Петък, Август 19, 2022
Follow Us

Конкуренция

  • Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) изпрати Становище на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с извършваната от комисията оценка на съответствието с правилата на конкуренцията по чл. 28, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията.
    Повод за оценката е наличие на практики, които поставят в затруднено положение част от аптеките. Сегашната нормативна уредба предвижда регистрация на максимални продажни цени на лекарствата в аптеките и плаващи надценки, които могат да бъдат поставяни от производителите и търговците на едро в рамките на тази крайна цена. В тези условия поставянето на високи надценки от производителите и търговците на лекарства оставя без печалба аптеките. Обсъжда се предложение да се фиксират надценките за производител, търговец на едро и аптека.

  • През последният месец министерството на здравеопазването публикува на Интернет сайта си 20 проекта на наредби за медицински стандарти за обществено обсъждане. Поставям в кавички думата „нови“, защото няма съществени разлики в съдържанието на новите и предишните, отменени от Върховния административен съд, медицински стандарти.
    Според сегашната редакция на чл. 6 на Закона за лечебните заведения, „Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.“

Log in or Sign up