NSVOK top banner

Вход
Обновен 6:04 EET, Dec 16, 2018

Лимити

 • kubrat hosp„МБАЛ Кубрат“ ЕООД осъди НЗОК не по едно, а по две дела за надлимитна дейност извършена през 2015 година. По едното от делата Районният съд осъжда касата за сумата от 21 888 лева, а по другото за сумата от 22 823 лева. Общо по двете дела, НЗОК е осъдена да заплати и над 7000 лева за направените от болницата разноски по водене на делата.
  В мотивите на съда четем:
  „Правилата, въвеждащи т. нар. лимити за плащане на дейности са били приети с Решение № РД-НС-04-9/27.01.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК, което е било атакувано по съдебен ред. С Решение № 5750/29.08.2016 г. по адм. дело № 7527/2015 г. по описа на АССГ, потвърдено с решение по адм. дело № 11702/2016 г. на ВАС, е прогласена нищожността на посоченото решение на НС в частта му по т. 2, с което е прието да се разпределят до 95 % от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение и по т. 3, с което е прието да се разпределят до 90 % от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна диагностика и лечение.

 • judge2Върховният касационен съд отхвърли касационната жалба на НЗОК срещу решение на Апелативен съд Варна, с което НЗОК се осъжда да заплати обезщетение в размер на 33 815 лв.,представляваща стойност на извършено лечение от „МБАЛ Тутракан“ЕООД на пациенти по клинични пътеки за м.март 2016г.,ведно със законната лихва и разноски.
  В мотивите си съдът посочва:
  За да подлежи на касационно разглеждане, въззивното решение следва да страда от такъв съществен негов порок,който позволява на касационната инстанция да отрече правилността му без да се налага извършването на преценка на доказателствата, въз основа на които съдът е приел за установена конкретна фактическа обстановка и на такава за съответствие и обоснованост спрямо приложените към хипотезата материално-правни норми, обусловили решаващите му правни изводи.

 • stranskiУМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен осъди на първа инстанция НЗОК да изплати сумата от 128 130лв., за извършена болнична медицинска помощ на задължително здравно осигурени лица за месец март 2016г.,надлимитна дейност, ведно със законна лихва върху сумата до окончателното й изплащане. НЗОК е осъдена също да изплати деловодни разноски в размер на 9 417лв.
  Съдът приема, че клаузите на чл.40 ал.3 от Индивидуалният договор, в който е предвидена забрана, а именно „изпълнителят не може да отчита с финансово- отчетни документи дейности /лекарствени продукти/ медицински изделия на стойност надвишаваща утвърдената в приложение 2 за съответния месец“ и на чл.42 ал.1 „стойността на финансово отчетните документи по чл.28 и чл.52  не следва да надвишава размера на определените стойности по приложение №2.“, противоречат на разпоредбите на чл.35 ЗЗО относно правата на здравноосигурените лица да получат медицинска помощ и на регламентираните в чл.45-47 ЗЗО задължения на НЗОК

 • judge1НЗОК беше осъдена да заплати на болница сумата от 32896 лв. дължима за периода март, април, май, юни, юли, септември и ноември 2015г., ведно със законната лихва върху нея от 8085.48 лв. В мотивите на съда четем:
  „От изследването на уредбата на отношенията по заплащането на болничната медицинска помощ, направено до тук следва изводът, че нито законът, нито договорът между страните предвиждат, че извършената над договорения лимит медицинска дейност не подлежи на заплащане.  И договорът и законът предвиждат, че същата подлежи на заплащане – след решение за заплащането й от страна на ответника.
  В случай, че се приеме, че договорът между страните не предвижда заплащане на извършена над лимита медицинска дейност, се поставя въпросът за действителността на договорните клаузи, с които задължението на ответника да заплаща осъществената от ищеца медицинска помощ е ограничено до уговорения в приложение № 2 към договора обем.

