NSVOK top banner

Вход

Наредби

 • invalidiЗдравното министерство няма готовност да предостави информация за броя на хората с променен процент нетрудоспособност след влизането в сила на новата Наредба за медицинската експертиза през август 2018 г. Това става ясно от писмен отговор на здравния министър Кирил Ананиев на въпрос на депутата от „БСП за България“ Румяна Желева.

   Причината за липсата на такива данни е в ограничените функционални възможности на Единната информационна система за медицинската експертиза ЕИСМЕ, се казва още в този отговор. Нито в нея, нито в договора за поддръжка не е предвидена функционалност, която да позволи генериране на данните за броя на лицата, преминали през освидетелствяване с експертно решение на ТЕЛК за периода август –септември 2018 , чийто увреждания са били оценени с по-нисък процент от предходното им осведетелствяване , довело до преминаване в по-ниската група и броя лица за предходните периоди от 2014 до 2017 г., визирани във въпроса на Румяна Желева, поясняват още от здравно министерство. Оттам допълват, че такава статистическа справка върху съществуваща база данни на ЕИСМЕ е възможна след разработване на допълнителен софтуер, в процеса на бъдещо надграждане на информационната система.

 • profilak pregledОбщопрактикуващите лекари вече няма да бъдат задължени да консултират с кардиолог пациентите, при които са налице рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания и са били таргетирани като лица с висок риск, определен по SCORE системата. Кардиологична консултация в тези случаи ще се осъществява по преценка на личния лекар, гласят промени, които влизат в сила от днес, след като в Държавен вестник бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията от 2016 г. на министъра на здравеопазването.

  Промяната става факт по предложение на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ), което намери място в мотивите на здравно министерство при публикуването на проекта на нормативния акт за обществено обсъждане и бе формулирано така:

 • da vinchiСтеснява се кръгът на пациентите, които ще могат да бъдат лекувани по клинична пътека № 168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“, става ясно от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на здравното министерство от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигрурителна каса. Нормативният акт бе обнародван в Държавен вестник днес и вече е в сила. Така от възможностите на робот-асистираната хирургия вече ще мога да се възползват само жени с доказани онкологични гинекологични заболявания. Според здравното министерство определянето на строги индикации за прилагане на роботасистираната гинекологична хирургия се създава възможност да се оптимизират разходите на средства от бюджета на НЗОК за тази високоспециализирана дейност. В същото време от ведомството твърдят, че се запазва възможността пациентките със заболявания на органите на женската полова система – както доброкачествени, така и злокачествени, да бъдат оперирани и по други клинични пътеки, включени в пакета на НЗОК, по които възможностите за възстановяване и по-малко усложнения са също така добри.

 • infekciiСписъкът на заразните болести, които подлежат на задължително съобщаване в рамките на Европейския съюз (ЕС), се допълва с няколко заболявания. Промяната ще стане факт и у нас с нова наредба за изменение и допълнение на Наредба 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести от 2005 г. Проектът за подзаконовия нормативен акт е публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Към добре познатите заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване се включват и болестите Денга, Лаймската невроборелиоза, болестта, предизвикана от Зика вирус и болестта, предизвикана от Чикунгуня вирус.

 • v.dobrevaСдружение за развитие на Българското здравеопазване(СРБЗ) разпространи становище в подкрепя на предлаганите в проекта за изменение на Наредба 10, мерки, които ще ограничат паралелния експорт на лекарства, които се заплащат на 75% от бюджета на НЗОК. Сред тях са например биологичните медикаменти, изписани за лечение на ревматични болести. Ето и целият текст на съобщението:
  Паралелния износ е причина за липса на лекарства в аптеките от години в България. Очакваме приетите промени за ограничаване на липсите на лекарства в Закона за лекарствените продукти и лекарствени средства да се приложат доста след законоустановения срок и да не постигнат търсеният резултат. Наличностите на лекарства при които ще се забранява износа са много по-малки от наличностите, които поддържат в момента ПРУ.

 • mzМинистерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в пакета основни дейности, гарантиран с бюджета на НЗОК.
  Отменя се задължението на общопрактикуващите лекари да издават като част от пакета служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, и медицинско свидетелство за встъпване в брак. Документите се издават с оглед ползване на други права от лицата, а не с оглед извършване на медицинска дейност по отношение на тях, поради което същите по аналогия на медицинското свидетелство за постъпване на работа не са част от пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Документите вече ще се издават срещу заплащане на нуждаещия се от тях.

