Вход

Адвокат Полина Савова: "Гарван, гарвану око не вади"

savovaАдвокат Полина Гроздева Савова – завършила право в  СУ „Св. Кл. Охридски“. Има 35 години трудов стаж, от които 14 год. като юрисконсулт в стопанската сфера и 21 год. като адвокат. Полина Савова има опит в областта на гражданското право, облигационното право, семейното и наследственото право, трудово право, административно право, търговско право, сделки с недвижими имоти;     Процесуално представителство и

защита пред българските съдилища и арбитражи; пред   съдебен    изпълнител и нотариус; пред Агенцията по вписванията.

Адвокат Савова, като адвокат със значителен опит във воденето на дела, свързани с нарушени права в здравеопазването, според вас какво е нивото на вещите лица - достатъчно компетентни ли са повечето от тях?

По делата, в които съм участвала, съм се срещала преди всичко със специалисти в областта на хирургията, травматологията и ортопедията. Не мога да давам заключение за компетентността на вещите лица от медицинска гледна точка, тъй като нямам нужните медицински познания. Считам обаче, че критерият им трябва да бъде следния: Дали желаят обективно да отговорят на поставените от страните/съда въпроси и по този начин да помогнат за разкриване на обективната истина и наличието - респективно липсата на причинна връзка между дейността на даден лекар-оператор и вредоносния резултат или само да замажат наличието на т.н. вредоносен резултат, като твърдят, че лекарят е изпълнил задължението си, съгласно добрата медицинска практика!
Високи ли са изискванията при подбора им и има ли ясна методика за детайлизиране на сферите, в които те са експерти?
Има нормативна уредба за вещите лица, явяващи се пред съда. Но те участват по дела, съгласно техните придобити специалности. Преценка за техните знания и опит следва да бъдат дадени от медицинските лица, даващи им специалността в дадена област. Няма подбор за включване на даден лекар в списъка на вещите лица. Те заявяват това свое желание и критерия е придобитите им специалности. Юристите не могат да преценяват тяхната експертност. Дадени съдии работят с отделни вещи лица, като критерият им е техния опит и отношение към поставените задачи. Но... всичко е субективно!

Имате ли наблюдения за практиката в други страни?
С адв.Христина Николова бяхме през 2014г. на международен семинар за лекарската грешка. Там наш колега от Израел сподели, че те също са имали нашите проблеми, но след като нормативно са били увеличени възнагражденията на лекарите - вещи лица, много лекари - пенсионери са се вписали като такива в съда и безпристрастно са започнали да преценяват работата на практикуващите си колеги. По този начин се е стигнало до така твърдената от нас обективна истина.

Водили ли сте дело срещу вещо лице, заради неверни заключения от негова страна?
До сега не съм водила дело срещу вещо лице за липса на безпристрастност в дейността му. Но може в бъдеще и това да се случи.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»