Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Непозволена увреда

 • 1. В Република България здравеопазването се финансира от здравноосигурителната система, която включва задължителното и доброволното здравно осигуряване, от пациентите, от държавата и общините, от застрахователни дружества. В Закона за здравното осигуряване се предвижда правото на здравноосигуреното лице да получи медицинска помощ и медицински услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване.

 • 1.Сами по себе си и двата термина - „арбитражна“ и „експертиза“ са юридически и имат установено в правораздавателната практика значение.
  Арбитражът е извънсъдебен способ за решаване на правни спорове от недържавно образование, овластено въз основа на споразумение между спорещите страни.

 • Университетска болница е била осъдена за непозволена увреда на свой пациент. Пациентът е бил опериран по повод на костно онкологично заболяване. Хирургичният екип не е взел проба за изследване (гефрир) по време на операцията. Хистологичната находка, изследвана след операцията показала, че в отстранената част от костта няма туморни клетки. Поради големият обем на изрязаната част от костта, последва нейното счупване. На мястото възниква инфекция. Последва нова фиксация с метална плака и ново счупване.
  Съдът намира, че са нарушени разпоредбите на няколко медицински стандарта, както и общите принципи уреждащи защитата на правата на пациента, в това число и документ за информирано съгласие, който не отговаря на изискванията на закона.

 • Хирург в Австрия бе глобена, след като ампутирала грешния крак на пациент по-рано тази година, предаде Би Би Си.

  На възрастния пациент бил отстранен десният крак вместо левия, а грешката била установена два дни по-късно.

 • Грешка в при интубирането е непосредствената причина за смъртта на 31 – годишната родилка в МБАЛ Благоевград. Жената почина на 17 юни по време на планирано секцио, заедно с нероденото си дете.
  Тогава от директора на лечебното заведение беше дадено следното обяснение:

 • Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл. Виновно е поведението и когато лекарят е знаел за последиците, но поради небрежност не ги е предотвратил или не е знаел, но предвид длъжността му е трябвало да ги знае.

 • 1.Консултативният комитет на Европейския съюз за безопасност и здраве на работното място обоснова необходимостта Ковид – 19 да бъде признат за професионално заболяване. Засега само в областта на здравеопазването и социалните грижи и оказване на помощ по домовете, а при настъпване на пандемия – и в други сфери, в които има риск от заразяване и възникване на огнища от заразвяване1.

Най-новите статии

Log in or Sign up