 • code 10Министерството на здравеопазването публикува за обществено бсъждане проект за изменение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия. Промяната е в едно изречение – срокът на въвеждане на кодирането се отлага за 1 януари 20120 година.
  Наредбата беше приета още през 2014 година и тогава срокът за въвеждането на новия 4-цифрен код за медицинските процедури се отлага всяка година. Ето така изглежда ал. 2 на чл. 1 от наредбата, в който се орпеделя от коя дата влиза в сила новото кодиране:
  Чл. 2, ал. 1(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2016 г. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2017 г. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2018 г. - ДВ, бр. 88 от 2016 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2019 г. - ДВ, бр. 8 от 2018 г.)......

 • radiotherapy1Петчленен състав на Върховния административен съд спря действието на §3, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
  Според същия не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени. „Фабрично нова апаратура“ се дефинира, като апаратура неинсталирана (немонтирана) и неупотребявана в периода от производството й до доставката й на крайния потребител, като този период не надвишава две календарни години.
  Спирането на действието на акта е по жалба на „Център за защита правата в здравеопазването“ и МБАЛ – „Медицински комплекс Свети Иван Рилски“ ЕООД. Ответник е министърът на здравеопазването,

 • azbukaМинистерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба No 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия.
  До сега съгласно наредбата се извършваше на проверка на познанията по български език на гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в друга държава-членка или в трета държава. В наредбата нямаше изискване за проверка на познанията по български език, ако кандидатът е придобил квалификацията си в същата държава. С изменението се запълва тази празнина.

 • narkoЗдравното министерство постави за обществено обсъждане изменение в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, което предвижда включване на 12 нови молекули в списъците с наркотични вещества. Така страната изпълнява международните си задължения а следва и внедрява решенията на Комисията за наркотичните вещества към ООН, която през март на 61-та годишна сесия, проведена във Виена, е взела решение да бъдат поставени под международен контрол дванадесет вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.

 • kirilovПарламентът прие промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Таксите за касационните жалби за граждани се увеличават 35 пъти - от 5 лв на 70 лв. За фирмите и гражданските организации таксите поскъпват от 25 лева до 370 лв, което е 14-кратно увеличение.
  Увеличението на таксата за касационно обжалване при определяем материален интерес за фирми, става 0.8% от интереса по делото, но не повече от 1700 лева, ако интересът е под 10 милиона лева, а ако интересът е над 10 милиона лева, таксата се увеличава от сегашния размер 5 лв. до 4500 лв.
  Според вносителя Данаил Кирилов от ГЕРБ, размерите не са прекомерни. „Няма прекомерност, нито ограничаване на възможността за обжалване, налице е умерен, приемлив, балансиран подход", каза Данаил Кирилов по време на обсъждането на АПК в правната комисия, на която той е Председател.

 • burocracyПетчленен състав на Върховния административен съд се произнесе по жалбата на ЦЗПЗ срещу Наредба № 5 от 21 март 2014 година за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.
  Съдът намира за основателни наведените доводи от ЦЗПЗ срещу изискването преводът на български език да бъде легализиран. Става дума за епикризи, изследвания и други документи издавани от болници в чужбина, които НЗОК изисква за да реши да заплати или не проведеното лечение. Според Наредба №5, пациентът трябваше да предостави на НЗОК, само след легализиран превод.

 • judge231Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредба № 36 от 06.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".
  В мотивите на съда е отбелязано е, че няма данни да са публикувани доклад или мотиви към проекта на наредба, като е посочено, че към публикувания проект за наредба от страна на МЗ не е представен нарочен доклад по чл.28, ал.2, както и други документи, разкриващи причините за въвеждане на новата уредба.

 • invitroНа 17 май миналата година, след заседанието на Правителството, премиерът Борисов заяви пред журналисти: "Колкото лекарите преценят, че е съобразно и ефективно и щади и жените. Изцяло даваме възможност на докторите да определят – 3, 4, 5, 6, колкото преценят".
  Поетият ангажимент бе посрещнат с удовлетворение от двойките с репродуктивни проблеми, а лечебните заведения инвестираха допълнително в обслужването им. На 09.01.2018г., в бр. 4 на Държавен вестник са обнародвани изменения в Правилника за организация на работата и дейността на Центъра за асистирана репродукция (Правилника), които на практика обезсилиха обещаното.

