Вход

За пръстовите отпечатъци и електронното управление

Изискванията на НЗОК към софтуера за пръстови отпечатъци нарушават закона за електронното управление. Изпълнението на закона goshoе възложено на агенцията за електронно управление към Министерския съвет, която се оказа още не е създадена, а старата към министерството на транспорт и информационните технологии вече била в ликвидация. Така макар да има нарушение на закона няма кой да го санкционира.

 

С този проблем се сблъска д-р Георги Тодоров, затова адресирал сигнала си до самия Министерски съвет. 
Обръщам се към вас като горестоящ орган на Държавна Агенция “ Електронно управление” , която е създаден със Закона за Електронното управление, но към датата на писмото ми не открих такава структура към Министерски съвет. Направих опити през Министерския съвет и по-точно през отдел”Правен” и Обща канцелария. Любезни, но безпомощни чиновниците, не можаха да ми помогнат. Досегашната агенция с подобни правомощия към министерство на транспорта и информационните технологии е в ликвидация и не изпълнява функциите си, нова законово регламентирана структура ДА “ЕУ” вече 40 дни след влизане на закона в сила не съществува.
Без да се впускам в разсъждения за правовата държава и упражняване на изпълнителната власт, според законите не намирам друг орган, към който да се обърна освен към Министерски съвет за следното:
НЗОК, публикува изисквания за работните места в лечебните заведения, в които ще се извършат регистрации на пациенти, за удостоверяване на здравно-осигурителни събития. Изискванията фаворизират една единствена фирма производител на софтуер и нейния продукт Windows  в различните му версии. Продукта е търговска марка, задължава значителен брой юридически лица да го използват при осъществяването на занятието си – лечебна дейност и нарушава правото на свободен избор, а кода му не е отворен. Използването на продукта е възмездно. Съществува и изискване за бъдеши разходи по поддръжка с неизвестен размер. Според мен, това е евентуално  нарушение на чл. 58А от Закона за електронното управление, който гласи: Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) При изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в заданията следните изисквания:
1. в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми:
а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код;
б) всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
в) за разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от агенцията съгласно чл.7в, т. 18;
2. да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3. да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление;
Моля да извършите проверка, на подадения сигнал и да установите има ли нарушение на Закона за електронното управление, да наложите съответните санкции и да разпоредите спиране на нарушението.
Моля да ме уведомите за резултата по електронен път и на хартиен носител.
Прилагам: Копие от покана до лечебно заведение и изискванията публикувани и на Интернет страницата на НЗОК
12.08.2016г.                        

С уважение:  д-р Георги Тодоров

Подобни статии

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»