Четете бе хора!

Народните представители Найденова, Йорданов, Тимчев и Гьоков от БСП са внесли в Народното събрание законопроект, с който искат да забранят приватизацията на лечебните заведения, които са с над 50% държавна или общинска собственост, при условие, че не са включени в Националната здравна карта. Народните представители вероятно не знаят, че в...

Прочети още
 1. Последни коментари
 2. Най-четени
 3. Най-коментирани
 1. От съдебната зала
 2. ЛЕКАРСТВА
 3. ПАЦИЕНТИ

Осъдиха условно лекар за смърт…

Д-р Махиал Маджунов е осъден на 2 години условно заради смъртта на 4-годишната Гергана Илиева, която преди 8 г. почина след вадене на сливици. Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението...

Проф. Бенишева: За четири месе…

Няма единна информационна система за проследяване на лекарствата между Здравната каса, търговците на едро, апетките и Изпълнителната агенция по лекарствата. Това каза пред Хоризонт проф. Татяна Бенишева, председател на Българска...

Психиатри настояват за спешни …

Лечението на психично болните в България е хронология на една катастрофа – хронично недофинансиране, трагично състояние на психиатричните болници и дефицит на персонал. Асоциацията на експертите по психично здраве настояват...

НСЧБ призова да не се подписва НРД

В открито пимо до БЛС, делегатите на събора и всички лекари, Националното сдружение на частните болници призова да не се подписва нов NSPH-BG-left GRADIENTНРД. От сдружението посочват, че новите изисквания и правила са неприемливи за лекарите. БЛС е поставен в ситуация на изнудване от МЗ и НЗОК. В писмото се казва още:

Уважаеми д-р Грозев, уважаеми членове на УС на БЛС, делегати на Събора на БЛС, колеги,
Обръщаме се към Вас, за да изразим своята позиция защо не приемаме подписването на НРД 2016:
С новия НРД ни принуждават да се съгласим с условия и изисквания, които са по-неблагоприятни от досега съществуващите, а някои от тях са напълно неприемливи.
В проекта на НРД е предвидена текуща промяна на цените на медицинските дейности. Промяната на цените ще води автоматично до промяна на сключените с лечебните заведения индивидуални договори. Ето и самият текст:
Чл. 329 (3) В случай, че при анализа по ал. 2 се установи превишение или     неизпълнение на договорените обеми и/или неусвояване или преразходване на средства по определени здравноосигурителни плащания, в едномесечен срок от анализа страните договарят промени в договорените обеми и цени, в рамките на бюджетните средства на НЗОК за съответните здравноосигурителни плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите на БМП.
(4) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ медицинска помощ, когато по някоя дейност се достигне договорения обем, преди да е извършена актуализацията по ал. 3, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.
По този начин цялата отговорност и всички последици се стоварват на гърба на лечебните заведения, независимо от това, че недостигът на средства по определено бюджетно перо може да е резултат на лошо планиране или други, независещи от лекарите и пациентите причини. Намаляването на цените неизбежно се отразява не само на приходите на ЛЗ, но и на заплатите на лекарите и друг медицински персонал.     
- Според чл. 351 от проекта за НРД 2016 година, лечебните заведения за болнична помощ ще получават както и до сега годишни лимити за дейността си, разделена по месеци. В индивидуалните договори ще бъдат разписани броят на леглата и лимита за всяка медицинска дейност.
Ако болницата не изпълни месечния си лимит, тя няма да може да ползва спестените средства през следващия период. Допуска се надвишаване на лимита до 10%, ако се докаже, че те са от пациенти, приети по спешност, но сумата се приспада от следващия месец. Извън тази хипотеза, ако болницата надвиши месечния си лимит, надлимитната дейност няма да бъде заплащана.
С ал. 5 на чл. 351 се въвежда и понятието седмичен лимит.
РЗОК вече ще следи изпълнението на лимита по седмици. Ако болница надхвърли седмичния си лимит, РЗОК ще извършва проверка на лечебното заведение, а то ще бъде задължени да формира листи на чакащи, независимо дали болните са с диагнози от основния или от допълнителния пакет.
Чл. 324, ал.3: За случай по клинична пътека, отчетен като амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека“ по приложение №11 на  Наредба № 11 от 2015 г. се заплаща 40% от цената на съответната пътека.  За да се плаща по тази АПр е необходимо да са извършени всички изискуеми се по диагностично-лечебния алгоритъм процедури: терапевтични, диагностични и/или оперативни.
В чл.11 - част от медицинската дейност се определя като Амбулаторни процедури (АПр)-съдържащи в себе си: стари клинични пътеки (КП) и/или ВСМДИ. Същите по структура и алгоритми представляват клинични пътеки за които не се изисква болничен престой.
Промяната само на наименованието е мотив единствено за драстично намаляване на цените и обемите им, до степен те да не се изпълняват по договор с НЗОК. Същите касаят основно специалности УНГ, офталмология, артроскопска хирургия. Дейността по специалността УНГ и достъпността на пациентите до тази помощ се намалява със 70%. Цената на артроскопските операции се намалява от 700 лева на 144 лева, което покрива само разходите за част от консуматива.
С чл. 94 на проекта за нов НРД се въвежда система за събиране на пръстови отпечатъци на пациентите. Това ще натовари финансово болниците, а в последствие и ЛЗИБП без никакъв ефект върху качеството и достъпа до медицинска помощ. Ще направи всички лечебни заведения зависими от един монополист за въвеждането и поддръжката на тази напълно ненужна система. През миналата година ЛЗБП бяха задължение да закупят и монтират друга такава система с четци за лични карти, направени бяха огромни разходи, без никакъв ефект, а сега същата ще бъде изхвърлена.
Въвежда се листа на чакащи при достигане на месечния лимити
С чл. 351 (5) При достигане на съответните средномесечни обеми, водещи до липса на капацитет на изпълнителя на БМП за хоспитализации, с изключение на случаите на спешна диагностика и лечение, същият формира листа на чакащите съгласно чл. 22 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Това означава, че болница, която е достигнала лимита си за месеца, трябва да спре приема на болни, защото според Наредбата за достъпа, тя не би могла да приема и пациенти срещу заплащане до края на периода, а само такива записани в листата, които обаче според ал. 5 също не може да приеме. Това, означава също, че лекарите и медицинския персонал трябва да излязат в неплатен отпуск в тази ситуация.
Въвеждат се санкции за ЛЗ при неудовлетвореност на пациентите
С чл. 410 се въвеждат финансови санкции за ЛЗ при установена неудовлетвореност на пациентите. Самата удовлетвореност ще се измерва, чрез телефонна анкета от социологическа агенция сред 3 до 5% от пациентите на ЛЗ. Този подход създава огромен риск от злоупотреби с право, както и нерегламентирано разпространяване на информация за лекари и пациенти.
    