 • НБД-р Николай Болтаджиев, председател на Сдружението на частните болници, коментира пред БНР публикуваната за обществено обсъждане Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.
  "Наредбата е едно към едно същата като тази, която издаде Москов - това е практика в Министерството на здравеопазването и в Министерски съвет, наредбите да се издават по два-три пъти със същите правописни грешки, след като съдът ги отмени. Администрацията разчита на това, че едно дело трае година и половина - две и тази наредба важи в това време", каза той.

 • monopolyМинистерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект на наредба за реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.
  Новата наредба забранява пускането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова. За нуклеарно-медицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи се допускат и фабрично обновени апарати.

 • d.petrovД-р Димитър Петров е напуснал поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Той сподели за „Право и здраве”, че напуска, защото не е съгласен с начина, по който се управлява институцията. „В администрацията на НЗОК цари хаос и става все по-зле. Проф Плочев не се справя със задълженията и отговорностите си, като Управител, а и не познава осигурителната система. Мина достатъчно време, откакто го назначиха и няма изгледи това да се промени.”
  Практически оперативното управление на касата се извършвало от заместник здравния министър Жени Начева. Миналата седмица Начева събрала всички директори на РЗОК в столичния Парк хотел Москва и поискала от тях, да изготвят анализи на финансовото състояние на болниците, с които имат договори.

 • donor“Трудни години, изпълнени с безброй безсънни нощи, пътувания, финансови затруднения и отново изправяне за нови надежди. Сринати, изтощени, без средства, но с много обич, искаме да се борим до край. Вярваме, че и нашата мечта за детски смях в дома ни ще се сбъдне”. Така започва обръщението за помощ на една от последните двойки, които очакват чудото за дете да се осъществи и за тях, благодарение на финансовата помощ и подкрепата на Фондация „Майки за донорство”. Фондацията развива дейността си от месец май 2014 г. чрез информационни кампании, а година по-късно започва да набира и средства за двойките с най-тежки репродуктивни проблеми у нас, които не подлежат на финансиране от Центъра за асистирана репродукция и общинските ин витро програми, с изключение на донорската програма на Столична община. По повод на организираните в партньорство с МБАЛ "Надежда" от 8 до 10 декември за пета поредна година Дни на донорството, разговаряме с Виктория Георгиева – член на УС и ръководител на донорската програма във Фондация „Майки за донорство”.

 • victoryМинистерството на здравеопазването и НЗОК са внесли касационни жалби срещу решението на Върховния административен съд, с което се отменя Наредба № 2 на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет медицински услуги, гарантирани с бюджета на НЗОК. Както вече писахме, съдът обявява за нищожна наредбата, заради това, че е издадена без да има законово основание за това.
  През месец март 2016 година, Конституционният съд отменя чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, според който министърът на здравеопазването определя с наредба основния и допълнителния пакт услуги, гарантирани с бюджета на НЗОК. Съдът отменя текста не само в частта за допълнителния пакет, но и за основния, като се мотивира с това, че според Конституцията, редът и условията за оказване на медицинска помощ могат да се определят само със закон, а не с наредба. Отмяната на текста от закона, автоматично води до отпадане на тогавашната Наредба № 11.

 • judge231Състав на Върховния админситратвиен съд отмени Наредба № 36 от 06.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести", издадена от министъра на здравеопазването. Съдът установява, че към административната преписка липсват документи, позволяващи да се установи дали решението на министъра да издаде медицински стандарти включва и приемането на процесния стандарт „Очни болести“. Установено е, че на интернет страницата на МЗ е публикуван „Проект на Наредба за медицински стандарт „Очни болести“, но публикацията не е придружена с мотивите, съответно доклад към проекта. Не е указан и срок за постъпване становищата и провеждане на общественото обсъждане. Не е установено по делото постъпването на становища от заинтересованите страни. Съдът намира, че издаването на Наредбата към 06.08.2010 г. е извършено в нарушение на закона, при липса на каквито й да било мотиви и представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.