Вход

Принципно подкрепяме диференциран ДДС за лекарства

  • Публикувано на Архив

СТАНОВИЩЕ  на ЦЗПЗ

по проекти на Закон за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност, номер 254-01-22 и номер 254-01-50

Уважаеми дами и господа народни представители,
Във връзка с внесените Закони за изменение и допълнение на Закона за данъка въру добавената стойност, номера 254-01-22 и 254-01-50, изразяваме следното становище:

И с двата законопроекта се предлага диференцирана ставка на ДДС върху лекарствата в единия случай 0%, а в другия 9%.
По принцип подкрепяме намаляването на ставката на ДДС върху лекарствата. До 2002 година, лекарствата закупувани със средства на НЗОК и на държавния бюджет не се облагаха с ДДС.
По така направените предложения, обаче остават без отговор редица въпроси. Например каква е гаранцията, че намалението на ставката по ДДС ще доведе до намаление на крайната цена? Как това рефлектира върху различните процедури за определяне на пределна цена на лекарствата?
Считаме, че промяната на Закона за ДДС трябва да се разгледа едновременно със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
Използваме случая да обърнем внимание на народните представители, че съществува и друг проблем с прилагането на Закона за ДДС, а именно, че лечебните заведения не могат да начисляват ДДС върху предлаганите от тях услуги (чл. 30, т. 1 от ЗДДС). Така, същите без да са крайни потребители, са лишени от правото на данъчен кредит, което води до акумулиране на задължения.
Въпросът е поставян още в 39-то Народно събрание и обсъждан в ПК по бюджет и финанси в два аспекта: нулева ставка за лечебни заведения или даване право на същите да начисляват ДДС върху предоставяните от тях услуги.

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»