Нормативният хаос в здравеопазването би довело до порочност на НРД 2016 в качеството му на нормативен акт със съответните рискове и възможни последствия.
    
Няма приет нормативен акт Национална здравна карта. Скоро няма и да има, предвид оспорената пред ВАС Методика за изработване на областна здравна карта и вече установената от ВАС нищожност на Методиката, поради необнародването ѝ в Държавен вестник. Членовете от ЗЛЗ касаещи НЗК са оспорени пред Конституционният съд.
Няма обнародвани нормативни актове свързани с НЗК, като Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.
Членовете от ЗЗО свързани с Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса са оспорени пред Конституционния съд.
Не са обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Повечето текстове се базират на НЗК, което би ги направила нищожни. С нея се въвежда правило, лекарите да изписват лекарствата по генерични наименования, а фармацевтът да решава кое лекарство да отпусне. Това предложение представлява пълно незачитане на лекарската професия и компетентност.
Отменена е от ВАС Наредба за медицински стандарт по ревматология, без да са премахнати от проекта за НРД всички изисквания свързани с него.
Има заведено дело във ВАС срещу Наредба  за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса.
Ако изисквания залегнали в нормативни актове, които до подписването на НРД не са влезли в сила, или подлежащи на влизане в сила, които касаят предмета на НРД, те не съществуват и не могат да бъдат обект на обсъждане, или още по–малко на отразяване в НРД. Имайки предвид и множеството обжалвани такива правят НРД 2016 както порочен, така и съдебно уязвим. Точно такива са повечето от основните текстове и постановки в Договора.
Описаните текстове в проекта за нов НРД ясно показват, че на БЛС не се гледа, като партньор в преговорите, а като на изпълнител, от който се очаква да приеме всички предложения. Проведените множество срещи с министъра на здравеопазването и НЗОК, до сега се оказаха напълно безрезултатни.
Министерството на здравеопазването си позволи в нарушение на закона да измени предложенията на областните комисии, в това число и на Софийската за областните здравни карти, като изцяло и без обяснение пренебрегна мнението на Софийската колегия на БЛС.
Въпреки публичните обещания на министър Москов, че от 1-ви април тази година ще отпаднат лимитите, в проекта на НРД се предлага те не само да останат, но се налагат още по-строги ограничения, в това число лимити по седмици и плаващи цени на медицинските дейности.     
Считаме, че НРД 2016 със своите изисквания към ИМП е вреден и опасен. Ще им донесе множество административни затруднения, материални негативи и рискове при изпълнение на лечебното изкуство.
Неподписването на нов НРД ще остави действащо досегашния. Законът дава право на НС на НЗОК с решение да добави правила, но само в частта, в която има изменение на действащата нормативна уредба.
Ако приемем, че НЗОК ще приложи административно всички ограничения и санкции, с които не сме съгласни, то ние сме в ситуация на изнудване.
От нас се иска да изберем сами да се обесим или да ни обесят. За това нека не се самоубиваме, а ако не можем да спасим друго, то поне да спасим достойнството си.
Ето защо считаме, че е основателно като съсловие да откажем подписване на НРД 2016.

22.02.2016
Управителен съвет на Националното сдружение на частните болници

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Облачно

0°C

София

Облачно

Влажност: 89%

Вятър: 28.97 km/h

 • Сняг
  22 Мар 2018 1°C -1°C
 • Сняг
  23 Мар 2018 1°C -1°C

Видео

«
 • 1
 • 2
 • 3
»