 • limits noПловдивският апелативен съд потвържди решение на ОС Пазарджик, с което НЗОК се осъжда да заплати на болница сумата от 72 335 лева, за неплатена надлимитна дейност през 2015 година. Освен главницата, НЗОК е осъдена да заплати и 17 694 лихви и 8114 лв разноски по делото. В мотивите на съда четем:
  „Делегираните бюджети са възведени от закона като задължителен финансов способ и принцип за финансиране на дейността в областта на болничната медицинска помощ, заплащана чрез системата на задължителното здравно осигуряване.
  От друга страна на задължително здравноосигурените лица /които не са страна по договорите/ е предоставен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и свободен избор на изпълнител на тези дейности / чл. 2 ал. 2 , чл. 4, чл. 35 ал. 1 от ЗЗО /; НЗОК е длъжна да заплаща всички дейности в обхвата на този пакет / чл. 45 ал. 1 от ЗЗО / на избрания от здравно осигуреното лице изпълнител;

 • limits noАпелативният съд в Пловдив потвърди решение на Окръжния съд Пазарджик, с което по иск на МБАЛ Пазарджик АД (бившата окръжна болница) НЗОК е осъдена да заплати на болницата сумата от 113 735 лв., ведно със законната лихва и съдебни разноски в размер на 8499, 40  лева за първа инстанция и 3800 лева за въззивна инстанция.
  В мотивите на Пловдивския апелативен съд се казва, че предвиденото в чл. 52 от КРБ право може да бъде упражнено в рамките на бюджетът на НЗОК за съответната година при условие, че с предвидените разходи за медицинска помощ в този бюджет следва да са съобразени НРД за годината, договорът определящ обемите и цените на медицинската помощ, а и самите индивидуални договори с изпълнителите на такава. Именно за да се създадат условия за спазване на съответната бюджетна рамка е предвидено и споменатото по- горе изискване на чл. 4 от ЗБНЗОК .

 • judge2Апелативният съд във Варна потвърди решението на Окръжния съд, с което по иск на „МБАЛ Света Марина“ ЕАД се осъжда НЗОК да заплати сумата 448 390лв., представляваща неизплатена главница за осъществени дейности през м.юни 2016г., ведно със законната лихва върху главницата от 20717.11лв
  Задължението на НЗОК е да заплаща извършването на определените с договора дейности, в рамките на предварително определените стойности по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2016г., заложени в чл. 42 от договора между болницата и НЗОК.
  Съдът намира, че тези разпоредби на договорите противоречат на чл. 35 от ЗЗО, според който осигурените лица имат право да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Клаузите на договор, които противоречат на закона, са нищожни и не произвеждат действие.
  Осъществената болнична помощ, следва да бъде заплатена в изпълнения обем. След като е сключен договор между болница и здравната каса, то последната дължи заплащане на всички дейности по уговорените клинични пътеки. Разпоредбите, свързани с лимитите са в противоречие с духа и целта на ЗЗО, респективно с основните разпоредби на сключения между страните договор.

 • judge2Столична болница стана поредното лечебно заведение, което осъжда Националната здравноосигурителна касая за неплатена надлимитна дейност за 2015 година. Искът на болницата е уважен изцяло от Софийски градски съд и касата е осъдена да плати 26 556 лева, дължими по Клинични пътеки и приложени медицински изделия, като и 7036 лева лихви и 2940 лева съдебни разноски.
  Съдът(съдия Владимир Вълков) пише в мотивите към решението, че всяко здравноосигурено лице има право на достъп до медицинска помощ и всички такива лица са равнопоставени в ползването ѝ. Ситуация, в която първите пациенти получават безплатна медицинска помощ, а следващите не, поради изчерпване на лимита е недопустима от Конституционна гледна точка. Разходната част на бюджета на НЗОК не може да определя лимит на отговорността на НЗОК към здравноосигурените лица.

