Сряда, Декември 02, 2020

Проучването, което включва доклади по страни и обобщаващ доклад, представя преглед на неравенството в достъпа до здравеопазване в 35 европейски държави - държави-членки на ЕС, както и в държави от ЕАСТ и разширяващи се държави - което показва, че съществуват важни неравенства както между, така и вътре в страните.
Обобщаващият доклад очертава следните десет ключови констатации:

 1) Огромно разнообразие в размера на публичните ресурси, изразходвани за здравеопазване при анализираните държави, вариращи от 3% от БВП в Кипър до 9,4% от БВП в Германия. 
     Това води до значителни различия в дела на разходите за услуги, които трябва да бъдат платени от пациентите, както и до големи различия в наличността и качеството на услугите.

2)  За повечето страни националните експерти по ESPN подчертаха, че тяхната система е с недостатъчно финансиране (напр. BG, CY, EE, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, RO, RS)
     по-ниско от средното за ЕС по отношение както на достъпа до здравеопазване, така и на неравнопоставеността в достъпа здравни грижи между доходните групи.
     Недофинансирането води до значителен недостиг  в предоставянето на здравни услуги и големи дялове от разходите за здравно обслужване, които пациентът трябва да заплати.

3) докато голяма част от европейските здравни системи обхващат почти цялото население за цялостна кошница от обезщетения за здравеопазване, в някои страни, значителен процент от          населението не е обхванат от задължителната здравна система, например 5% в Унгария до над 20% в Кипър. 
    Групите, които не са задължително обхванати, включват в някои страни: неактивни хора в трудоспособна възраст без право на парични социални помощи, някои хора в нестандартна          заетост, някои категории самостоятелно заети лица, които не са допринасят с достатъчен брой години на системата, хората без документи и търсещи убежище.pocketmoney

 Можем да генерализираме основните 10  предизвикателства, свързани с неравенството в достъпа до здравеопазване в доклада на ЕК както следва :
- неадекватност на публичните ресурси, инвестирани в здравната система;
- фрагментирано покритие на здравните грижи за населението;
- пропуски в обхвата на обезщетения; 
- възпрепятстващи потребителски такси, специално за фармацевтични продукти;
- липса на защита на уязвимите групи от потребителски такси;
- липса на прозрачност по отношение на определянето на приоритетите в списъка на чакащите;
- недостатъчен достъп на услугите, по-специално в селските райони;
- проблеми с привличането и задържането на здравни специалисти;
- трудности при достигане до особено уязвими групи.


фигура 17 - Пари от джоба за медицински разходи на домакинствата 

ПРЕПОРЪКИТЕ

Започват с установяване на адекватно финансиране. 
Обръщат внимание, че се неглижира финансирането на психичното здраве и денталната медицина
От ЕК коментират, че включването на хора без документи, търсещи убежище и бездомни хората в системата са силно препоръчителни и може да се окажат само маргинални допълнителни разходи.
Цялото население трябва да бъде обхванато от пълна гама от ползите в здравеопазването
Годишното ниво на потребителските такси следва да бъде ограничено на достатъчно ниско ниво и трябва да вземат предвид доходите на домакинствата.
Покритието за фармацевтични продукти следва да бъде значително подобрено

От ЕК смятат също, че резултатите от борбата с корупцията все още не се виждат, затова и в тази посока трябва да продължи да се работи.


Целият доклад на ЕК


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up