Вторник, Май 26, 2020
адвокат Анели Чобанова

Адвокат Анели Чобанова е дипломиран юрист по специалността „Право“ през 1999 г. През 2000 г. има призната юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието на Република България. От месец март 2000 г. е и член на Русенска адвокатска колегия.
От 1984 г. има магистърска степен като инженер по специалността “Корабни енергетични машини и механизми”. От 1992 г. има и следдипломна квалификация във Великотърновски университет по специалността “Педагогика”. От 2005 до 2007 г. е била докторант към Българска академия на науките по “Международно публично право”.
През 2003 г. е създала и ръководила до 2005 г. неформална група „Парламентаристи за взаимодействие с хората с увреждания и лицата в неравностойно положение в България“ в качството си на народен представител в 39-то Народно събрание.
От 2005 до 2012 г. е член на първия състав на Комисия за защита от дискриминация. Има значителен принос към практиката на КЗД в сферата на защитата на хората с увреждания и лицата, страдащи от редки болести, както при защитата на трудовите права на гражданите, защитата срещу „тормоз“ и „сексуален тормоз“. Ръководител на междуведомствена работна група по здравеопазване и социални дейности към Комисията за защита от дискриминация (2009-2011).
От 2014 г. е част от юридическия екип на Сдружение с нестопанска цел „Център за защита правата в здравеопазването“.
Наградена е с Приз „Жена-адвокат на годината“ за 2016 г., връчен на годишните награди за правосъдие.

Свържете се с Анели Чобанова

Log in or Sign up