Вход

Предлагаме на НС да отхвърли законопроекта на Л. Иванов

  • Публикувано на Архив

До членовете на ПК по здравеопазване
От Център за защита правата в здравеопазването

СТАНОВИЩЕ
по проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за лечебните заведения, номер 254-01-44

Уважаеми дами и господа народни представители,
Във връзка с внесения от н.п. Лъчезар Иванов, Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 254-01-44, изразяваме следното становище:

В мотивите на законопроекта е посочено, че формата на регистрация на университетските болници, като търговски дружества, създава проблеми без да са посочени конкретно какви. Като основен аргумент е посочено, че има „откъсване на университетските болници от медицинските университети“.
Предлага се съществуващите търговски дружества да бъдат прекратени „при условията и по реда на Търговския закон.“(§15 от законопроекта). Това означава да бъдат назначени ликвидатори, които да превърнат имуществото в пари, да задоволят кредиторите и остатъка от активите да предоставят на собственика.
Вносителят не е предоставил икономически анализ и обосновка на предложението. Липсва каквато и да е информация за това, кои от съществуващите 18 университетски болници трябва да преминат през процедура по ликвидация, което предполага, че се отнася за всяка една от тях. Не е направен разчет за това какви са приходите и разходите на всяка от предложените за ликвидация болници, какви са техните активи и пасиви, краткосрочни и дългосрочни вземания и задължения.
Вносителят не посочва под каква правно-организационна форма ще съществуват новите лечебни заведения, наречени „държавни университетски болници.“ Може да се предположи, че намерението е същите да се превърнат в част от държавната администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Не се посочва как това преобразуване на търговските дружества в държавна администрация, ще спомогне за разрешаване на проблема за „откъсването“, при положение, че самите университети не са част от администрацията.
Предлага се засилване на ролята на държавата(в лицето на Министерския съвет) и ролята на медицинските университети(ректора и академичния съвет) в управлението на университетските болници. Ако  целта на предлаганите промени е медицинският университет да стопанисва и управлява университетските болници, то тя би могла да бъде постигната много лесно, като се приложи действащия сега текст на чл. 62(2) от ЗЛЗ, който гласи:
„Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше медицинско училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници по реда на чл. 90, ал. 2, за срока на акредитационната им оценка.“
Вместо това, обратно на заявените намерения, вносителят предлага този текст на закона да бъде заличен.
Намираме за погрешни и предложенията част от персонала на бъдещите университетски болници(лекарите) да бъде в трудови правоотношения с ректора на медицинския университет, а друга част(медицинските сестри и санитарите) с директора на болницата(§ 7, чл. 65(5). Това би създало условия за хаос и невъзможност за управление на структурата – университетска болница.  
На последно място, но не по важност сме длъжни да напомним, че съгласно чл. 19 от Конституцията:
(1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Поддържаме, че така предложения законопроект е в противоречие с Конституционната разпоредба.
Считаме, че поставения проблем за „откъснатост“ на университетите от университетските болници, ако и да съществува, може да бъде решен с други средства и способи.
Всичко това ни дава основание да предложим на Народното събрание да отхвърли  законопроекта на н. п. Лъчезар Иванов № 254-01-44.

ЦЗПЗ
30.03.2012

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»