NSVOK top banner

Вход

СОББ: Сегашният модел на здравеопазване е без алтернатива

totevСдружение на общинските болници в България (СОББ) се обяви срещу предлаганите от министъра на здравеопазването два модела за реформа на здравното осигуряване. Като основен аргумент от сдружението посочват, че моделите за реформа са в противоречие с Конституцията. Ето и цялото Становище:
„Като приема, че настоящото обсъждане е в изпълнение на решение на 44-то Народно събрание от 29 юни 2018 г.
Текстът на Решението гласи:
1. В срок до 30 септември 2018 г. министърът на здравеопазването да представи за обсъждане в Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за развитие на здравното осигуряване в Република България и за секторни реформи в системата на здравеопазването с конкретни цели и срокове за изпълнението им.
2. Концепцията по т. 1 да се представи след проведено широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, като резултатите от обсъждането да се представят на Комисията по здравеопазването на Народното събрание.

Сдружение на общинските болници в България счита, съгласно чл.15 от ЗНА, че представените от Министерство на здравеопазването 2 модела трябва да съответстват на Конституцията на Република България и ратифицираните по съответния ред международни документи.
Съгласно Конституцията на Република България
Чл. 52. 
(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.
(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.
Чл. 57.
(1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Тези изисквания са разгледани от Конституционен съд в Решение № 8 от 2 април 1998 г. по к.д. № 3/98 г. и в него се посочва следното:
В чл.52, ал.1 от Конституцията са прокламирани като основни права на гражданите правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и правото на гражданите на безплатно ползване на медицинско обслужване.
По-долу в решението се посочва изрично
Правата на гражданите за достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни конституционни права и са неотменими съгласно разпоредбата на чл.57, ал.1 от Конституцията.
и
Едва с приемането на предвидения в този конституционен текст закон може да бъде конкретизирано кои са тези "други източници", с които ще се финансира наред със средствата от държавния бюджет, от работодателите и личните и колективни осигурителни вноски системата на здравното осигуряване след нейното въвеждане.
Препратката към ЗЗО гласи:
Чл. 23. (1) Приходите на НЗОК се набират от:
1. осигурителни вноски;
2. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) трансфери от държавния бюджет за осигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 и 3;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лихви и приходи от управлението на имуществото на касата;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) приходи, регламентирани с други закони в полза на здравното осигуряване;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) възстановяване на направени осигурителни разходи в предвидените в нормативните актове случаи;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) глоби и наказателни лихви;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) такси, определени с тарифа на Министерския съвет;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ликвидационни дялове от търговски дружества -длъжници, обявени в ликвидация;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дарения и завещания;
11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) други източници, включително субсидии (трансфери) от държавния бюджет, в т.ч. и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При недостиг на средства, могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от държавния бюджет.
В цитираното по-горе решение на КС се посочва еднозначно, че от гражданите могат да се събират задължително за финансиране на здравеопазването само осигурителни вноски.
За СОББ е странно защо няма приложен правен анализ към предлаганите от МЗ модели. Според УС на СОББ и двата модела съдържат задължителни елементи, които са недопустими, съгласно цитираните по-горе текстове.
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, анализирайки състоянието на системата на здравеопазване, приема:
• изхождайки от императивно дефинираните права на гражданите и посочените по-горе оценки
• базирайки се на подкрепената от УС на СОББ и предложена в рамките на това обсъждане технология
• отчитайки наличните ресурси, развиващите се процеси в обществото и системата на здравеопазване, и изключително ниските управленски разходи на НЗОК,
че запазването на сега съществуващия осигурителен модел, съчетано с неговото икономизиране и определяне на обоснован базов пакет, е без алтернатива.”

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост