Събота, Януари 23, 2021
Заповедта за носене на маски на закрито е обжалвана пред съда

Подадена е жалба срещу заповед № РД-01-487/31.08.2020 г., издадена от Костадин Ангелов – министър на здравеопазването. Жалбата е депозирана в деловодството на Здравното министерство, на 09.09.2020 г. Според АПК администратовния орган, в случая министъра, следва в 3-дневен срок да окомплектова преписката и да изпрати всичко на съда. Това и до момента не  е сторено. На 17.09.2020 г. жалбата е депозирана и във ВАС.
Ето и част от аргументите:

В случая твърдя, че не е спазена и процедурата, уредена в гл. 5, раздел II от АПК, като според чл. 68 от АПК, доколкото в специален закон не е установено друго, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на общ административен акт. Съгласно чл. 69, ал. 1, административният орган определя и оповестява публично по реда, определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта: 1. писмени предложения и възражения; 2. участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; 3. участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен; 4. обществено обсъждане, а според ал. 2 административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66.
В настоящия случай и в последните месеци целенасочено се заобикаля предвидената процедура и се издават заповеди за период не по – дълъг от 1 месец, независимо и еднаквото им съдържание. Така е при Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.
Съгласно чл. 71 от АПК общият административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации, а когато неотложно трябва да се издаде общ административен акт за предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, може да не се спазят някои от разпоредбите на този раздел за уведомяване и участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта. В тези случаи в хода на изпълнението на акта се оповестяват съображенията за издаването му – чл. 73 от АПК.

Не става ясно, как в случая се твърди неотложност при условие, че настоящата обстановка трае близо 6 месеца. В публичното пространство и в медицинските среди все повече се налага мнението, че налаганите мерки не водят до ограничаване на разпространението на т. нар. вирус. Показателно е, че в страни, в които не са налагани никакви ограничения от страна на правителствата, а единствено се фокусира върху хигиената на гражданите, което по принцип би следвало да съществува меджу хората в нормалните общества, показателите на заболяваемостта е близка и дори по - ниска от България, при условие, че тук беше въведено извънредно положение за срок от два месеца и впоследствие заменено от извънредна обстановка, която сериозно ограничава права и свободи на гражданите, без да носи позитиви и медицинска гледна точка. И това вече 6 месеца.
Издадената заповед на министъра на здравеопазването не отговаря и на основните принципи на административното право. Съгласно чл. 4, ал. 1 от АПК административните органи действат в рамките на правомощията си, установени от закона, а според ал. 3 субектите на административния процес са длъжни да упражняват своите права и свободи, без да вредят на държавата и обществото и на правата, свободите и законните интереси на други лица. В случая с настоящата заповед в частта, в която е предвидено задължително носене на маски в определени случаи, които дори не са нито изчерпателно изброени, нито определяеми по точно зададени критерии, се нанасят сериозно вреди върху здравето на лицата, които носят маски. Не само, че административните органи не осигуряват маски на лицата, на които вменяват задължение за носене, но и изискването допринася за увреждане здравето на гражданите. Една от непосредствените вреди от носенето на маски е развитието на сериозни бактериални инфекции от лицата, както белодробни така и по кожата на лицето.
Не е налице и съразмерност на предвиденото задължение за носене на маски от всички граждани към опазване на тяхното здраве и живот. Според чл. 6, ал. 1 от АПК административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, а според ал. 5 административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. Видно от издаваните последователно заповеди в рамките на последните 5-6 месеца не се обсъжда и взема предвид негативните последици за здравето на хората от носене на маски и в закрити, и в открити помещения. Налице са случаи, описани по-долу, когато в рамките на три дена се вземат противоположни решения за едно и също положение.
Издадената заповед не отговаря на изискването за истинност. Съгласно чл. 7, ал. 1 от АПК административните актове се основават на действителните факти от значение за случая, като на преценка подлежат всички факти и доводи от значение за случая. Независимо от характера на спорното правоотношение, административният орган не е освободен от задължението да установи и да прецени действителните факти и доводите от значение за случая, както и да издаде акта за целите, на основанията и по реда, установени в закона. В тежест на издателя на акта е да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му - чл. 170, ал. 1 АПК.
Още от началото на периода, в който Министърът на здравеопазването започна издаване на заповеди, с които с твърдения за запазване живота и здравето на населението се ограничаваха и ограничават съществено права и свободи на гражданите на Р България, а пред обществото не се изнася цялата и пълна информация за развитието на болестта, за която се твърди, че е „особено опасна и заразна“. Преди периода на извънредно положение в страната беше сформиран Национален оперативен щаб със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация с цел организиране и координиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV). Неговият състав включва 7 лица, като едва 3 от тях са медицински лица, а от тях – само двама са с образование, нужно за справяне със ситуацията от медицинска гледна точка, а именно: професор д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести и доцент д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор.
Въпреки множеството предоставени становища от компетентни медицински лица по отношение развитието на болестта, същите не се вземат предвид, нито обсъждат. Не се преценява и обстановката конкретно в нашата страна. Действа се хаотично и репресивно, въпреки, че няма никакви данни за нуждата от тези действия.
По отношение заповедта, в частта касаеща носенето на маски от всички лица, които се намират в закрити обществени места, считам, че същата е абсолютно неправилна и необоснована и задължително следва незабавно да бъде отменена. С предвиденото задължение за носене на маски не само не се запазва здравето на здравите лица, но и съгласно всички събрани мнения на медицински специалисти води до повишени рискове за здравето на лицата, особено на децата. Единодушно е установено, че разпространението на вируса се случва при говорене, кихане, плюене от определено разстояние. Не става ясно какво обосновава носенето на маска например в търговски обекти, където хората не се приближават на разстояние по – близко от един метър, а още повече не осъществяват комуникация, при която да е възможно предаване на вирус. Не ми е известно някой да отива в супермаркета, за да целува или плюе хората около него, а ако е налице такова поведение, то се санкционира по определения законов ред.
Носенето на маска допринася за увеличаване на концентрацията на бактериите в устната кухина, които при издишване полепват по маската и впоследствие биват вдишани от лицето, тоест те вече не се намират в устната кухина, където е тяхното място, а безпроблемно навлизат в белите дробове на лицата, носещи маска.
Аргументацията за нуждата от въвеждане на извънредна епидемиологична обстановка с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите не е относима и валидна към настоящия момент. В рамките на последните 3 месеца и половина (след приключване на извънредното положение) всички граждани осъществяваха контакти независимо от измислените ограничения, въведени от правителството и конкретно министъра на здравеопазването. Показателни за ситуацията и епидемиологичната обстановка на териториоята на България са провеждащите се почти два месеца протести в гр. София и в други градове от страната. На същите присъстват десетки хиляди хора, които са в близък контакт. По плажовете и морските курорти не се наблюдаваха реално никакви ограничения в контактите между хората. Цяло лято децата играеха на групи безпрепятствено в цялата страна. Проведоха се редица футболни срещи с публика, без спазване на никави ограничения. Както всяка предишна година – без измислени ограничения. Въпреки това не само не наблюдавахме увеличаване на положителните случаи на Ковид – 19, а напротив – в последните 2-3 седмици наблюдаване спад на същите.
Не става ясно как през 2-3 дена коренно се променя „епидемиологичната обстановка“ в страната и се издават заповеди от министъра на здравеопазването с коренно противо положни мерки. Например със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г., т. I.5 министърът на здравеопазването забранява посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито. Забранява и групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито (в т.ч. сватби, балове, кръшенета и други празненства) в т. 6. Шест дена по-късно, без никаква промяна в епидемиологичната обстановка и без никакви нови данни и доклади, е издадена Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г., в която в т. I.5 министърът на здравеопазването вече допуска посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито. Допуска и групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито (в т.ч. сватби, балове, кръшенета и други празненства). Или може би протестите и възраженията при осъществени срещи с високопоставени публични личности на определени кръгове от обществото са фактора, успокоил „пандемията“.
Следва съдът да вземе предвид, че до момента всички медицински лица са единодушни, че при децата няма данни за предаване на вируса. Реалната обстановка в детските градини, които работеха цяло лято, показва това. Статистиката също подкрепя тези твърдения. Въпреки това въз основа на издадената заповед се налагат ограничения и от образователния министър във връзка с провеждането на учебните занятия за учебната 2020-2021 година, като се задължават децата да носят маски в сградата на училището: „в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица.
Твърдя, че тези принудителни мерки ще доведат до увреждане на физическото здраве на децата, а именно както посочих по – горе развиване на бактериални инфекции, в това число и бактериални пневмонии, и последици от увеличените нива на вдишван въглероден двуокис.
Освен отмяна на заповедта, с жалбата се иска и незабавно спиране на изпълнението ѝ, до окончателното произнасяне на съда по същество. Съгласно чл. 166 от АПК в тези случаи съдът се произнася незабавно в закрито заседание по искането за спиране на предварителното изпълнение.

