Събота, Април 04, 2020
Още за задължителните ваксини и правото да откажеш

Публикуваме част от мотивите на решението на Административния съд в Сливен, с което се определя като дискриминация, лишаването на деца от социално подпомагане и посещение на детска градина, ако не са ваксинирани по желание на родителите им. В интерес на истината трябва да отбележи, че решението на съда е добре обосновано. Интересен факт е, че министерството на здравеопазването и РЗИ Сливен не са изпратили свои юристи и не са изразили становище по случая. Решението не е окончателно. От МЗ обявиха, че ще обжалват пред ВАС.

Съдът посочва, че от анализа на нормите следва, че пряка дискриминация ще е налице, когато някой на основата на защитен признак е неблагоприятно третиран в сравнение с другиго в сходна ситуация. В този случай съдът намира, че такава е налице, доколкото е установено неблагоприятно третиране по смисъла на закона спрямо детето на жалбоподателите. Детето е спряно от посещение в детска градина по дадени предписания от РЗИ – Сливен, защото не е имунизирано. Действително и безспорно е, че съгласно чл. 58 от Закона за здравето гражданите подлежат на задължителни имунизации, които са регламентирани в Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. Съобразно нормата на чл. 4 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, в детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите и придружено с изброени в конкретика документи, сред които и данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно Наредба № 15/2005 г. Едновременно с това обаче, разпоредбата на чл. 4 ал. 3 от Наредба № 3/2007 г. въвежда изключение за прием на деца без цитирания документ, т. е. без да е налице задължителност на имунизациите, а именно: когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от това. Следователно, законодателят допуска достъп до предучилищно посещение в държавно детско заведение и деца, които не са имунизирани. Ако се игнорира поставеното условие за наличие на противопоказания, то обстоятелството, че се допуска такава категория неимунизирани деца да посещават детска градина, налага извода, че и тяхното присъствие в заведението при едно евентуално заболяване би могло да постави в риск ваксинираните деца, какъвто е изразеният в писмото на РЗИ – Сливен основен довод. Следователно, ако съображенията на законодателя, респ. на заинтересованите в настоящото производство страни  са за спиране и предотвратяване разпространението на епидемии, то би следвало забраната за достъп до детска градина на неимунизирани деца да е еднозначна и категорична досежно всички деца без поставени задължителни ваксини. В случая обаче не е така, тъй като до посещение в детска градина такива деца се допускат при наличие на противопоказания за ваксинация. Очевидно е, че законодателното решение за въвеждане на забрана в горния смисъл и в аспекта на изтъкнатата от заинтересованите страни цел (опазване здравето на гражданите от заразни болести) не обхваща всички рискови групи, а поставя една от тях в по – неблагоприятно положение от друга. За деца с противопоказания за имунизация и без извършена такава поставена достъпът до отглеждане и обучение в детска градина е свободен, независимо от обстоятелството, че биха могли да носят същия риск, който и неимунизираните, но без медицински противопоказания деца. Ето защо настоящият съдебен състав приема, че със спирането от детска градина е бил поставен в по-неблагоприятно положение от други деца, посещаващи детското заведение също без извършени задължителните за възрастта имунизации, но допуснати до прием поради наличие на противопоказания за ваксинация.
На следващо място съдът не намира логика в изразеното от РЗИ становище, че неимунизираните деца поставят в риск имунизираните. Целта на имунопрофилактиката е именно чрез въвеждане в организма на лекарствен продукт да се създаде активен или пасивен имунитет на определена възрастова група лица. Съобразно ЗЗ, Наредба № 15/2005 г. и Имунизационния календар, наличието на поставена ваксина срещу определено заболяване (в случая посочените тези в детска възраст) предполага създаване на траен имунитет у детето, поради което и не следва да съществува риск от заразяване.
На следващо място, като обосновано и основателно се преценява твърдението на оспорващите, че с действията си по спиране на детето от детска градина РЗИ – Сливен е допуснала нарушение на чл. 5 от Конвенция за правата на човека и биомедицината, съгласно която, всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. В случая безспорно поставянето на ваксина съставлява медицинска интервенция, свързана със здравето на малолетното лице, а е налице и ясно изразено несъгласие от страна на родителите.
За пълнота съдът намира, че изложените в подкрепа на задължителната имунизация като условие за достъп до детска градина доводи за предпазване от заразни болести и епидемии, макар и съответни на нормативните изисквания, не следва да се приоритезират пред целта на държавата да създава подходящи условия за отглеждане и изграждане на психологически адаптирани, комуникативни и интелектуално и нравствено пълноценни индивиди. Целта на създаването на детски градини е не само подпомагане на работещите родители в грижите за д., но и осигуряване на условия за социализиране на последните, създаване на полезни навици, в т.ч. и подготовка за предстоящото училищно обучение. С лишаването на определена категория деца, какъвто е настоящият случай от специални педагогически грижи и насоки, съобразно техните възрастови потребности и необходимите за изграждането им като личности контакти в групи с връстници, поставеното под каквато и да било форма ограничение може да се приеме като по-неблагоприятно третиране по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за защита от дискриминация .
С даденото от РЗИ – Сливен предписание детето да бъде спряно от посещение на детска градина, спрямо него е осъществена пряка дискриминация по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за защита от дискриминация.


 

Одобрявате ли заповедта да се носят маски?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up