Петък, Юни 05, 2020

logo.EU OPHRDdobro upr   
  

                                                                                  
  
 


С цел установяване на прозрачна и ефективна съдебна система в сферата на здравеопазването, Център за защита правата в здравеопазването изготви проект „Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването“.

В момента няма процедури за извънсъдебно решаване на спорове между пациенти и лекари/лечебни заведения. Със ЗЗП е въведена Процедура за алтернативно решаване на спорове, но тя не се прилага за здравни услуги.

Главната цел на проекта е да подпомогне Министерство на правосъдието в намиране на работещо решение за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването, тъй като действащата нормативна уредба е изключила от приложеното си поле тази материя.

Пациентите не се разглеждат нито като потребители нито като търговци. Развитието на медицината, изграждането на нови разбирания за правата на пациента и развитието на пазара на здравното осигуряване, неименуемо ще водят в бъдеще до нарастване на броя на споровете между лекари, лечебни заведения, пациенти и осигурители, които могат да бъдат както от имуществен, така и от неимуществен характер.

Делата при телесна повреда или смърт на пациента се отличават със своята специфика и терминология, което почти във всички случаи изисква назначаването на вещи лица. Тези дела са трудни за решаване за всички страни на процеса, особено ако човек не борави добре с медицинската терминология.

Разтоварването на съда от решаването на подобни спорове ще помогне за повишаване общественото доверие в институциите и в частност съдебната система.

Въвеждането на модел и процедури за извънсъдебно решаване на спорове в крайна сметка ще повиши и авторитета на съдебната власт, където ще останат, евентуално, за решаване най-сложните и противоречиви казуси.

Моделът ще бъде изработен след анализ на действащата нормативна уредба и съдебната практика през последното десетилетие.

Паралелно с това ще бъде проучен опитът и добрите практики на поне 3 държави в Европейския съюз, които имат подобни на нашата организация на здравната система и устройство на съдебната власт.

Ще бъде взето под внимание и общественото мнение, като за целта е предвидена анкета, срещи с представители на заинтересованите страни и целевите групи, както и широка обществена дискусия.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА1. Разработване на модел и процедури за алтернативно, извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването
- Изпълнението на тази обща цел ще спомогне за облекчаване на съдебната система от специфични спорове, които отнемат много време и значителен ресурс. Ще се постигне по-бързо и по-евтино решаване на споровете. Разтоварването на съда ще допринесе за повишаване ефективността и скоростта на съдебното производство, което, в крайна сметка, трябва да доведе и до повишаване на авторитета на съдебната власт.


2. Проучване, анализ и внедряване на чужд опит и добри практики на алтернативното решаване на спорове.

- Адаптиране на опита и добрите практики на други държави членки на ЕС, ще допринесе за процеса на конвергенция на законодателството ни с това на другите страни членки на съюза. Това ще ни помогне да избегнем грешки и проблеми, с които в другите страни вече са се сблъскали преди нас


3. Проучване и анализиране на действащата нормативна уредба и съдебна практика във връзка с решаване а спорове в сферата на здравеопазването , анализ на слабостите , в това число на следствието и прокуратурата при воденето на дела свързани със здравеопазването. Данните от проучването и анализа ще бъдат в основата на изготвяне на предложението за изменение на нормативната уредба.


4. Проучване на обществените нагласи и осигуряване на активно участие на граждани и организации в процеса на вземане на решения за съдебната власт и в частност за алтернативно решаване на спорове в сферата на здравеопазването.

Ще бъдат проведени две открити обществени дискусии - в София и Пловдив. Ще бъдат представени наличните до момента данни за съдебната практика по спорове в сферата на здравеопазването , опита на Европейските държави за решаване на спорове извън съда, данните от проведените анкети. На всяко от планираните две обсъждания, ще бъдат предоставени на гражданите и специалистите по 5 презентации: Изводите от анализа на съдебната практика ; Изводите от анализа на нормативната наредба ; Изводи от анализа на чуждестранния опит; Изводите и анализа на проучване на общественото мнение и презентация с възможните решения.

В обществените обсъждания ще участват експерти от страна на ЦЗПЗ - юристи, експерт по организация на здравеопазването ; експерт социолог и технически сътрудник.


5. Изготвяне на предложение за изменение на нормативната уредба. Предложението ще бъде изготвено след широка обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни и целеви групи. Така изпълнението на проекта ще стимулира гражданското участие в процеса на вземане на решения и прилагането им в управлението на страната.


Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския Съюз по Оперативна програма „Добро управление“


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up