Сряда, Декември 02, 2020

vasПетчленен състав на Върховният административен съд отхвърли жалбата на министъра на здравеопазването против решение на съда, с което се отменя Наредба № 12 от 04.11.2016г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология". Делото бе образувано по жалба на Сдружение "Българска асоциация по патология", представлявано от д-р Стоян Алексов - председател на Управителния съвет. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
В мотивите на съда към решението се посочва:
Налице е нарушение на правилата по чл. 26, ал. 4 и 5 от Закона за нормативните актове, според който „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада,

съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“
След като в Портала за обществени консултации е определен 14-дневен, а не 30-дневен срок за обществени консултации, законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че от съществено значение е обстоятелството, че нито в мотивите, нито в доклада на вносителя на проекта са посочени изключителни причини, налагащи по-кратък от законния 30 - дневен срок за обществени консултации.
От доказателствата в преписката действително не може да се направи заключение за изпълнение на императивното изискване за публикуване на справката за постъпилите предложения на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации, тъй като липсва документ, удостоверяващ това обстоятелство, при представена в цялост административна преписка.
Спазването на предвидената процедура за обсъждане и приемане на подзаконов нормативен акт е императивно задължение на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения и приемането на регулиращите определени обществени отношения правни норми по разумен, компетентен и стабилен начин. Затова неспазването на тази процедура е основание за незаконосъобразност на подзаконовия нормативен акт.
Проектът за оспорената наредба не отговаря на императивните законови изисквания за съдържание на мотивите.
От текста на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 от 04.11.2016г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология" е видно, че с оспорения нормативен акт се утвърждава изцяло нов стандарт по обща и клинична патология, като се отменя действащата дотогава Наредба №8 от 6.08.2002г. Това означава, че в мотивите трябва да има съображения, относно необходимостта от замяната на действащия стандарт с нов, което следва да е надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната специалност, за която се отнася. Посочените в мотивите причини са най- общо и бланкетно формулирани и са относими за множество стандарти, без да е отчетена спецификата на специалностите "Обща патология" и "Клинична патология" и конкретните изисквания за осъществяване на свързаните с тези специалности медицински дейности. В мотивите няма годна обосновка за отмяната на действащия стандарт "Клинична патология", като се има предвид, че последното изменение е от 17.05.2016г., тоест само няколко месеца преди изготвянето на проект за нова наредба, утвърждаваща същия медицински стандарт.
Утвърждаването на нов стандарт не може да е самоцел, а следва да се определя от развитието на обществените отношения в съответната сфера. Предвид следващата от нормативните изисквания финансова и административна тежест за засегнатите от наредбата лица, принципът за правна сигурност предпоставя трайност и устойчивост на уредбата, а не непрекъснат динамичен процес на лишени от сериозно предварително проучване и обосновка изменения. От изложеното в мотивите не става ясно кое налага промените в изискванията по отношение на оспорения стандарт и как те биха постигнали общо заложената за всички стандарти бланкетна цел – облекчаване на лечебните заведения.
В мотивите на нормативния акт лаконично се декларира, че въвеждането на медицински стандарт "Обща и клинична потология" няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да се отрази финансово върху дейността на лечебните заведения, както и, че не се налага осигуряване на допълнителен финансов ресурс.
Тази декларация не отговаря на изискуемата мотивировка от финансова страна по смисъла на чл. 28, ал. 2, т. 3 и т. 4 ЗНА, както и не съответства на съдържанието на утвърдения стандарт, с който се въвеждат нови изисквания за материално-техническа база, инсталационни съоръжения, нова апаратура, персонал, които безспорно изискват осигуряване на финансови средства. С утвърдения медицински стандарт "Обща и клинична патология" се правят някои съществени промени спрямо дотогава действащия стандарт, като високо-специализирани дейности в извънболничната медицинска помощ, нива на компетентност за структурите в болничната медицинска помощ, изисквания за изпълнение на дейности в обхвата на молекулярната патология, но не е посочено от къде ще дойдат необходимите за това средства, което съставлява нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА и на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОАРАКСД. Изпълнението на утвърдения с наредбата медицински стандарт, човешките ресурси, оборудването на лечебните заведения с апаратура и консумативи съобразно тяхното ниво, методите на диагностика и лечение, предполага инвестиране на значителен финансов ресурс, поради което съдът счита, че без да бъде направен съответния анализ не може да се твърди в мотивите на процесната наредба, че при новата уредба няма да са необходими нови финансови и други средства.
Не е изпълнено и изискването на чл. 28, ал.2, т.5 от ЗНА - анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Задължението за анализ на правото на ЕС е налице, не само когато с подзаконовия нормативен акт се транспонират разпоредби от това право.
Краткият преразказ на предлаганата нормативна уредба не е тъждествен на мотивирането на причините за създаването й, което в конкретната хипотеза е изчерпано с бланкетно по своя характер изявление, доколкото отсъства изложение на конкретните причини и цели за утвърждаването на медицинския стандарт, средствата за прилагането му, практическото му отражение в дейността на лечебните заведения, включително от гледна точка на качеството на здравната услуга и достъпа на пациентите до същата, очакваните резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС.
Констатираните нарушения на административно-производствените правила и на изискванията за форма са съществени, защото са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство.
МЗ е осъдено и да заплати всички разноски за касационната инстанция. Съставът на съда, постановил решението: Съдия Бисерка Цанева - Председател, и членове съдии Маруся Димитрова, Тедодора Николова - Докладчик по делото, Мирослав Мирчев и Свилена Проданова.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up