 • belzniciВече има повече от дузина съдебни решения, в които НЗОК е осъдена да заплати на болниците така наречената надлимитна дейност за 2015 и 2016 година. Решенията са взети от различни съдилища в страната и макар да имат някои различия в нюансите, са еднозначни в изводите, че НЗОК дължи заплащането на медицинската помощ, ако е извършена и отчетена, независимо дали е под или над определения месечен лимит.
  Освен дължимата сума, НЗОК се осъжда да заплати лихвата за просрочието, държавната такса, която е в размер на 4% от иска за първа инстанция и ½ от нея за втора инстанция, както и адвокатските хонорари на двете страни, разноските за изготвяне на различните експертизи, назначавани по делата.

 • money nhifОт отчета на НЗОК за дейността ѝ през 2017 година, приет от Министерския съвет, се разбира, че същата е завършила годината с излишък от над 10 милиона лева.
  Съвсем резонно лекарския съюз постави въпроса къде са тези пари и как ще бъдат изразходвани?
  Трябва между другото да отбележим, че Здравната каса е завършвала с излишък от 10-ина милиона лева, всяка една от последните три години.
  Въпросът къде и за какво ще бъде похарчен излишъка е реторичен. Отговорът е много лесен – излишъкът за 2017 година ще бъде похарчен за същото, за което са похарчени излишъците за 2015 и 2016 година. За съжаление на лекарите, излишъкът не може да бъде похарчен за нищо.

 • judgeМногопрофилна болница за активно лечение МБАЛ "Хигия" АД гр Пазарджик осъди НЗОК да и заплати сумата от 72 335 лева, представляваща неразплатена остатък по отчетена медицинска дейност, за месец април 2015 год., 17 694 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата 72335 лева и съдебни разноски в размер на 7332 лева лева.
  В мотивите на съда е отбелязано, че в чл.5 от ЗЗО са уредени основните принципи на задължителното здравно осигуряване, между които и отговорност на осигурените за собственото им здраве и свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ,още повече когато се касае за болнична помощ осъществена при спешен случай или интензивно лечение на онкологични пациенти.

 • judge2Състав на Апелативен съд Велико Търново постанови решение, с което потвърждава решението на ОС Габрово, осъждащо Националната здравноосигурителна каса да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов” ЕООД- гр. Севлиево сумата от 80 161лв., представляваща стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2015г., ведно със законната лихва,както и сумата от 9886,44лв. разноски по делото.
  В мотивите на съда се сочи, че в процесния период по силата на различни решения на НС на НЗОК, месечната стойност за дейностите през същия месец май няколко пъти и променяна-на 05.05.2015г. стойността се намалява на 200 615 лв., с после на 18.05.2015г. става 204 786лв., после на 28.05.2015г. става 196 613 лв., ана 9.06.2015г. 208 385 лв.

 • judge1МБАЛ Пазарджик АДе поредната болница, която осъди НЗОК за неплатена през 2015 година дейност, определяна най-често като надлимитна. По делото категорично се е установилоболницата в действителност е извършил съответната медицинска дейност, за която иска да получи плащане от НЗОК. Установиени се предпоставките за извършване на търсеното плащане и не се установило то да е за "отхвърлена от заплащане дейност" по смисъла на Методиката по Приложение № 2Б от ПМС № 57/2015 г.
  Съдът установява, че месечно известие, съдържащо всички реквизити и данни за отхвърлената от заплащане дейност за м. март 2015 г. и основанията за отхвърлянето й, по делото не е представени. Т.е. липсват по делото данни за отхвърлена от заплащане дейност за м.март 2015 г. и то на някое от основанията по чл.17, ал.12 от Методиката, което да обосновава неплащането по процесната фактура. Липсват данни и за наличие на някое от основанията за неприемане от страна на РЗОК - гр. Пазарджик на процесната фактура и спецификация към нея, измежду посочените в чл.23, ал.2 от Методиката.

 • judgeМБАЛ д-р Тота Венкова АД, гр. Габрово осъди НЗОК да и заплати извършената, но неплатена медицинска дейност за месец декември 2016 година, заедно със законната лихва. В мотивите си съдът посочва, че с разпоредбата на чл. 5 от ЗЗО са уредени основните принципи на задължителното здравно осигуряване, между които: отговорност на осигурените за собственото им здраве; равнопоставеност на осигурените при ползването на медицинска помощ и свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ.
  Според нормата на  чл. 35 от ЗЗО, задължително осигурените имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК.

