Събота, Юли 04, 2020

Финансовите стандарти, с които се изисква държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове да утвърдят и да прилагат вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение, влизат в сила от днес, тъй като Наредбата вече е обнародвана в Държавен вестник.

С Наредбата се утвърждават принципите и правилата на финансовото управление на лечебните заведения.

Те трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като той трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети. Това се въвежда с цел да се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения и недопускане на увеличаване на просрочените задължения.

Според Министерството на здравеопазването очакваните резултати от прилагането на Наредбата са свързани с повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, предотвратяване на невъзможността за обслужване на просрочени и текущи задължения или достигане на свръхзадлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, чрез въвеждането на единни принципи и правила за финансово управление.

По-рано от здравното министерство обявиха, че спазването на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения-търговски дружества, въведен миналата година, е довело до трайно намаляване на задълженията на тези лечебни заведения.

За периода 31 март 2018 г. – 31 март 2019 г. просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала са намалели с 30 224 000 лв. За една година понижението на просрочените задължения за всички болници с държавно и общинско участие в капитала е 19%, като най-голямо е намалението -29 % за болниците със 100% държавно участие в капитала. До 31 март 2018 г. те са били 158 387 000 лв., а в същия период през 2019 г. просрочените задължения вече са 128 163 000 лв.

„Очакванията са с прилагането на Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност през 2019 г. тенденцията за намаляване на просрочените задължения да продължи", смятат от министерството.

Според изнесата информация става ясно, че: За отчетната 2018 г. е налице тенденция за нарастване на приходите на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала с темп по-висок от темпа на нарастване на разходите, което също се дължи на наложената със стандарта за финансово управление стриктна финансова дисциплина, включваща строг контрол над разходната част. Темпът на нарастване на приходите за отчетната 2018 г. е 5,9 на сто при темп на нарастване на разходите за периода от 3,8 на сто или в абсолютно изражение увеличението на приходите за периода е със 73,8 млн. лв., при увеличение на разходите с 48,6 млн. лв.

Наредбата регламентира и управлението на човешките ресурси като задължава лечебните заведения държавна и общинска собственост и КОЦ да създадат вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, вкл. допълнително материално стимулиране за постигнати резултати.

Държавните болници и КОЦ ще трябва да съгласуват с МЗ обществените поръчки за строителство или доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС преди вземане на решение за откриването на поръчки, финансирани със собствени средства и преди кандидатстване за външно финансиране от фондове, проекти и програми, от които ще бъдат финансирани обществените поръчки.

Въвеждат се конкретни изисквания за изготвяне на спецификацията при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти, с които се цели предотвратяване на облагодетелстването или ограничаване на участието на определени производители, вносители или търговци на едро.

Във връзка с дейността по осигуряване на лекарствени продукти, Наредбата препраща към Наредба № 10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти, като посочва задължението за ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да създават условия, да организират и да носят отговорност за уреждането на доставката на неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти.

Лечебните заведения ще бъдат задължени да предоставят определен вид отчетна информация, структурирана в електронен вид с цел нейното лесно използване за анализи и извличане на показатели, които характеризират финансовото състояние на лечебните заведения по видове.

Предвижда се създаването на уеб базирана информационна система, която съдържа електронни отчетни форми. Финансовите средства, необходими за поддържане на уеб базирана информационна система и електронни отчетни форми, са осигурени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МЗ за 2019 г. Те са в размер до 30 000 лв. годишно и ще бъдат осигурявани по бюджета на министерството и за следващите бюджетни години.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up