Петък, Юни 05, 2020

EU SEFdown240logo bg center no back 240ЦЗПЗ е бенифициент на проект, с наименование „Нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването.”

Проектът е с номер BG05SFOP001-3.003-0052 и се финансира от Социален фонд на Европейския съюз по Оперативна Програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система.“ Общата сума на безвъзмездната помощ за изпълнение на проекта е 64 652,00 лева.
Кратко резюме на проекта:
В момента няма процедури за извънсъдебното решаване на спорове между пациенти и лекари/лечебни заведения. ЗМТА изключва потребителите. Със ЗЗП е въведена Процедура за алтернативно решаване на спорове, но тя не се прилага за здравни услуги. Споровете в здравеопазването могат да имат както имуществен (свързан с доплащане на лечение,
медицински изследвания и изделия и пр.), така и с неимуществен характер (болка, страдание, неудобство, неправомерно разпространение на информация и др.).
На лице са неуредени със закон обществени отношения, а решаване на спорове са единствено възможни пред компетентния съд.


Крайната цел на проекта е да се изготви модел за извънсъдебното решаване на спорове в сферата на здравеопазването. Моделът ще бъде изработен, след анализ на действащата нормативна уредба и съдебната практика през последното десетилетие. Паралелно с това ще бъде проучен опита и добрите практики на най-малко три държави в Европейския съюз, които имат подобни на нашата организация на здравната система и устройство на съдебната власт. Ще бъде взето под внимание и общественото мнение, като за целта е предвидена анкета, срещи с представители на заинтересованите страни и целевите групи, и широка
обществена дискусия. По този начин новият модел на извънсъдебно решаване на спорове ще бъде съобразен със съдебната практика, ще стъпи на действащата нормативна уредба и ще я развие, ще внедри опит и добри практики от други държави и ще бъде съобразен с очакванията на обществото. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат внесени в министерството на правосъдието конкретни предложения за промени в нормативната уредба, които описват детайлно процедура за извънсъдебно решаване на споровете, както мотиви и частична оценка на въздействието на предлаганите промени, така, че максимално да бъде улеснена работата на политическия кабинет и администрацията на министерството по приемане на промените.

 

Основните дейности по проекта са:
Проучване, анализ и оценка на нормативната уредба и съдебната практика, свързана с решаване на спорове между пациенти и лекари/лечебни заведения;
Проучване, пренасяне и внедряване на опита и добрите практики на други държави от ЕС в решаване на такива спорове;
Проучване на общественото мнение и оценка на нагласите и очакванията на целевите групи, заинтересованите страни и обществеността;
Провеждане на обществени обсъждания на алтернативните методи за решаване на правни спорове (арбитражни процедури, медиация и помирителен процес) в сферата на здравеопазването;
Изготвяне на предложение за промени в нормативната уредба;
Информационна и комуникационна кампания.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up