Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Националният план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България е приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г. На 26 декември 2020 г. са получени първите 9750 дози ваксина и на 27 декември 2020 г. започва тяхното прилагане. На 30.12.2020 г. е отчетено, че са ваксинирани първите 4608 души.
Почти 14 месеца след тази дата, към 9 февруари 2022 г. официалните данни сочат, че 29,2% от цялото население на страната е със завършен ваксинационен курс, а бустерна доза (реваксинация) е приложена при 9,3% от населението.

Важно е да се проследи влиянието на значителния брой промени в подхода и в административната организация на процеса на ваксинацията срещу COVID-19, която по дефиниция трябваше да бъде масова. Съществуват редица въпроси, които налагат да се направи подробен анализ, обективността и задълбочеността на който ще бъдат от решаващо значение за изготвянето на национална стратегия за реакция при поява на сходни биологични заплахи за здравето в бъдеще.
Освен внимателно анализиране на всички документи и решения, касаещи провеждането на имунизационната кампания, необходимо е да се направи и оценка на постигнатите на практика резултати по отношение на ваксинационния обхват.
Междинен кратък анализ на обхвата с ваксини срещу COVID-19 към настоящия момент е представен по-долу.
Информацията, която е използвана, е официално публикуваната в Единния информационен портал COVID-19 (https://coronavirus.bg/): ежедневно актуализирани данни с натрупване за общия брой приложени дози ваксина, общия брой хора със завършен ваксинационен курс, както и разпределение по възрастови групи на ваксинираните лица (https://coronavirus.bg/bg/statistika/vacinated-age).При изчисляване на ваксинационния обхват по възрастови групи и на населението като цяло трябва да се посочат следните особености, произтичащи от наличието/липсата на определени данни:
1. Ваксинационният обхват (%) е изчислен при използване за знаменател на наличната официална статистическа информация за броя на населението в страната и разпределението му по възрастови групи (данни на НСИ към 31.12.2020 г.). Според тези данни, към посочената дата общият брой на населението на България е 6 916 548 души и възрастовото му разпределение е както следва (Таблица 1):

Таблица 1
Население на България (данни на НСИ към 31.12.2020 г.)

Възраст

(години)

0-4

5-11

12-14

15-16

17-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Общо

Население

(брой лица)

314370

479884

204760

129390

184848

670806

953393

1050347

956606

919675

716566

298212

37691

6916548

Същият брой на населението, както и възрастовото разпределение, се използват при обработката и на всички други статистически данни, касаещи COVID-19 (заболяемост, смъртност и т.н.).

2. В Единния информационен портал засега не се публикуват данни за ваксинираните деца на възраст 5-11 години.
Поради посочената причина са изчислени стойностите на ваксинационния обхват при:
• възрастовите групи на и над 12 г.;
• общия брой подлежащи на ваксинация от посочените възрастови групи (лицата на възраст ≥ 12 години)
• цялото население на страната (Таблица 2)

Таблица 2
Брой на лицата, при които е изчисляван обхватът с ваксини срещу COVID-19

Възраст

(години)

12-14

15-16

17-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Общ брой подлежащи

Цялото

население

на страната

Подлежащо

население

(брой лица)

204760

129390

184848

670806

953393

1050347

956606

919675

716566

298212

37691

6 122 294

6 916 548

3. В Единния информационен портал ежедневно отделно се публикува и информация за общ брой на ваксинираните лица със завършен ваксинационен курс, независимо от възрастта им. Този брой превишава общия брой на ваксинираните лица, за които е посочено в коя възрастова група се намират. Разликата вероятно се дължи на това, че възрастта на някои от ваксинираните не е била известна, както и на непосочените бройки на ваксинираните деца на възраст 5-11 години. Въз основа на този показател се изчислява ваксинационен обхват, отнесен към цялото население на страната.

От началото на ваксинационната кампания до 9 февруари 2022 г. общият брой приложени дози от ваксините срещу COVID-19 е 4 219 156, като 2 017 293 души (29,2% от цялото население на страната) са със завършен ваксинационен курс, а от тях при 640275 души (9,3% от населението) е приложена и бустерна доза (реваксинация).

Ходът на ваксинационния процес може да се проследи в динамика на Фигура 1, където е показано колко дози средно на ден са прилагани в България (Our World in Data). В допълнение към оригиналната графика са отбелязани месеците, през част от които броят на поставените ваксини отчетливо се различава от средното ниво. Причините, с които може да бъде обяснено рязкото увеличаване на дневния брой приложени ваксини в посочените периоди, вероятно са комплексни, но част от конкретните практически предпоставки са известни.

