Понеделник, Ноември 30, 2020
scoliosisПациент с тежко гръбначно изкривяване (сколиоза) успя да осъди НЗОК за дискриминация по признак увреждане, заради това, че касата не е включила в списъка с медицинските изделия, които заплаща и такива, необходими за оперативно лечение на тежките гръбначни изкривявания. Делото пред Административния съд е образувано по жалба на НЗОК срещу решението на комисията за защита от дискриминация, с което се постановява наличие на дискриминация и се дават задължителни препоръки. Миниистерството на здравеопазването участва в делото като страна подпомагаща НЗОК. Прокуратурата не дава становище. НЗОК иска отмяна на решението на КЗД с мотив, че има ограниченията на бюджета на касата. Сочи, също така, че са налице и други заболявания в областта на кардиологичните, неврохирургичните, ортопедичните и др., по отношение на които съответните импланти не се поемат от касата. Счита, че „достъпна медицинска помощ“ по смисъла на чл.52, ал.1от Конституцията, не означава евтина медицинска помощ и нейната достъпност не се покрива единствено от белега цена. Моли за присъждане на разноски пи списък.
В хода на делото е установено, че с издаденото впоследствие Решение No РД-НС-04-13 от 10.02.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК всъщност се изпълняват препоръките на КЗД и процесните импланти са включени в списъка с тези, които се заплащат от касата.
Съдът приема, че законът създава задължения за органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление във връзка със създаването на мерки, които да компенсират неравенството, което съществува за
някои лица, във връзка с определени фактори, в случая с жалбоподателя – наличието на увреждане.
Фактически неравностойното положение на сезиралото комисията лице по отношение на здравословното му състояние не е спорно. Не е спорна и принадлежността му към групата на лицата, които страдат от тежки форми на гръбначни изкривявания /сколиоза/, нуждаещи се от оперативна форма на лечение, а също така, и че прогресивното развитие на тези заболявания налага адекватна и навременна оперативна намеса, която следва да предотврати животозастрашаващи състояния. Не е спорно и, че при тази установена диагноза оперативното лечение с използване на скъпо струващи медицински изделия /двусегментни спинални импланти и полисегментни импланти/ е единствената форма на лечение и начин за овладяване на заболяването.
По делото не се спори и, че към датата на издаване на процесното решение на КЗДискр. НЗОК покрива само стойността на дейностите, посочени в диагностично – лечебния алгоритъм на Клинична пътека No 205, но не запраща стойността на скъпоструващите медицински изделия, вкл. поставените на жалбоподателя импланти. Към датата на решението, тези медицински изделия не са били включени и в списъка с медицински изделия, които НЗОК заплаща извън стойността на клиничните пътеки по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, въпреки, че е допустимо включването им, предвид което и неоснователно е твърдението за липса на нормативно установено правомощие, което да дава право на НЗОК да предприеме съответните действия за осигуряване на необходимото лечение.
Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.1 от Конституцията на РБ гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и ред определени със закон. Правилно КЗД приема, че достъпна е медицинската помощ, чиято цена всеки може да заплати, когато се нуждае от нея за своето здраве и не може да се лиши, когато е в обективно материално затруднение. Достъпността на медицинската помощ се свързва с равните възможности по отношение на всички граждани, които я получават. След като възможността за повлияване на здравето на диагностицираните със заболяване сколиоза е именно чрез извършването на оперативна намеса, включваща и скъпоструващите импланти, като без нея съществува риск от животозастрашаващи състояния, то тази грижа следва да бъде включена в достъпната медицинска помощ.
От една страна, диагностицираните с това заболяване са в уязвима група по признак „увреждане“. От друга страна, НЗОК е сред държавните органи, който като орган на изпълнителна власт е сред правоимащите да предприеме специални мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗД с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са необходими (чл. 7, ал. 1, т. 14 от ЗЗД), следователно той е сред лицата, на които тежи задължението по чл.10 и чл.11 от ЗЗДискр., цитирани по-горе.
Установено е и че съществува и нормативната възможност НЗОК за заплаща стойността на тези медицински изделия извън стойността на клиничните пътеки по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по чл.45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр.3 / 10.01.2014 г. Правилно в решението е установено, че към издаването му се заплаща стойността на 15 групи медицински изделия по реда на посочената методика, но също така, правилно е посочено, че липсват аргументи от страна на НЗОК защо именно медицинските изделия за това заболяване не са включени в този списък и защо така определеният финансов недостиг засяга именно тях, което е следвало да се докаже от ответника в производството пред КЗД по реда на чл.9 от ЗЗДискр.
На практика тази възможност е доказана и с издаденото впоследствие, след постановяване на оспореното решение на КЗД Решение No РД-НС-04-13 от 10.02.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, с което всъщност се изпълняват препоръките на КЗД и процесните импланти биват заплащани от касата.
Решението е постановено от съдия Миглена Недева от АССГ и може да бъде обжалвано пред ВАС.
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Нед · преди 1 години
  Решение 5633 на ВАС от 15.04.2019 г. – Решението е окончателно и не подлежи на обжалване ! Никога повече болните от сколиоза в България, няма да „просят“ средства за това прескъпо лечение или да чакат края си в безизходица !
  Повече информация може да намерите в сайта на ВАС – Дело 8064 от 2017 г.
  Бъдете здрави !
  Н. Ангелов
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up