Сряда, Юли 08, 2020

Столина болница осъди НЗОК да заплати неизплатената стойност на предоставена през 2015 година болнична медицинска помощ ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното плащане, сумата 69 377 лева, представляваща законната лихва върху общия размер на дължимото възнаграждение по договора. За коментар от първо лице пред Право&здраве говори адвокат Полина Савова, адвокат на ищеца по делото. 

Адвокат Савова, доволна ли сте от постановеното решението на съда, НЗОК да заплати сумата от 381 217 лева плюс лихвата и разноските на болничното заведение?

Щастлива съм, че труда ни /моя и на екипа от ЦЗПЗ/ се увенча със заслужен успех, обусловен от едно правно издържано съдебно решение на един професионално отговорен съдебен състав, какъвто е този на САпС-ТО-6 състав!!!

Вие имате вече значителен опит с такива дела. Има ли вече установена съдебна практика?

 Да, смятам, че имам опит, аз и екипът на ЦЗПЗ. Вече има трайно установена практика, както на първоинстанционните съдилища, така и на въззивните и то на съдилищата от цяла България, а не само на Софийските.

От решението се вижда, че НЗОК е осъдена да заплати и една немалка сума за съдебни разноски. Поголовното обжалване от страна на НЗОК само увеличава тези суми и по този начин парите, предназначени за здраве, отиват за съдебни такси. Може ли за това да бъде потърсена отговорност от длъжностните лица?

Отговорност за тази безотговорност и безстопансвеност следва да се потърси от членовете на Надзорния Съвет на НЗОК. Този орган може да приема решения, с които да увеличи размера на така наречените „лимити“, които са обявени от ВАС и другите съдилища за незаконосъобразни и нищожни и по този начин да не затруднява ежемесечната работа на лечебните заведения.. Така например, с решение № РД-НС-04-18/27.01. 2017г. на НС на НЗОК, е поето задължение за изплащане на цялата надлимитна дейност на лечебните заведения за 2016г., което е влязло в сила, но което НЗОК не е изпълнила и до днес. От една страна, нормативната уредба задължава НЗОК да заплаща на лечебните заведения за лечението на здравноосигурени пациенти по договорени клинични пътеки и й дава законов механизъм за това, посочен в ЗБНЗОК, а от друга страна НЗОК тръби наляво и на дясто, „че лечебните заведения точат касата“ и по този начин е въвела незаконосъобразни „лимити“, с които ежемесечно спъва работата на лечебните заведения, като създава трайно впечатление в българското население, че „Държавата е абдикирала да осигури финансов ресурс на НЗОК, за да заплаща тези договорени дейности“. Това категорично не е така!!! От годишните финасови отчети на НЗОК е видно следното: за 2015г.- е формиран излишък в размер на 13724000 лв.; за 2016г. е формиран излишък в размер на 1624392лв.; за 2017г. е формиран излишък ва размер на 10344542лв. Отделно НЗОК има налични парични средства в банковите си сметки в БНБ. /Годишните финансови отчети се намират в сайта на НЗОК и са общодостъпни/.

Колкото до лихвите и съдебните разноски, считам,че прокуратярата трябва да се самосезира за тази няколкогодишна безстопанственост, тъй като тези лихви и разноски са от джоба на данъкоплатците и по-специално на здравноосигурените лице.

Лимитите лишават от средства болниците, но те са още по-лоши за пациента, защото го лишават от достъп до медицинска помощ и право на избор.Смятате ли, че пациентите и техните организации също могат да потърсят сметка от НЗОК за създадените проблеми в резултат на неправилното планиране на приходите и разходите?

Незаконосъобразните действия на НС на НЗОК и на самата НЗОК пречат както на дейността на лечебните заведения, така и на здравноосигурените пациенти. Към настоящия момент делата се водят единствено от лечебните заведения, но няма пречка такива да се водят и от пациенти, респективно и от техни организации. Както казах по-горе, вече има трайна съдебна практика.

Накрая бихме искали да ни споделите, като професионален адвокат, Вашата оценка за нормативната уредба в здравеопазването като цяло?

Наличната нормативна уредба трябва да се спазва от всички – физически и юридически лица; и от държавните институции, а не всеки да търси дивиденти само в своя полза и да я чете и прилага,“ както дявола евангелието“. И най-лошата нормативна уредба,е по-добра от липсата на такава! Но на първо място следва да се спазва Конституцията на Република България – тя е основен закон!!! А в чл.52 от същата, законодателят е посочил изрично: “Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно медицинско обслужване...“ Условията за това са три: Пациентът да е здравно осигурен; лечебното заведение, към което се е обърнал за медицинска помощ, да има сключен договор с НЗОК и пациента да бъде лекуван по договорена клинична пътека.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Рени Илиева · преди 1 години
    Радвам се ,че има още съвестни професионалисти! Аз също имам проблеми с работодателя ми и съм здравен работник.Мога ли да се обърна към вас?
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up