Фигура 1
Среден брой дози ваксина срещу COVID-19, прилагани дневно в България

 mira sreden broj vacc

 Източник: Our World in Data, Bulgaria:
Coronavirus Pandemic Country Profile https://ourworldindata.org/

Поради незадоволителните темпове на изпълнение на ваксинационния план, на 19 февруари 2021 г. се взема решение да се създадат "зелени коридори", чрез които да се даде възможност на всички желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, без да се следват фазите на плана. Това довежда до рязко увеличаване на броя на ваксинираните с първа доза през последните десет дни на февруари 2021 г. (Фигура 2).
• Голяма част от същите хора се ваксинират с втората доза ваксина през м. май 2021 г., освен това, броят на желаещите да получат първа доза все още не е изчерпан. По този начин, големият брой дози ваксина, приложени в средата на м. май 2021 г. е свързан с обхващането на две категории подлежащи за ваксинация – както с втора доза, така и с първа, и това се вижда на Фигури 2 и 3, където е показан броят на лицата със завършен ваксинационен курс и на лицата, получили една доза ваксина.
• На 19 октомври 2021 г. е публикувана заповед на МЗ, с която се дава възможност въведените противоепидемични мерки да бъдат ограничени или да не се прилагат по отношение на редица дейности при определени условия за ангажираните лица (преболедуване, ваксинация, резултат от лабораторно изследване), удостоверени с официален документ, получил названието "зелен сертификат". Изискването за "зелен сертификат" доведе до масовизиране на тестването за COVID-19, а също така и до увеличаване на желаещите да се ваксинират (Фигура 3).
• В началото на м. януари 2022 г. се отбелязва последното, четвърто рязко нарастване на приложените дози ваксини. То може да се свърже с обявеното на 23 декември 2021 г. решение на правителството да се изплати еднократна добавка от 75 лв. към пенсиите на всички пенсионери, които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. започнат или завършат пълен ваксинационен курс или си поставят бустерна доза ваксина. Увеличен дневен брой на поставените ваксини е регистриран до последната седмица на месец януари, след което броят им отново намалява. За периода от 6.1.2022 г. до 10.2.2022 г. са приложени общо 490 137 дози ваксини срещу COVID-19. От тях 343 397 (70,06%) са бустерни дози (Таблица 3). На Фигури 4 и 5 се вижда, че регистрираното увеличение на общия брой дози в последните седмици е почти изцяло за сметка на бустерните дози.

Таблица 3
Брой приложени дози ваксини срещу COVID-19 до 10.2.2022 г.

Период

Брой приложени дози ваксина

Брой приложени бустерни дози

27.12.2020 г. – 5.1.2022 г.

3 736 566

300 958

6.1.2022 г. – 10.2.2022 г.

490 137

343 397

Общ брой приложени дози ваксини към 10 февруари 2022 г.

4 226 703

644 355

 

Фигура 2
Кумулативен брой на лицата със завършен ваксинационен курс
и на лицата, получили поне една доза ваксина, 2021-2022 г.

mira br vaccinate

 

Фигура 3
Кумулативен брой лица, на които е приложена бустерна доза ваксина срещу COVID-19 до 10 февруари 2022 г.

mira buster

 

Фигура 4
Ваксинацията срещу COVID-19 от седмица №48, 2021 г. до седмица №5, 2022 г. (6.12.2021 г.-7.1.2022 г.)

mira vacc janury

 

Постигането на висок ваксинационен обхват не е самоцел, това е единственият доказан начин да се осигури защита на възможно най-голям брой хора. Особено голямо значение има ваксинопрофилактиката при респираторните инфекции с масово разпространение, например грип, или COVID-19. Очевидно е, че максимална ефективност може да се очаква при обхващане с ваксинация на голям процент от населението като цяло – нещо, което за съжаление не винаги е постижимо на практика. Задоволителен ефект обаче може да се получи и ако бъдат предпазени във висока степен определени групи от хора, при които съществува по-висок риск от заболяване (най-често конкретни професионални групи) или пък значителен риск от тежко протичане на заболяването, хоспитализация и смърт (това обикновено е свързано с възрастта или с наличието на придружаващи заболявания).
Всички наблюдения досега показват, че най-висок е рискът от тежки форми на COVID-19, от необходимост от хоспитализация и от смърт при хората в напреднала възраст.
Например възрастовото разпределение на лицата, починали с диагноза COVID-19, остава непроменено от началото на пандемията. На Фигура 6 е показан броят на смъртните случаи по възрастови групи за последния 14-дневен период (28 януари-10 февруари 2022 г.). От общо 1176 починали, 469 души (39,88 %) са на възраст 70-79 години; 319 (27,13%) са във възрастовата група 80-89 г. Фактът, че 89,12% от всички починали са на възраст ≥60 години, най-точно определя рисковата група, за която ваксинацията е от жизнено значение.

Фигура 5
Разпределение по възрастови групи на починалите от 28 януари до 10 февруари 1176 лица с диагноза COVID-19

mira death ages

 

Постигнатият до 9 февруари 2022 г. обхват със със завършен ваксинационен курс по възрастови групи е показан в Таблица 4 и на Фигура 6.

