Вход

Речник

Активно имплантируемо медицинско изделие

"Активно имплантируемо медицинско изделие" е активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията.

Активно медицинско изделие

"Активно медицинско изделие" е медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне.

Болестност

Болестността е съвкупност от всички съществуващи сред населението заболявания, новорегистриранте и съществуващи в даден момент или за даден период от време

Генерично лекарство

"Генеричен лекарствен продукт" е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за бионаличност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се смятат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се смятат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност.

Детска смътност

Детската смъртност е статистически показател, равняващ се на броя починали деца на възраст до 1 година, отнесен към броя на 1 000 живородени деца.

Неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 28-ия ден на 1000 живородени.
-Ранна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 0 до 6-ия ден включително на 1000 живородени.
-Късна неонатална смъртност измерва броя на умиранията от 7 до 28-ия ден включително на 1000 живородени (които обаче са преживели 28-ия ден).
-Перинатална смъртност - смъртност в резултат на раждане: мъртви плода преди раждането, като се започне от 28-та седмица от бременността (пренатален смъртност) по време на раждането (intrapartum) и кърмачета през първите 7 дни след раждането(ранна неонатална). Перинатална смъртност се изчислява на 1000 живородени деца.

Диспансеризация

"Диспансеризация" е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с определени заболявания.

Заболеваемост

Всички новопоявили се случаи на заболявания или заболели лица през определен период от време сред населението. Изчислява се на 1000 души население.

Задължително здравно осигуряване

Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Здраве

Състояние на пълно физическо,психическо и социално благополучие(СЗО)

Здравеопазване

Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.

Лекарство

Лекарствен продукт в хуманната медицина е:
 всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания при хора, или
 всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да бъдат използвани или прилагани на хора с цел:
 - възстановяване, коригиране или промяна на физиологични функции чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или
 - поставяне на медицинска диагноза.

Леталитет

Леталитет е показател, който се определя чрез съотношението на броя на умрелите на сто болни лица.

Медицинска помощ

"Медицинска помощ" представлява система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.

Пациент

"Пациент" е физическо лице, което търси да получи или получава здравно обслужване

Рядко заболяване

"Рядко заболяване" е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз.

Скрининг

"Скрининг" е целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.

Смъртност на населението

Коефициентът за смъртност показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население.

Терминално болни

Терминално болни пациенти" са лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота.

Трансплантация

Трансплантацията е съвкупност от медицински и други дейности, свързани с вземане на органи, тъкани и клетки от човешки или животински труп или от живо лице и присаждането им на друго лице с лечебна цел.

Фактори на жизнената среда

"Факторите на жизнената среда" са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане;минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;курортни ресурси;въздух.

Отговорността на лекаря за вреди

Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съо...

ОЩЕ

Лечение в Европейския съюз

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн...

ОЩЕ

Дела срещу администрацията

Административните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълн...

ОЩЕ
Помощ
Изпратете вашите сигнали, въпроси и оплкавания. Нашите сътрудници ще ви отговорят във възможно най-кратък срок.


Помощ