Сряда, Януари 27, 2021
reanimationПетчленен състав на Върховния административен съд отмени Наредба №10 от 04.03.2010 . за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение”, издадена от министъра на здравеопазването.
И тук, както и при редица други стандарти съдът отбелязва липса на каквито и да е мотиви за приемане на наредбата. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност. Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 ЗНА, не може да бъде проверено и дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал.1 ЗНА.
Специално внимание в мотивите на съда е обърнато на допуснатите от МЗ нарушения на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност(ЗОАРАКСД).
При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания и че при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Според чл. 3, ал.1 ЗЛЗ лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на ЗЛЗ. По аргумент от противното на чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ лечебните заведения могат да извършват търговски сделки за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите. Лечебните заведения са предприятия по смисъла на §1, т.17 ДР на ЗЗО, тъй като извършват търговска дейност под съответната правноорганизационна форма. Затова за тях следва да се спазват ограниченията по ЗОАРАКСД, в който смисъл са и част от оплакванията на жалбоподателитепред първата инстанция.
Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания. В случая, липсата на каквито и да било мотиви за необходимостта от въведените собствени способности на структурите от различните нива на компетентност и за преценката за финансовата тежест, която тези структури трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Не може да се прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията. Следва да се отчита и факта, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата. Липсата на мотиви към оспорената наредба препятстват да бъде извършен контрол дали са спазени ограниченията по последния закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдът заседава в състав:Б. Магдалинчев - Председател, С. Йонкова, Н Джелепова, Г. Солакова – докладчик, Н. Мотова.
Делото беше образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. МЗ е осъдено да плати съдебните разноски на всички жалбоподатели.
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up