NSVOK top banner

Вход

Нашите проекти

  1. Изпълнени
  2. Текущи

Правата в здравеопазването: помощ за граждани, пациенти и  лекари
AB foundПериод на изпълнение 2010-2011 година.
Както се вижда от самото заглавие, в основата на инициативата е провеждането на широка информационна кампания сред граждани, пациенти и лекари.
Изграден бе специализиран Интернет сайт на български и английски език с достъпна и актуална информация за правата в здравеопазването и отговори на най-често задаваните въпроси.
Един от изводите на завършилия проект „Защита на правата в здравеопазването - помощ за граждани пациенти и лекари“ е, че хората не знаят правата си като пациенти, които законодателството им дава. Средно между 30 и 40 % от анкетираните дават неверни отговори на въпроси за основните им права в здравеопазването. На въпрос „На колко направления за консултация и изследване има право едно здравноосигурено лице?“, верен отговор са дали едва двама души от общо 241 анкетирани.
Прочети още...

Международен опит в гражданския контрол над публичното здравеопазване
osfПериод на изпълнение 2011-2012 г.
Българо-Азербайджански проект с участници:
Център за защита правата в здравеопазването – България
Демократични институции и човешки права - Азербайджан
Развитието на демокрацията в България, позволява на НПО да имат много по-активна роля във формирането на политики и в гражданския контрол над администрацията. Значително по-големи са и възможностите за финансиране от различни донорски организации, в това число и от ЕС. НПО в България и Азербайджан имат коренно различни политически условия за работа.
За разлика от България, НПО в Азербайджан имат ограничен достъп до медиите и значително по-малко възможности за въздействие и контрол над провежданите политики.
Прочети още...

Стипендии „Теодора Захариева“
Teodora 1Период на изпълнение 2012-2013 г.
В памет на Теодора Захариева Център за защита на правата в здравеопазването учреди Годишни стипендии „Теодора Захариева" за лекари – специализанти.
Отпускат се 12 стипендии в размер на 300 лева месечно в продължение на 12 месеца. Стипендиите се отпуснаха на лица с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“, които са приети и провеждат обучение по една от специалностите, включени в в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО и са с преобладаваща хирургична или преобладаваща терапевтична насоченост („Iа“ и „Iб“ по смисъла на Наредба No 34).
Стипендиантите се определиха с конкурс, който се проведе през април и май, а победителите в конкурса бяха обявени на 10.06.2012.
Прочети още...

Обществена и юридическа защита на правата на гражданите, като пациенти
eeegrantsПериодът на изпълнение е 1.02.2014-1.02.2015.
Изпълнението на проекта включваше:
1. Предоставяне на публична информация на разбираем за неспециалиста език на правата на гражданите като пациенти на български и английски език; Предоставяне на консултации по конкретни въпроси, свързани с правата на пациентите; Организиране на онлайн дискусии;
2. Регистриране на случаите с нарушени права и изготвяне на анализ и препоръки за изменение на нормативната уредба; Оценка на случаите с нарушени права и предоставяне на правна помощ при изготвяне на сигнали, жалби и оплаквания за нарушени права;
3. Анализиране на съдебната практика и изготвяне на препоръки към юристите и здравната администрация; Стратегическо водене на дела при нарушени права и срещу незаконни актове на администрацията, водещи до ограничаване на правата на пациентите;
Прочети още...

 

Анализ на информационните процеси в системата на здравеопазването в България – участници, отговорности, системи, потоци и нормативно регулиране
computПериод на изпълнение 2014-2015 г.
Изпълнението на проекта включва:
Анализ на информационните системи и потоци в здравеопазването, анализ на нормативната уредба в сферата на електронното здравеопазване, описание на източниците и собствениците на здравни данни, крайните позлватели и механизмите на взаимодействие.
Извършен е документален анализ, swot анализ, анкети и интервю с ключови участници в здравната система. Изготвени са диаграми на дейностите, потоците и моделирането на данните.  
Изготвяне на функционален модел на текущото състояние на здравните информационни системи.
Прочети още...

