата.
В мотивите на съда четем:
„Правилата, въвеждащи т. нар. лимити за плащане на дейности са били приети с Решение № РД-НС-04-9/27.01.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК, което е било атакувано по съдебен ред. С Решение № 5750/29.08.2016 г. по адм. дело № 7527/2015 г. по описа на АССГ, потвърдено с решение по адм. дело № 11702/2016 г. на ВАС, е прогласена нищожността на посоченото решение на НС в частта му по т. 2, с което е прието да се разпределят до 95 % от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение и по т. 3, с което е прието да се разпределят до 90 % от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна диагностика и лечение.

Въз основа на цитираното решение на АССГ, съдът в настоящия си състав приема, че липсва правно основание за лимит на правомерно извършените медицински дейности от изпълнителите на болнична медицинска помощ. Доколкото по несъмнен начин от доказателствата по делото се установява, че ищцовото дружество е изпълнило задълженията си към здравноосигурените лица по съответните клинични пътеки, неоснователен се явява отказът на НЗОК да възмезди същите. Осъществената болнична помощ следва да бъде заплатена в изпълнения обем, тъй като между страните по силата посоченото по-горе решение са обявени за нищожни разпоредбите – чл. 40 от ИД и Приложение № 2 към същия, въвеждащи стойности, в рамките на които е следвало да се заплаща оказаната от лечебното заведение БМП. В този смисъл е и Решение № 106/16.05.2018 г. по в. т. д. № 152/2018 г. по описа на Апелативен съд Варна: „Съдът намира, че следва да се извърши плащане и над лимитните дейности, тъй като в договорите не е предвидена възможност, след изчерпване на предварително определените стойности, лечебното заведение да прекрати извършването на определените по договора дейности. Напротив, въведено е изискване въззиваемият в качеството му на изпълнител да осигурява договорената БМП на ЗОЛ, да разполага по всяко време на изпълнение на договора с медицински специалисти, да поддържа функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, да не изисква заплащане или доплащане от ЗОЛ за дейност предмет на договорите, освен в изрично предвидени случаи и др. Следователно, от посочените основни задължения на въззиваемия се установява, че НЗОК му е възложила изпълнението на дейностите, предмет на договора, като не е поставено ограничение на приема на ЗОЛ съобразно лимита на договорените средства, поради което задължение на НЗОК е да заплати стойността на тези лечения по силата на здравното осигуряване.“
Правото на здравноосигурените лица на медицинска помощ в България е безусловно, неотменимо и произтича само от техния статус на здравноосигурени и потребността им от конкретна медицинска помощ. Това означава, че лечебното заведение не може да откаже медицинска помощ на здравноосигуреното лице на никакво основание. И тъй като медицинската помощ се дължи на основание статуса на пациента като здравноосигурено лице, това обуславя правото на лечебното заведение, оказало медицинска помощ, да получи заплащане за оказаната медицинска помощ от Националната здравноосигурителна каса, в чийто бюджет постъпват здравноосигурителните плащания. Това право е обусловено от вида и обема на оказаната медицинска помощ от изпълнителя и стойността на всяка от медицинските дейности, съгласно Националния рамков договор, действащ за съответния период, и индивидуалния договор с изпълнителя на медицинската помощ. Предвид изложеното исковата претенция следва изцяло да бъде уважена, ведно със законната лихва до окончателното плащане.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up