 • Системата на здравеопазване има много проблеми и различни решения, но в основата на всичко е монополът на НЗОК каза Председателят на ЦЗПЗ д-р Стойчо Кацаров в предаването “Плюс – Минус“ на телевизия Европа. Гостът даде пример с лимитите на болниците, които бяха въведени през 2015 година. Тогава НЗОК започна да разпределя предварително парите между болниците. по този начин от заплащане за извършена дейност на практика се премина към издръжка на структури. Когато, обаче в този случай се появи нова структура или дадена болници разкрие нови легла, бюджетарите на касата изпадат в ужас. За а се справят с това, вместо да премахнат лимитите, те забраняват разкриването на нови болници и измислят здравна карта, с която да намалят леглата на болниците.
  katsarov За здравната карта д-р Кацаров каза, че е сгрешена не като изпълнение, а като концепция и за това е най-добре да бъде отменена.
  Основните аргументи за приемане на Национална здравна карта в сегашния и вид са два:
  1. Да се направи „снимка” на лечебните заведения в страната. Това не е действително основание, защото информацията за вида и разположението на лечебните заведения е налична в регистрите на МЗ и РЗИ и не е нужно да се създават Областни и Национална комисия за може тази информация да бъде събрана.

 • radiotherapy lazarovОколо 19 хиляди са онкоболните у нас, които се нуждаят от лъчетерапия, твърдят лекарите. Между 30-50 процента от тях могат да се лекуват с най-съвременните методи, като радиохирургия. Но ако има лимит, това не може да случи.
  д-р Румен Лазаров - национален консултант по лъчелечение: Можем да провеждаме безлимитно по-ниското качество на лечение, което на практика обезсмисля парите, които са дадени по европейската програма.

 • limitsМБАЛ Света София ЕООД стана поредната болница, осъдила НЗОК за неплатената надлимитна дейност. Състав на Окръжен съд София реши, че НЗОК трябва да заплати на болницата сумата от 26 000 лв. – частично вземане за оказана болнична медицинска помощ по договор за месец юли 2015 година, сумата от 4486,73 лв. – обезщетение за забава и законната лихва до окончателно изплащане на сумата, както и разноските по делото.
  В мотивите на съда се казва, че „На законоустановеното право на избор на осигуреното лице да избере лечебното заведение съответства задължението на изпълнителя на медицинската помощ да го приеме.

 • radiotherapyНЗОК въведе лимити и за лъчелечението на болни с онкологични заболявания. Правната възможност за новия лимит е създадена с чл. 344 от националния рамков договор за 2018 година. Текстът на алинея 9 гласи: Въвежда се разрешителен режим в РЗОК за извършване на дейности по КП No 251.2, 252.1, 252.2 и АПр No 36.
  Това засяга Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, Радиохирургията на онкологични и неонкологични заболявания и
  Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ).
  До сега, за медицинските дейности, свързани с лечението на онкологични заболявания не се поставяха лимити.

 • blsБългарският лекарски съюз се обяви против рестрикциите и свръхрегулациите, въвеждани от МЗ и НЗОК в декларация, приета на току що завършилия Събор на организацията:

  ДЕКЛАРАЦИЯ
  Българският лекарски съюз настоява Министерство на здравеопазването и Надзорният съвет на НЗОК да спрат неправомерните опити за сключване на анекси към договорите с лечебните заведения за болнична помощ, на базата на редукция на легла, в новоприетата Национална здравна карта.

 • boltadjЩе атакуваме във ВАС Здравната карта, защото тя представлява начин за ограничаване на плащанията на болниците, от което страдат пациентите.
  Новата здравна карта е дори по-лоша от тази на Москов. Със здравната карта се намаляват парите за лечебните заведения. Колкото по-малко са леглата, толкова по-малко пациенти ще бъдат лекувани. Здравната карта ограничава достъпа на пациентите, защото трябва да плащат от джоба си, когато леглата не стигат.