Вход

Цени на услуги

Всеки, който желае може да се обърне към нашите адвокати и да получи професионална помощ. Цените на предоставяните от адвокати услуги са съобразно Наредба no 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както следва:

 • За устен съвет и справка в съдебни и административни места по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването - 20 лв.;
 • За писмена консултация по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 40 лв.;
 • За изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи – 40 лв.
 • За изготвяне на искане по ЗДОИ и искане за копие на медицинска документация – 10 лв.
 • За проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
 • За изготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 50 лв.
 • За изготвяне на жалба срещу решение на ТЕЛК/НЕЛК – 80 лв.
 • За текуща правна помощ по договор с юридическо лице по въпроси, свързани с правата в здравеопазването- 500 лв. месечно.
 • За уговорена почасова консултантска дейност по проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 60 лв. на час.
 • За изготвяне на документи за кандидатстване пред Център ФЛД и КЛЧ към МЗ – 30 лв.
 • За изготвяне на документи за НЗОК за издаване на формуляр „S2“ – 30 лв.
 • За адвокатска защита пред КЗД или КЗК - 500 лева.

На картата на София