Вход

Искане до министъра на здравеопазването

  • Публикувано на Архив

По  чл. 24,ал. 1., във вр. с чл. 80 от АПК за  издаване на НАРЕДБА по чл. 96 ал.  3  от Закона  за здравето

andreevaГоспожо министър,
Съгласно  Чл. 95 от Закона за здравето, при нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи с цел поддържане качеството на живот чрез намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и на неблагоприятните психологични и социални ефекти, свързани с нея.
 Според чл. 96, ал. 3 от същия закон изискванията за оказване на такива медицински грижи се определят с Наредба на министъра на здравеопазването. Същата се  издава съгласно § 38 от Преходните   разпоредби на същия закон в едногодишен срок от влизането в сила на закона.

Към  настоящия момент, почти 8 години след влизане на закона в сила, Наредбата не е издадена.
Центърът за защита правата в здравеопазването е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. Основана цел на сдружението, според Устава е „Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България.
Не издаването  на  Наредба за палиативните грижи, води до нарушаване  правата на гражданите, свързани с техния живот и здраве. Тези грижи са крайно необходими, тъй като съставляват не само продължение на болничното лечение, което допълват, но са израз и на хуманно отношение на обществото ни към отделния индивид.
От особено, съществено  значение са за социално слабите и  лишените  от близки и роднини  хора и преди всичко водят до подобряване на качеството  на живот на българските  граждани. Това е  мотивирало  законодателя в цитираната разпоредба  на чл. 96, ал. 3 от ЗЗ да задължи министъра на здравеопазването да издаде Наредба, с която да се уредят условията и реда  за  осъществяване на палиативни  грижи.
Крайно необходимо е спешно да изпълните  законовото  си задължение и да издадете Наредбата, предвидения срок за което е изтекъл.
Обръщаме  се към  Вас  водени от  целите  на  организацията ни и предвид законовото  Ви задължение, което  не е изпълнено в определения срок.
Очакваме незабавната  Ви реакция, за която молим  да бъдем уведомени.
 
ЦЗПЗ


Искането е внесено в МЗ на 25.04.2014 година

Маркирана като наредби

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»