Вход

Част от правилата за реимбурсиране нарушават свободната конкуренция

  • Публикувано на Архив

Становище на ЦЗПЗ по молба на КЗК, във връзка с  искане на Българския фармацевтичен съюз, относно несъответствието с правилата на конкуренцията, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране.  
До Комисията за защита на конкуренцията,
Във връзка с Ваше писмо, „Център за защита правата в здравеопазването“ изразява следното становище:

Съгласно разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, Позитивният лекарствен списък /ПЛС/  включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие.
Списъкът включва наименованията на лекарствените продукти, класифицирани по групи, техните цени, пределна цена при продажбата им на дребно, референтна стойност за дневна доза, опаковка, както и заболявания по международен код на заболяванията. Държавата регулира цените на лекарствата, включвани в ПЛС и заплащани с публични средства, в съответствие с най-ниските референтни цени от държавите - членки. Цената, определена по този начин, е и пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно. Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, определя с наредба условията и правилата за регулиране на цените на тези продукти.
Съгласно чл. 2 от Наредбата, цената на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични средства се определя в левове и се утвърждава от специална комисия. Така формирана цената на един продукт се явява и негова пределна цена при продажбата му на дребно. Освен това, пределната цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който не е включен в ПЛС, но е с едно и също активно вещество по международно непатентно наименование, е цена в лева, утвърдена от същата комисия. Тя се счита за максимално допустима при продажбата на продукта на дребно. Търговецът на дребно е задължен да  продава лекарствения продукт, включен в ПЛС на цена, не по-висока от утвърдената като пределна и/или  на цена не по – висока от максимално допустимата.
В цитираната Наредба са определени реда и критериите при образуването на  цените на лекарствата, включени в списъка и заплащани изцяло от публични средства. Съгласно чл. 8 и чл. 9, цената се образува като сбор от елементи, формирана въз основа на: цена на производител - при спазени допълнително определени норми, с добавена в съответен процент  надценка за търговец на едро или с добавена в съответен процент надценка за търговец на дребно, плюс данък добавена стойност.  
В чл. 5, ал. 4 от Наредбата обаче е предвидено, че за лекарствените продукти, включени в ПЛС и предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване с ниво на заплащане 100 на сто, не се начислява надценка за търговец на дребно при отпускането им в аптека. Не е предвидено подобно ограничение по отношение на търговците на едро.
От изложеното е видно, че този текст извежда едно изключение от общото правило, очертаващо условията, реда и техниката при формиране на ценообразуването и реализацията на тези продукти към потребителите. Това изключение, може да се определи като задължение, вменено само на търговеца на дребно, включващо забрана за начисляване на надценка при отпускането им в аптека.
От друга страна, този текст буди недоумение, относно смисъла от включването на субекта „търговец на дребно“ в приложното поле на Наредбата, във връзка с цялостното ценообразуване, правила и достъп до пазара, касаещи продажбата на продукти, заплащани изцяло с публични средства. Този субект не може да продава продукти от ПЛС на друго място, освен в аптека. Лишаването на търговеца на дребно от правото му да начислява надценка в конкретния случай го поставя в неравностойно положение спрямо търговеца на едро. Става въпрос за едни и същи продукти, които са предмет на сделки, изплащани по един и същи ред, на точно определен кръг лица, с един и същ източник на финансиране. Не е ясно по какви причини се налага подобно различно третиране на субектите, за които по Конституция и Закон следва да се прилагат принципите на равнопоставеност.
С чл. 19 на Основния закон се прокламира принципа, че законът създава еднакви правни условия за осъществяване на стопанска дейност на всички физически и юридически лица. Очевидно е, че когато на едни юридически лица се забранява да слагат надценка, а на други не, този принцип е нарушен.
Съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗОАРАКСД при осъществяване на административното регулиране и административния контрол, всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, са равнопоставени независимо от формата им на собственост, правно-организационната форма или националността. Законът посочва, че при административно регулиране на стопанската дейност /каквото регулиране цитираната Наредба въвежда/, държавните органи не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията, както и че не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.
Считам, че чл. 5, ал. 4 от Наредбата въвежда правило за поведение от страна на търговеца на дребно, което не му позволява да начислява надценка, т.е. да реализира приход при продажбата на продукт, който се заплаща с публични средства, което категорично води до  неравнопоставеност спрямо другите субекти - притежателите на разрешение за употреба и търговците на едро. Логичната последица от прилагането на текста води на практика до отказ от страна на аптеките да продават тези продукти. В крайна сметка, засегнати са не само търговците на дребно, но най - вече крайните потребители – болните и техните близки, които се оказват потърпевши от ефекта, която една разпоредба, и то от ранга на подзаконовите нормативни актове въвежда.
От друга страна, съгласно Закона за нормативните актове, когато текст от по-нисък по ранг акт противоречи на нормативен акт от по - висок ранг, то следва да се прилага по - високия по степен акт. Очевидно е, че нито ЗЛПХМ, нито ЗЗО регламентират ограничения и неравнопоставеност по отношение формирането на пределна или максимално допустима цена на лекарствата. Очевидно е, че те не налагат условия или допълнителни изисквания по отношение  ценообразуването, в т. ч. начисляване или забрана за начисляване на надценка на лекарствата, които се заплащат с публични средства.
Съществува и друг механизъм на въздействие, който ограничава свободната конкуренция между самите търговци на дребно. При търговията с лекарства, освен с надценки, се борави и с отстъпки от цената при доставка на определени количества. В България съществуват няколко вериги от аптеки, които са собственост на дистрибутори на лекарства. Дистрибуторите могат да правят отстъпка от цената за собствените аптеки, като по този начин ги поставят в привилегировано положение спрямо останалите, които са собственост на отделни фармацевти. В резултат на това лекарствата по чл. 4, ал. 5 от Наредбата в много области на страната се осигуряват само от аптеки, които са собственост на дистрибутори, а останалите постепенно биват изтласквани от пазара. Ако се разгледа и анализира само този сегмент от пазара на лекарствата, лесно може да се установи наличие на господстващо положение на отделни фирми, както на регионално, така и на национално ниво. Например, по наши данни, в цялата Силистренска област само пет аптеки доставят инсулин, а само една лекарства за редки заболявания, което създава огромен проблем за пациентите. Доминацията на определени аптеки в сегмента на пазара на лекарствата, които са 100% платени от НЗОК лесно може да се превърне в доминация на целия пазар на дребно на лекарства в България. Логично е пациент, който е принуден да получава лекарството си(100% платено от НЗОК) от точно определена аптека да закупи и други лекарства(които не са 100% платени от НЗОК), медицински изделия и други предлагани стоки от същата аптека.
Следователно,  чл. 4, ал. 5 от Наредбата създава не само съмнение за нарушаване на правилата на конкуренцията, но дава и основателни доводи за наличие на противоречие с Конституцията на РБ, ЗОАРАКСД, ЗЛПХМ и ЗЗО.  Като противозаконна, същата следва да бъде отменена по надлежния ред.
30.03.2012
Център за защита правата в здравеопазването

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»