Вход

НРД въвежда плаващи цени

В проекта на НРД е предвидена текуща промяна на цените на медицинските дейности. Промяната на цените ще води автоматично до промяна nhifна сключените с лечебните заведения индивидуални договори. Ето и самия текст:
Чл. 329 (3) В случай, че при анализа по ал. 2 се установи превишение или неизпълнение на договорените обеми и/или неусвояване или преразходване на средства по определени здравноосигурителни плащания, в едномесечен срок от анализа страните договарят промени в договорените обеми и цени, в рамките на бюджетните средства на НЗОК за съответните

здравноосигурителни плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите на БМП.
(4) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ медицинска помощ, когато по някоя дейност се достигне договорения обем, преди да е
извършена актуализацията по ал. 3, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.
По този начин цялата отговорност и всички последици се стоварват на гърба на лечебните заведения, независимо от това, че недостига на средства по определено бюджетно перо може да е резултат на лошо планиране или други, независещи от лекарите и пациентите причини.
Интересен е и въпроса, ако НЗОК  прилага плаващи цени на услугата, то може ли лечебното заведение да въведе плаващи заплати и осигуровки или да поиска плаващи данъци и такси например?

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»