Вход

Консултантски услуги, предоставяни на лечебни заведения

ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:
1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с РЗОК.
1.1 Анализ на ползите, възможностите и обхвата на договор с РЗОК;Защита при незаконен отказ за сключване на договор.

1.2 Анализ на изпълнението и ефективността на договора с РЗОК;

1.3 Консултации преди, по време на и след извършване на проверка от контрольори на РЗОК(НЗОК);Защита при незаконосъобразни санкции пред Арбитражна комисия и Административен съд.

1.4 Консултации по административни и съдебни спорове с РЗОК(НЗОК), в това число изготвяне на жалби, възражения, искови молби и писмена защита пред административни и съдебни органи.

2. Консултации, анализ и/или изготвяне на следните видове договори:

2.1. Договори за покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество.

2.2 Договори за закупуване на лекарства и медицинска апаратура.

2.3 Договори за съвместна дейност- изготвяне, анекси и прекратяване на договорите.

2.4 Договори за наем - анализ, оценка, изготвяне и прекратяване;

3. Консултации по трудово правни въпроси.

3.1 Назначаване и освобождаване от длъжност на работници и служители;

3.2 Изготвяне и оценка на трудови, граждански договори и договори за управление;

3.3 Анализ, оценка и изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;

4. Консултации при провеждане на търгове и конкурси.

4.1 Анализ и консултация на тържна (конкурсна) документация;

4.2 Анализ и консултации по процедурата за провеждане на търга (конкурса);

5. Консултации по всички въпроси свързани с регистрация и промени на вписани обстоятелства, в търговския регистър, регистъра на БУЛСТАТ.

6. Консултации по документите, необходими за лицензиране по реда на ЗЛЗ.

7. Консултации по изисквания и констатации на РИОКОЗ. Защита при незаконосъобразни санкции.


Консултациите се извършват при поискване за всеки конкретен случай или комплексно след сключване на договор за абонаментно обслужване.

След упълномощаване за всеки отделен случай, ЦЗПЗ осигурява висококвалифицирани адвокати, при съдебни искове, искове пред арбитраж и административни органи.

На картата на София