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Как се справи Правителството с кризата с Ковид до сега?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Др. · преди 4 месеца
  Работя с деца. Прегледът е продължителен от близко разстояние- всички предпоставки за заразяване. Кихането, плюенето и реването в лицето ми е причина да съм често боледуваща. Истината е , че откакто се носят маски от двете страни нямам дори хрема.
  • Публикуването на коментара е спряно.
   С-е Ризов · преди 4 месеца
   Аз също работя с деца,педиатър съм. Не нося маска,бяла престилка или ръкавици. Не съм прихванал и хрема,вече 30 години!
   • Публикуването на коментара е спряно.
    Др · преди 4 месеца
    Ами обяснете го на болните колеги и семействата им. Между другото почти всички с нехайни възгледи дикато не им дойде до главата.
    • Публикуването на коментара е спряно.
     Грибо · преди 4 месеца
     Наистина, досега никога не е имало вируси? Или хората все са били здрави? Явно вече 6 месеца има много "нехайници", кото ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НЯМАТ ОБЩО с този вирус.... въпреки адската му смъртност и разпространение. Сигурно маниаците с маски са ги предпазили?!? Особено тези десекти хиляди на площада от над 70 дни? Овчедушието вече взима пандемични размери.
    • Публикуването на коментара е спряно.
     Николай Димитров · преди 4 месеца
     Що, преди нямахте ли болни колеги от други вирусни заболявания......???Баси облъчените наивници.....
     • Публикуването на коментара е спряно.
      Др · преди 4 месеца
      Тежко, с хоспитализирани семейства, починали цели семейства ( в цял свят се съобщава), у нас едното е лекарско.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up