Таблица 4
Брой и относителен дял (%) на ваксинираните лица със завършен ваксинационен курс към 9.2.2022 г., разпределени по възрастови групи

Възраст (години)

12-14

15-16

17-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Общо

подлежащи

Брой подлежащи

на ваксинация

204760

129390

184848

670806

953393

1050347

956606

919675

716566

298212

37691

6122294

Брой лица със завършен

ваксинационен курс

7946

8282

34742

182989

295594

377627

363849

373138

278601

80057

5264

2008089

Ваксинационен обхват

(%)

3,88

6,40

18,79

27,28

31,00

35,95

38,04

40,57

38,88

26,85

13,97

32,80

 

Фигура 6
Разпределение на лицата със завършен ваксинационен курс по възрастови групи към 9.2.2022 г.

mira vacc ages

 

Най-висок е ваксинационният обхват във възрастовите групи 60-69 и 70-79 години – съответно 40,57% и 38,88%. Трябва да се подчертае, че вниманието към процеса на ваксиниране на хората в напреднала възраст беше специфично насочено със закъснение (едва през втората половина на 2021 г.) и това е една от пропуснатите възможности на ваксинационната кампания – да се осигури възможно най-рано предпазването на най-високорисковите групи от населението, при които процентът на хоспитализациите и на смъртните случаи е най-висок.
Изводът, който се налага от данните за броя и относителния дял на ваксинираните лица със завършен ваксинационен курс, разпределени по възрастови групи, е, че към 9.2.2022 г. в нито една от възрастовите групи, и особено при тези, при които съществува повишен риск, постигнатият ваксинационен обхват не е достатъчен и това е едно от възможните обяснения за високия леталитет и обща смъртност в България, регистрирани по време на всяка една от последователните пандемични вълни.

Медицинският персонал е особена професионална група, която от една страна като цяло е изложена на по-висок риск от заразяване и заболяване, а от друга е пряко ангажирана с борбата с пандемията. Поради това, нивото на заболяемост от COVID-19 в този случай има не само чисто медицинско значение, но е и важен фактор, от който зависи осигуряването на успешно управление на пандемията.
Досега са регистрирани общо 22 012 случая на COVID-19 при медицински служители (лекари, медицински сестри, санитари и друг медицински персонал). При последната пандемична вълна броят им нараства бързо и от началото на годината до 10 февруари 2022 г. са регистрирани вече 3962 случая (Фигура 7).

Фигура 7
Брой медицински служители случаи с COVID-19 през периода от 1 август 2020 г. до 10 февруари 2022 г.

mira vacc medics

 

Независимо от доказано по-високия риск от заразяване и заболяване, обхватът с ваксини срещу COVID-19 в цялата професионална група на медицинските служители остава незадоволителен (Фигура 8).
По данни от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews), към 10 февруари 2022 г. 28,9% от медицинските служители са със завършен ваксинационен курс, обхванати с бустерна доза са 14% от тях.
Група от населението, при която са съчетани на практика всички рискови фактори – от по-лесното разпространяване на инфекцията до по-тежките последици за здравето и живота – е тази на постоянно живеещите в домове за възрастни хора. От тази група възрастни хора 40,8% са със завършен ваксинационен курс, а бустерна ваксинация е приложена при 13,3% (https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#target-group-tab).

Фигура 8
Дял на медицинските служители и на живеещите в домове за възрастни хора, ваксинирани срещу COVID-19 с поне една доза, със завършен ваксинационен курс и с бустерна доза към 9 февруари 2022 г.

mira share vacc medics

 

Вместо заключение, в Таблица 5 и на Фигури 10, 11 и 12 са показани данни за ефективността на ваксинацията срещу COVID-19 в България по отношение на броя на случаите с COVID-19, броя на хоспитализираните лица и броя на починалите. Намаленият в пъти риск от заболяване, хоспитализация и смърт е отговор на въпроса трябва ли да се ваксинират повече хора.

Таблица 5
Ефективност на ваксинацията срещу COVID-19 в България за периода от 26.9.2021 г. до 6.2.2022 г.

Брой случаи

Общ брой случаи

Брой случаи при ваксинирани лица

Брой случаи при неваксинирани лица

Съотношение между броя на случаите при неваксинирани и ваксинирани лица

Лабораторно потвърдени

503 832

 

99 017

(19,65%)

 

404 815

(80,35%)

4,1

Хоспитализирани

78 125

9 767

(12,5%)

68 358

(87,5%)

7,0

Починали

13 378

 

970

(7,25%)

12 408

(92,75%)

12,8

 

Фигура 9
Брой и относителен дял (%) на лабораторно потвърдените случаи с COVID-19 при ваксинирани и неваксинирани лица

mira cov vacc unvacc

 

Фигура 10
Брой и относителен дял (%) на хоспитализираните случаи с диагноза COVID-19 при ваксинирани и неваксинирани лица

mira hosp vacc unvacc

 

Фигура 11
Брой и относителен дял (%) на починалите с диагноза COVID-19 при ваксинирани и неваксинирани лица

mira death vacc unvacc


Професор Мира Кожухарова 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up