Онлайн система за регистриране и реакция на случаи на нарушени права
eeegrantsПериод на изпълнение 2015-2016 г.
Онлайн система за регистриране и реакция на случаи на нарушени праваЦЗПЗ работи по проект, с който ще въведем онлайн регистрация на всички сигнали, жалби и предложения, свързани с правата в здравеопазването. Това ще позволи сътрудници, членове и доброволци извън София, да се включат в текущата работа на организацията чрез създадените виртуални работни места. В системата с нива на достъп ще работят администратори-оператори и експерти-консултанти.
Прочти още...

 

Открито за психичните разстройства
stigma banner1Борба със стигмата, намаляване на дискриминацията и неравното третиране по отношение на болните с психични EEA Grants JPG 4642 1разстройства, чрез повишаване на публичното самосъзнание.
Проучване нагласите в обществото към хората с психични разтройства
Повишаване степента на информираност на здравни и криминални журналисти.
Повишаване на степента на информираност за противодействие на неравенството сред работодатели на средни и големи предприятия.
Повишаване на степента на информираност сред студенти от медицински специалности.
Насърчаване на търсенето на помощ за децата с психични проблеми от ромски етнос
Взаимодействие с близките и семействата на хора с психични разстройства.
Прочети още...

 

Beyond Silos
Logo BeyondSilosЦЗПЗ представлява България в международен консорциум, чиято цел е да разработи модел за предоставяне на интегрирана здравна и социална грижа за възрастни хора над 65 години. Целта не е предоставяне на грижа, а интегриране на съществуващите такива.  
Моделът ще се основава на максимално широко внедряване на информационните и комуникационните технологии. 100 души от София ще бъдат поканени да се включат в изпълнението, като всеки от тях предварително ще подпише документ за информирано съгласие. Ще има и контролна група за съпоставка на резултатите и ефекта. Предвидени са множество анкети и обработка на данните по моделите, които се използват в клиничните изпитвания.
Прочети още...

ProEmpower
proempower logoмеждународен проект, финансиран от Европейската комисия, чиято главна цел е да осигури интегрирано решение за подобряване на ранната диагноза, лечение и рехабилитация на болните с диабет тип 2, чрез използване на информационните и комуникационни технологии. Решението трябва да се отнася най-малкото до:
Ранно откриване на болестта, осигуряване на координация и сътрудничество между пациентите и професионалистите, използване на персонализирани инструменти, които обобщават клиничните данни за пациента, осигуряване на комплексно обучение на пациентите, развиване на уменията за самооценка и самоучастие, събиране, съхраняване и анализ на медицински данни. Партньори на ЦЗПЗ в консорциума са:
Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia
Servicio Murciano de Salud
Servicos Partilhados do Ministerio de Saude
Santa Casa da Misericórdia da Amadora
Ministry of Health of Turkey.

 

Добрите болници
best hospitalsДобрите болници е проект, който стартира в края на 2012. На сайта http://dobritebolnici.info/ се намира полезна информация, за всички регистрирани болници за активно лечение в страната. Попълвайки анкетата на сайта, всеки може да даде анонимно своята оценка за  болница, в която е лекуван или болница, за която има преки впечатления. Резултатите от анкетата определят рейтинга на болниците, който е от 2 до 6 (от лоша до отлична оценка). Показателите : дискриминация, нерегламентирани плащания и препоръки се оценяват в проценти. Всеки може да даде своето мнение и впечатления за болницата и лечението като свободен текст, стига то да не съдържа нецензурни изрази или обидни квалификации.
Сайтът дава възможност оценката на болниците да бъде категоризирана по различни показатели като : име на болницата, рейтинг, област, резултат от лечението, чистота, храна, отношение на персонала, информация и документи и др.
Целта на проекта е да се даде прозрачност и информираност както и  обективна оценка на болниците, за да може пациентът да прецени за себе си къде може да получи адекватна грижа и лечение

next
prev