Сряда, Декември 02, 2020
Съдът отмени лобистки текст в наредба за лъчетерапевтична паратура

Състав на Върховния административен съд отмени по искане на ЦЗПЗ и МК Св. Иван Рилски гр. Пловдив, ал. 2 от § 3 от ПЗР на Наредба № 2 от 05.02 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
Според въпросният текст, лечебните заведения могат купуват и пускат само фабрично нова апаратура за лъчетерапия. По смисъла на наредбата фабрично нова е тази апаратура, която е пусната в експлоатация не по-късно от 6 месеца от датата на производството ѝ.

Изискването е напълно необосновано, като се има предвид, че такива апарати работят ефективно в продължение на десетилетия.
Като основание за въвеждането на изискването МЗ посочва Директива на Евратом. В Директивата, обаче подобно изискване няма, а безопасността се гарантира, чрез определяне на максимални нива на лъчение, независимо дали апаратът е на два месеца или на 20 години. Ясно е, че от един такъв текст ще се облагодетелстват вносителите на нови апарати, което поставя съмнение за лобизъм и корупция, завоалирани като грижа за пациента.
Съдът счита, че наредбата е издадена в несъответствие с императивните норми на чл. 28, ал. 2 от ЗНА в относимата редакция на закона.
„На първо място не се посочват причините, които налагат приемането на процесната разпоредба. Като причина за приемането на цялата наредба се сочи осигуряване на транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, но такава съответна разпоредба и изискване на въвеждане на фабрично нова техника в Директивата няма.
На второ място не се посочват целите, които се поставят с приемането на тази разпоредба, доколкото в мотивите е записано, че с проектонаредбата се цели да се въведат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом, а както се посочи такова разпоредба в директивата няма.
На трето място несъстоятелни са изложените мотиви по отношение финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. От съдържанието на процесната алинея става ясно, че лечебното заведение е задължено да използва единствено фабрично нова апаратура. Доколкото финасирането на държавните и общинските лечебни заведения в Република България е свързано пряко и/или косвено с държавния бюджет, в частност на бюджета на Министерство на здравеопазването, няма как да се твърди, че въвеждането на новото изискване няма да доведе до въздействие върху бюджетните разходи.
На четвърто място няма извършен анализ на наличността и технологичните данни – напр. срока на годност, на процесната медицинска апаратура в болничните заведения. Вследствие липсата на такъв анализ не се знае кога и какви финансови разходи ще възникнат за лечебните заведения, вследствие на нейното прилагане, съответно и какви разходи от държавния бюджет ще се наложи да бъдат извършени в най – близко или по - далечно бъдеще с цел изпълнение на новото нормативно изискване. Няма и анализ на очакваните резултати от прилагането на разпоредбата, включително финансовите, съгласно чл.28 ал.2 т.4 от ЗНА.
На пето място в мотивите няма и анализ за съответствието на тази разпоредба с правото на Европейския съюз, което е и видно от събраните по делото доказателства. От представеното становище на Министерство на здравеопазването се разбира, че разпоредба с идентично съдържание не съществува в държави като Румъния, Естония, Чехия, Испания, Дания, Австрия, Литва, Швеция, Финландия, Словакия, Кипър, Белгия, Финландия, Португалия. Това са държави, които са отговорили на запитването, а относно останалите държави в Европейския съюз няма информация за въвеждане на разпоредба като процесната. Липсата на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по същество за съобразеността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително за съответствието му с чл. 3 ЗОАРАКСД, и съответно води до правен извод за неговата незаконосъобразност.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.


 

Подкрепяте ли затварянето на страната(локдаун) заради Ковид?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up