Четвъртък, Юни 04, 2020

Изпратихме запитване до НЗОК за контрола на лечебните заведения за болнична помощ за изминалата и за настоящата година.
От здравната каса ни предоставиха информацията както следва :

Брой на проверените ЛЗ за болнична помощ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 367

Брой на проверените ЛЗ за болнична помощ за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. - 353

Брой на установените нарушения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 5 533

Брой на установените нарушения за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. - 1 796

nzok2 51212 810x0 2

Естество на установените нарушения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- нарушения свързани с предоставяне на недостатъчна по вид и обем медицинска помощ,
- нарушения свързани с неоснователно заплащане от ЗОЛ потребителска такса по ял.37 от ЗЗО;
- нарушения свързани със заплащане/доплащане на скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение;
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицинска дейност
- нарушения свързани със закупуване от ЗОЛ на медицински консумативи, за които в КП не е изрично упоменато, че не се заплащат от НЗОК;
- Нарушаване на изискването за непрекъснатост на болничната помощ
- нарушения свързани с изискванията за работа с медицинска документация.

Естество на установените нарушения за периода от 01.01.2019г. до 31.05.2019г.
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицинска дейност ;
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицински изделия ;
- нарушения, свързани с неизпълнен диагностично лечебен алгоритъм, индикациите за хоспитализация и критериите за дехоспитализация;
- нарушения свързани с изискванията за работа с медицинска документация

Видове санкции наложени за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- за неспазени индикации за хоспитализация по КП ; неизпълнени критерии за дехоспитализадия по КП;
- санкции за неспазен диагностично-лечебен алгоритъм на КП;
- за неосигуряване на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват;
- санкции за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ
- санкции за провеждано лечение на болни с установени онкологични заболявания при липса на заключение от клинична онкологична комисия;
- санкции за нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, определени от НРД
- санкции за неоснователно заплащане на потребителска такса от ЗОЛ със заболяване, посочено в Приложение номер 12 към НРД
- санкции за плащане или доплащане от осигурено лице за дейност, заплатена от НЗОК по време на хоспитализацията му по клинична пътека ;
- санкции за издадена от ЛЗ епикриза при дехоспитализация на пациент с предписание на пациента за предварително извършване на конкретни изследвания, необходими за назначеният в епикризата втори контролен преглед , неоснователно заплатена сума в повече за вложено медицинско изделие при лечението на ЗОЛ

Видове санкции наложени за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г.
- санкции за нарушения на условията и реда на оказване на болнична медицинкса помощ, изразяваща се в неспазване на индикациите за хоспитализация съгласно диагностично-лечебния алгоритъм на КП.
- санкции за нарушения свързани с неправомерно изискана от ЛЗ потребителска такса
- санкции за нарушения свързани с неизпълнен диагностично-лечебен алгоритъм.
- санкции за нарушения, свързани с дехоспитализацията на пациентите.
- санции за нарушения с документацията и документооборота на ЛЗ за болнична помощ.

Най-често установени нарушения за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- не се спазват най-вече индикациите за хоспитализация, като се нарушава основния принцип на болничен прием, а именно, че пациентите би следвало да се хоспитализират в случаите при които лечебната цел не е достигната в извънболничната помощ. Липсват доказателства , че пациентите са лекувани в извънболничата помощ.
- наблюдава се и дехоспитализация на пациенти, при които лечебният процес не е довел до по-трайни положителни резултати в условията на минималния болничен престой или не са покрити изискванията на критериите за дехоспитализация;
- хоспитализация на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права
- отчитане на дейност на едно и също ЗОЛ по терапевтична КП , в хода на лечението по която се индикира оперативно лечение.
-неосигуряване на пациентите на непрекъснатост на болнична помощ и грижите, както и координацията между специалистите, които ги осъществяват ;
- неспазване на изискванията за завършена КП( неизвършване на посочения в нея определен брой диагностични и/или терапевти1ни процедури)
- нарушаване на установените изисквания за работа с медицинска или финансова документация.
-нарушение свързани с документиране хода на хоспитализацията.
-неизготвяне на протокол за ултрозвуково лечение, както и непопълнени реквизити в епикризите
-неправомерно вззета потребителска такса
повторни хоспитализации в рамките на 30 дни по същата/различни КП
- липса на пациенти по време на внезапен контрол в ЛЗ
- често установявано нарушение в изпълнение алгоритъма на КП е лпсата на ясно и точно медицнско заключение за липса на медицински писк от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране сътоянието на пациента при дехоспитализация.

Най-често установени нарушения за периода 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г.
- липса на обективно доказани индикации за хоспитализация на пациенти по клинични пътеки
- нелекувани придружаващи заболявания
-неизвършени задължителни излседвания и оценка на показатели, регламентирани в алгоритмите на МП ;
пропуски при попълване на болничната медицинска документация на пациентите, неотразяване на извършена дейност/процедури в История на заболяването
-неспазване на изискванията за завършена КП / неизвършване на посочения в нея опредеен брой диагностични и/или терапевти1ни процедури/
- неспазени критерии за дехоспитализации;
- заплащане или доплащане на медицинска дейност, която се заплаща изцяло от НЗОК по пакет болнична помощ.
- ивършване на медицински дейности от лекари , които не са включени в Приложение номер 1 към индивидуалния договор.

-общ размер на наложените санкции за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 1 278 450 лв

-общ размер на наложените санкции за периода 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. -  810 550


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up