Вход

МЗ осъдено и по делото за липса на алимта

  • Публикувано на Архив

Състав на Административен съд София град осъди министерството на здравеопазването да заплати обезщетение в размер на 15 000 лева на близките на починалата М. Р. Същата е с диагноза рак на белия дроб. Назначено е лечение с лекарствения продукт алимта. МЗ не е изпълнило задължението си по Наредба №34 да осигури лекарството. Бездействието се състои не само в липсата на доставка, но и в липсата на контрол по цялостното осигуряване на лечението на болни с онкологични заболявания. В мотивите на съдия Ситнилска се казва:

При така установените факти, настоящият съдебен състав обосновава извод за незаконосъобразно бездействие на Министъра на здравеопазването, изразяващо се в неизпълнение на задължението за осигуряване на безплатно лечение на българските граждани с диагноза „А.”, дължащо се на несъответствие между договорените количества лекарствен продукт А. спрямо броя на заболелите от това заболяване граждани. Не може да се приеме, че задълженията на Министъра на здравеопазването се изчерпват със сключването на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет – доставка на лекарства. Целта на уредбата е нуждаещите се лица да получат необходимото лечение, и поради това не може да се приеме, че задължението за контрол от страна на министъра се ограничава до проследяването на движението на отделните количества продукти. Този контрол изисква действителното прилагане на такива механизми, които освен да осигурят наличността и проследяването на продуктите, да гарантират достъпността им до пациентите, заедно с възможността всеки от последните да получи достоверна информация за развитието на административните процедури, необходими за неговия личен достъп до лечение. В тази връзка следва да се отбележи, че незаконосъобразно бездействие на Министъра представлява и простия факт на липса на механизъм за известяване при получен сигнал за направена заявка, по която няма произнасяне. Този извод се налага от обстоятелството, че независимо от неколкократните обаждания на близките на М. Р. в Министерството, от отговорните служители очевидно не е последвала проверка, дали заявката за нейното лечение е подадена по установения ред и в изискуемата форма, нито са предприети каквито и да било мерки за неговото доставяне на лечебното заведение-заявител. Обстоятелствата по делото налагат и извода, че на пациентката и нейните близки не е била предоставяна достоверна информация за предприеманите от администрацията действия, което означава, че не е осъществяван надлежен контрол върху системата за доставка на лекарства по Наредбата, дължим съгласно § 2 от ПЗР на същата. Преценени в съвкупност, установените по делото обстоятелства налагат извода, че не е осъществяван контрол, дали процедурите постигат целта си – осигуряване на подходящото лечение за отделния пациент.
Неизпълнението на задължението за отпускане на лекарствен продукт за злокачествено заболяване, предписан при спазване на процедурата по Наредба No 34/2005 г. от страна на Централната комисия при Министерството на здравеопазването изпълва хипотезата на незаконосъобразно бездействие, като предпоставка за ангажиране на отговорността на Министерството на здравеопазването на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»